Yivsiz Av Tüfekleri İle İlgili Mevzuat? Yivsiz av tüfeği ruhsatı yenilenmezse ne olur?

03.11.2023

2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN kapsamında değerlendirilen Yivsiz Av Tüfeklerinin alınması satılması ve kullanılmasına dair dikkat edilmesi gereken işlemler vardır. Buna istinaden kanun incelenmesi aşağıdaki gibidir.

2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN


Madde 3 – Bu Kanun kapsamına giren;
a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir.

Yİvsiz Av Tüfekleri, çeşitli modellerde olup, 2521 sayılı kanun gereği ruhsata tabidir. Bir av tüfeği satın almak için öncelikle mülki makama dilekçe ile müracaat edilmesi, mülki makamın havalesi ile ikametinize göre polis yada jandarmanın ilçe teşkilatlarındaki silah-ruhsat birimlerine başvurulması gerekmektedir.

Türkiye’de üretilen tüfekler, TS/870 standartlarında üretilmek zorunda olup bir çok tüfeğin üzerinde TS 870 yazısı görülebilmektedir. Bu seri numarası olmayıp, standartlara uygun olarak üretildiğini belirtmek için yazılmaktadır.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Öncelikle şunu belirtelim Yivsiz tüfek ruhsatnamesi verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

İkamet edilen yer Polis bölgesi ise bağlı olduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğu İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeğini bulundurabilir veya taşıyabilirsiniz. Avcılık yapabilmek için mutlaka AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.

1- TC KİMLİK İBRAZI

2- DOKTOR RAPORU (PSİKOLOJİK, NÖROLOJİK VE FİZİKİ RAHATSIZLIKLAR

BAKIMINDAN YİVSİZ AV TÜFEĞİ ALMASINA ENGELİ YOKTUR) AİLE HEKİMLİĞİ VE DEVLET HASTANESİNDEN ALINABİLİR. ÖZEL HASTANE OLMUYOR.

3- 80,20 TL YİVSİZ TÜFEK HARCI MAKBUZU

(VERGİ FAİRESİ, BANKA, PTT YATIRILABİLİR)

4-100 TL SİLAH KART BEDELİ MAKBUZU (ZİRAAT BANKASINA)

TÜRK POLİS TEŞKİLATI GÜÇLENDİRME VAKFI KURUMSAL HESABA

5- 6183 SAYILI KANUNUN 22/A MADDESİNE GÖRE VADESİ GEÇMİŞ

VERGİ BORCUNUN BULUNMADIĞINA DAİR BELGE(E DEVLET VEYA VERGİ DAİRESİNDEN ALINABİLİR)

6- 2 ADET BİYOMETRİK FOTOĞRAF. 5X6 CM EBATLARINDA.

7- YENİLEME İÇİN RUHSAT VE KAYITLI TÜFEKLER.

NOT:BAŞVURULAR İKAMET ESASINA GÖREDİR. EMNİYET VEYA JANDARMA.

TAŞIMA TABANCA RUHSATI OLANLAR ‘DOKTOR RAPORU VE VERGİ BORCU YOKTUR EVRAKLARINDAN MUAFTIR’2521 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma
Madde 13 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurmalarında engel bulunmayanlara mahalli mülki amirliklerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu silahları satın almak isteyenler silah imal eden ya da satan kişi ve kuruluşlardan yivsiz tüfek satın alma belgesi ile bu silahları satın alabilir. Bu şekilde satın alınan av tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgenin alındığı makama müracaatla cins, marka, çap ve seri numarasının kaydettirilmesi zorunludur. Ruhsatname üzerine tüfeklerin kaydedilmesi işlemi esnasında tüfeklerin görülerek tespitinin yapılması esastır.

Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi ile bahse konu yivsiz av tüfeğini ikametinizde bulundurabilir veya kılıfı içerisinde aracınızın bagaj kısmında taşıyabilirsiniz. Avcılık yapabilmek için ise mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen Avcılık belgesi alınması gereklidir.


2521 Sayılı Kanun


Satışta aranacak belgeler:
Madde 8 – Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan (…) mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.
Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.

Belgeler
Madde 9 – Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar.
Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine kullanılmaz.
Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir.Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir. Bu belge ile yivsiz av tüfeği; şehir içinde meskende bulundurma yetkisi, meskun mahaller dışında ve kırsal alanlarda taşıma yetkisi sağlar. Bu tüfeklerin nakillerinde ise boş olarak, kılıf yada torba içinde taşınması araçlı nakilde ise bagajda bulunması gerekmektedir.

Uygulamada halen geçerli olup olmadığı tam teyit edilememiş olmakla birlikte; Yivsiz av tüfeği ruhsatları 5 yıllık süresinin bitiminde av tüfeğini meskende bulundurma olarak devam etmektedir. Ancak bu şekilde tüfek evden dışarı çıkarılamaz/taşınamaz/nakledilemez. (Bu husus 2000 yılından önce verilen Av Tezkereleri için yönetmeliğin 10. maddesinde anılmaktaydı.)


2521 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


Madde 10
(…)
Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.


PEKİ KİMLER YİVSİZ TÜFEK RUHSATI ALAMAZ ?

İŞTE TÜFEK RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER


2521 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin İptalini Gerektiren Haller

Madde 14 – (Değişik: RG-11/06/1998-23369)
Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.


a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) (Mülga ibare:RG-22/4/2009-27208) (…) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.


c) Haklarında (Mülga ibare:RG-22/4/2009-27208) (…) kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,
i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar,
Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun (Değişik ibare:RG-22/4/2009-27208) 7 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

14 üncü Maddedeki Hallere Düşme Nedeniyle İptal
Madde 15 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerce düzenlenen satıcılık belgesi ile yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi kişilerin sonradan 14 üncü maddede yazılı durumlardan birine düşmeleri halinde, verilen izinler iptal edilir. Bunların sahip bulundukları silahların bu Yönetmeliğe göre izin verilebilecek kişi veya kuruluşlara devrine müsaade edilir.

İDARİ YAPTIRIMLARI NELERDİR ?

Yivsiz tüfeklerle ilgili idari yaptırım olarak yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden kişilere ilgili kanunun 13/1 maddesine göre her tüfek için idari para cezası uygulanır. Kendisine ait ruhsatlı tüfeğini bir başkasına veren kişiye de kanunun 13/2 maddesine göre idari yaptırım cezası uygulanır. Kanun çerçevesinde bu tüfekler muhafaza altına alınır, 1 ay süre verilir, ruhsatı yahut faturası ibraz edilemezse tüfekler mülki makamın onayı ile mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

2521 Sayılı Kanun
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ve diğer belgelere ilişkin cezalar:
Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/377 md.)
Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.


Ruhsatlı yivsiz tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.


Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.

*2022 yılı itibariyle 2521 Sayılı Kanun 13/1 ve 13/2. Maddelerine istinaden 1244 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Eğer yivsiz av tüfeği, AVCILIK BELGESİ alınmadan avda kullanılıyor ise 4915 Sayılı KARA AVCILIĞI KANUNU kapsamında adli/idari işlemler yapılacaktır.

You cannot copy content of this page