Askerin veya Polisin silahla girilemeyecek yerler 2023

16.10.2023
Askerin veya Polisin silahla girilemeyecek yerler 2023

Polisin silahla giremeyeceği yerler hangi mevzuatta belirtilmiştir? Silahla Girmenin Yasak Olduğu Yerler? Ateşli Silahlar Nerelerde Taşınmaz? Askerin, Polisin silahla girilemeyecek yerler, 6126 sayılı kanun Silahla girilemeyecek yerler, Silahla Girilemeyecek yerler 2023

Soruları merak edilmektedir, arama motorlarında, sosyal medya platformlarında, ülkemiz gündeminde ve web sitemiz polis365.com adresinde bu sorulara yanıtlar aranmaktadır. Bizlerde sizin için Polisin silahla giremeyeceği yerler hangi mevzuatta belirtilmiştir? Silahla Girmenin Yasak Olduğu Yerler? Ateşli Silahlar Nerelerde Taşınmaz? Askerin, Polisin silahla girilemeyecek yerler, 6126 sayılı kanun Silahla girilemeyecek yerler, Silahla Girilemeyecek yerler 2023 sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar;

Ateşli silahlarla
1- Duruşmalara, mahkeme salonlarına,
2- Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine,
3-Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına,
4-Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara, eğitim ve öğretim kurumlarına,
5-Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına,
6-İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine,
7-Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine,
8-Her türlü spor karşılaşmaları ile yarışmalara,
9-Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev yapılmakta olan işyerlerine,
10-Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere,
11- Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan alanlara,
12-Spor alanlarına
girilmesi yasaktır.

Ayrıca seçim günü tüm gün boyunca taşıma ruhsatı olsa dahi tüm gün boyunca taşınması (emniyet görevlileri hariç) yasaktır.

Ateşli silahlar taşıma ruhsatlı olsada bu silahların taşınamayacağı yerler ilgili kanun maddelerinde belirtilmiştir.

6136 Sayılı ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
Ek Madde 1–(Ek:30/6/1970-1308/7 md.; Değişik:22/11/1990-3684/2 md.)
A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde,ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,
Ateşli silahlar taşınamaz.

Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncümaddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunun 174 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur.

(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen, kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mumafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.

(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/159 md.) (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığıtakdirde, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Önödeme veya mahkûmiyet kararındaki adlî para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

2918 Sayılı TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar
Madde 33 – (Değişik: 22/7/2010 – 6008/2 md.)
(Değişik birinci fıkra: 27/3/2015 -6638/8 md.) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine;
a) Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yarala- yıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler taşıyarak veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek katılanlar iki yıl altı aydan dört yıla kadar, (…)

6222 Sayılı SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
Spor alanlarına sokulması yasak maddeler
MADDE 12 – (1) Spor alanlarına;
a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların,
(…)
sokulması yasaktır. Ayrıca; Seçim Günlerinde geçerli olmak üzere, taşıma ruhsatlı olsa dahi emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamaz.

İSTİSNALAR

Ancak aşağıda sayılan görevlerde bulunanlar, yukarıda yer verilen ve A ve B bentlerindeki yerlerde silah taşıyabilir. Bunlar ise şu şekildedir:

“1. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
4. A) Emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar,
B) Bazı istisnalar dışında,
a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,
b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
d) MİT hizmetleri mensuplarından,
e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,
Emekli olanlar.”

You cannot copy content of this page