Muhafaza Altına Alma Kavramı

7 Eylül 2021 0

Muhafaza altına alma: Kanunun yetki verdiği hâllerde yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ve […]

Yürütmeyi Durdurma, YD Nedir ?

1 Eylül 2021 0

İdarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal ettirebilmek için iptal davası açılır. Ancak iptal davası açmak idari işlemi direkt olarak hukuka aykırı kılmaz. Dolayısıyla dava açılmış olsa […]

Telefona el koyma ve inceleme

10 Ağustos 2021 0

Bu işlem cmk 134. Maddeye istinaden yapılır. 1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme […]

İdari Soruşturmada Zamanaşımı Nedir ?

9 Ağustos 2021 1

Zamanaşımı: 2 çeşit zamanaşımı süresi vardır. 1- Soruşturmaya başlama süresi: Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında soruşturma açmaya yetkili amirlerce fiilin öğrenilmesinden […]

Polis Disiplin Kurulları Nelerdir ?

9 Ağustos 2021 1

Kurul kararıyla verilebilen cezalar ayrıca Kanunda belirtilmiştir. (Kısa Süreli Durdurma- Uzun Süreli Durdurma- Meslekten Çıkarma- Memurluktan Çıkarma). Bu cezalar bakan dahi olsa re’sen verilemez, mutlaka […]

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü

9 Ağustos 2021 1

GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Disiplin cezasını gerektiren fiillerin ve disiplin cezalarının niteliği MADDE 4 –  (1) Disiplinsizlik kasten veya taksirle oluşabilir. (2) Aynı fiil nedeniyle […]

Hapis Cezasının Ertelenmesi Nedir?

22 Temmuz 2021 0

Cezanın ertelenmesi, TCK madde 51 e göre mahkeme tarafından mahkumiyet kararıyla belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. TCK 51 – (1) İşlediği […]

Ceza Hukukunda Kast ve Taksir Nedir?

22 Temmuz 2021 0

Kasta Dayanan Kusur Sorumluluğu Doğrudan kast,Olası kast. Taksire Dayanan Kusur Sorumluluğu Basit taksir,Bilinçli taksir. Doğrudan kast; bilerek ve isteyerek suçun kanuni tanımındaki fiilin işlenmesidir. Örneğin, […]

Yürütmenin durdurulması davası nedir?

20 Temmuz 2021 0

Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin durdurulması kararı ile adli yargıdaki […]

İstinaf Nedir ? Temyiz Nedir ?

20 Temmuz 2021 0

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesine denir. Temyiz ise, istinaf mahkemesi kararlarının hukuki denetim […]

Komiserlik Sınavı Karışık Test -4

22 Eylül 2021 0

1 8’nci meslek derecesinden 5’nci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası vermeye yetkilidir? A) İl Polis Disiplin KuruluB) Eğitim […]

Komiserlik Sınavı Karışık Test -3

22 Eylül 2021 0

1 Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında Birleşmiş Milletlerin sözleşme temelli denetim organlarından biri değildir? A) Irk ayrımcılığının kaldırılması komitesiB) Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması komitesiC) İşkenceye […]

Komiserlik Sınavı Karışık Test -2

21 Eylül 2021 0

1. T.C. Anayasası’na göre suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır? A) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya […]