Silah Ruhsatı Alma Şartları 2023

18.10.2023
Silah Ruhsatı Alma Şartları 2023

İstenecek Belgelere İlişkin Hususlar;

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7’nci maddesi)

Ortak olarak istenecek belgeler;

• Dilekçe,
• Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
• Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,
• 1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince a ve c bendinden istenmeyecektir.)

Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.

• (a) Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlikede olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
• (b) Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
• (c) Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı. Kamu görevlileri (Yönetmeliğin 8’inci maddesi)

Ortak olarak istenecek belgeler;

• Dilekçe,
• Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
• Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu.

Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.

• Görev belgesi; Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Emniyet Teşkilatı personelinden görev belgesi istenmeyecek, Personel Bilgi Sisteminden sorgulanarak çıktısı alınıp dosyasına konulacaktır.
• Yönetmeliğin 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5),(10) ve (15) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sağlık sebebiyle sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık kurulu raporu istenecektir.

Emekli kamu görevlileri (Yönetmeliğin 10’uncu maddesi)

Ortak olarak istenecek belgeler;

• Dilekçe,
• Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
• Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu

2 Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.

• Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle
tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
• Emekli kimlik kartı fotokopisi,
• Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık kurulu raporu,
• İlişiği kesilen Güvenlik Korucularından Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığını gösterir belge.

Meslek mensupları (Yönetmeliğin 9’uncu maddesi)

Ortak olarak istenecek belgeler;

• Dilekçe,
• Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
• Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,
• 1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince).

Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.
(b) Fahri Temsilciler;
• Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

(c) Basın Mensupları;
• Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden basın mensubu olduğuna dair yazı, (Pol-Net silah ruhsat programına entegre edilmesi halinde çıktı alınacak.)
• Basın kartı fotokopisi.
(d) Kuyumcu ve Sarraflar;
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı, • Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Ateşli Silah Üreten İmalathane Sahipleri, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri;
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
• Oda kayıt belgesi.

Güvenlik belgesi olan kişilerden;

• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İş sahibinden istenen belgeler (e) bendi için,
• Güvenlik belgesi fotokopisi.

(f) Banka Müdürleri;

• Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi.

(g) Pilotlar;

• Kurum yazısı,

• Pilotluk lisans fotokopisi. (h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro);

• Mükellefiyeti ve yıllık satış (ciro) veya yıllık vergi tutarını gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
• Oda kayıt belgesi.

(ı) Arazi Sahipleri

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
• Yapılan zirai faaliyetin 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

(i) Sürü Sahipleri;

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Yapılan hayvancılık faaliyetinin 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

(j) Müteahhitler;

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı
• İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
• Oda kayıt belgesi.

(k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri;

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Bayilik sözleşme fotokopisi.
• Oda kayıt belgesi.

(l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar;

• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İstasyon sahibinden [(k) bendi için] istenen belgeler.
(m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar;
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

Bekçi, veznedar ve mutemetler için;

 İş sahibinin yazılı müracaatı,
 İş sahibinden istenen belgeler [(m) bendi için].

(n) Poligon Sahipleri;

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

Poligonda görevli bekçilerden;

 İşverenin yazılı müracaatı,
 İşverenden istenen [(n) bendi için] belgeler.

(o) Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler;

• Kişi/kurumun yazılı müracaatı.

(ö) Arıcılık Yapanlar;

• En az yüz adet kovanı bulunduğuna ilişkin il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
• Müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait 2000 kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu,
• Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancık müdürlüğünün yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler;

• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar;

• Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

(s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar;

• Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(ş) Avukatlar:

• Bağlı bulundukları barodan üyelik yazısı. Noterler;
• Noterlik görev belgesi,
• Vergi dairesi yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri

• Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
• Görevle ilgili seçim tutanağı.

(u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar;

• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi.

(ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar;

• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi.

Evrak ile ilgili uyulması gereken hususlar;

Silah ruhsatı için gerekli belgeler düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerli olacaktır. Ancak bu sürenin idareden kaynaklanan nedenlerle aşılması durumunda, söz konusu belgeler, işlemler sonuçlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.
Düzenlendiği tarihten itibaren süresi altı ay geçmemiş sağlık raporlarının fotokopileri tasdik edilmek suretiyle (işlem görmüş dosyalardan da alınması mümkün olabilecektir) diğer dosyalar için kullanılabilecek, bunun dışında (aynı anda müracaat etme durumları hariç) yeni belge istenecektir.

E-Devlet Projesi ile silah ruhsat programlarından kontrol edilebilen veya emniyet/jandarma birimlerince düzenlenen belgeler vatandaştan istenilmeyecek, belgenin çıktısı veya fotokopisi alınıp tasdiklendikten sonra dosyasına koyulacaktır. Silah ruhsatını yenileme veya yeni silah ruhsat müracaatında bulunan kişilerin durumlarını belirten ve varsa daha önce işlem görmüş dosyalarında yer alan belgelerden zamanla değişikliğe uğraması söz konusu olmayan durumlara ilişkin olanların (sabıka kaydında görülen mahkeme kararları, can güvenliği nedeni ile taşıma ruhsatı verilmesine gerekçe gösterilen olay bilgileri, eski muhtarların görev belgeleri ve seçim tutanakları, emeklilik onayları gibi) yeni müracaatta istenmeden bu belgelerin mevcut dosyadan fotokopileri çekilerek işlemi yapan birim tarafından onaylanarak kullanılabilecektir. Aslı istenilmeyen evrak, tasdikli olacak ya da aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müracaatı alan görevli aslını görerek tasdik edecektir.

Aynı kişinin aynı anda birden fazla dosya ile müracaat etmesi durumunda ise; görev belgesi dışında diğer evrakın aslı dosyanın birinde kalmak suretiyle, diğerlerinin fotokopileri tasdik edilmesiyle kabul edilebilecektir. Bu durumda “aslı gibidir” tasdiki yapılan evraka aslının nerede olduğu veya hangi işlem yapıldığı şerh düşülecektir (aslı 2017/1 sayılı dosyadadır, aslı sahibine iade edilmiştir vb.).

You cannot copy content of this page