2521 Sayılı Yivsiz Av Tüfekleri İle İlgili Kanun

04.10.2021
2521 Sayılı Yivsiz Av Tüfekleri İle İlgili Kanun

2521 SAYILIAVDAVESPORDAKULLANILANTÜFEKLER, NİŞANTABANCALARIVEAVBIÇAKLARININYAPIMI, ALIMI, SATIMIVE
BULUNDURULMASINADAİRKANUNUNUYGULANMASINAİLİŞKİNYÖNETMELİK


BİRİNCİBÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve
Bulundurulmasına Dair Kanunun uygulama şeklini belirlemektedir.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Yönetmelik; yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını imal eden fabrika ve imalathanelerin
kurulması ve işletilmesine izin verilmesi, mamüllerinin standardizasyonu ve denetlenmesine ilişkin hükümler ile 2521 sayılı Kanun kapsamına giren tüfeklerin alımı
satımı, bulundurulması ve bunlar için düzenlenecek belge ve kayıtların tesisiyle ilgiliesas ve usülleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 – Bu yönetmelik 2521 sayılıKanunun 15. Maddesine göre düzenlenmiştir.
Tanımlar ve Özellikler
Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;
a)Yivsizav tüfekleri:Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv -set bulunmayan tüfekler,
b)Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uygun tüfek ve
tabancaları,
c)Av Bıçağı: Sadece avda kullanılan,av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye, parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçakları ifade eder.
(Değişik:RG-22/4/2009-27208) Bu Yönetmeliğe göre yurt içinde imal edilecek yivsiz av tüfekleri tiplerinin ve özelliklerinin TS/870 Tüfekler-yivsiz-setsiz,
ateşli, kara avcılığı müsabakalar için standardına, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının bu konudaki imalat için seçilen ve izin verilen tiplerinin uluslararası
standartlarına uygun olmasızorunludur.
Av bıçaklarının sırt kısmının yarı veya yarıdan fazlasının küt ya da testereli diğer kısmının kemik kırmaya ve av hayvanlarını parçalamaya yarayacak şekilde
inceltilmiş düz veya meyilli ya da testereli olacak şekilde imali gereklidir. Bu özelliklere sahip olmakla beraberaçılıp kapanabilir, susta mandalı olmayan ve sadece açılan
namluyu kilitleme tertibatını haiz bıçaklar da av bıçağısayılır.
İKİNCİBÖLÜM
Yapım
Fabrika ve İmalathane Kuruluşuna İzin Verme
Madde 5 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Yivsizav tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, İçişleri
Bakanlığından kuruluş iznialmak zorundadır.
Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler; kuruluş iznialmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak
hazırlanmış dosya ile müracaat eder.
1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi,
2- Şirket ise son tadilleri kapsayacak şekilde firma ana sözleşmesi,
3- İmalat konusu ve türü ile tasarlanan kapasite miktarı,
4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,
5- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkilimakamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekli genel yerleşimplanı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, dosyalardan ikiadedi kuruluş izni için uygunluk yazısıekinde firmaya gönderilir.
Firma bu dosyalara, teknik sorumluluğu üstlenecekmühendisin diploma ve oda kayıt belgesini de ekleyerek İçişleri Bakanlığına müracaat eder. Teknik
sorumlunun makine mühendisi olma şartıaranır. Bir teknik sorumlu mühendis, yalnızca bir ikamet adresi geçerli olmak şartıyla ikamet etmiş olduğu ilsınırları içerisinde
en fazla 20 firmanın teknik sorumluluğunu üstlenebilir. Teknik sorumlu olarak çalıştırılan mühendis; ürün tasarımı, proje, iş yeri planlama, malzeme, üretimin tüm
aşamaları, ürün kalitesi ve güvenliği, işçisağlığı ve iş güvenliği,çevre sağlığı ve güvenliği hususlarından birinci derecede sorumludur. İşyerisahibi ise gerek teknik
gerekse idariaçıdan işyerinin tümfaaliyetlerinden birinci derece sorumludur.
İçişleri Bakanlığınca gerekli inceleme,araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından
uygun olduğunun tespiti halinde kuruluş izni verilir. Kuruluş izni verilen firma piyasaya satış yapmamak kaydıyla numune üretimi yapar.
Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve herhalde iki yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek süre için
geçerlidir. Bu süre ancak, kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin, İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü ile birseneyi geçmemek ve bir
defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
Faaliyet izni
Madde 6 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Yivsizav tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını imaletmek isteyen firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun
görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığından faaliyet iznialmak zorundadır. Faaliyet iznialmak isteyen firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi
ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder.
1- Kuruluş izin belgesi,
2- Kapasite raporu,
3- İş yeriaçma ve çalışma ruhsatı,
4- Sanayisicil belgesi,
5- İş akımşeması ve proses açıklama bilgileri,
6- Üretilecekmamulün ve mamule ait parçaların aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmış olarak listesi.
a) Müessese bünyesinde yapılacaklar,
b) Yarımamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,
c) Komple satın alınacaklar,
d) İthaledilecekler,
7- Çalıştırılacak personelsayısının, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi olarak dökümü,
8- Marka tescil belgesi,
9- TSEStandart Uygunluk Belgesi.
Bu bilgi ve belgeleri içeren dosyaların ikisureti, uygun görüldüğü takdirde faaliyet izni için uygunluk yazısıekinde firmaya gönderilir.
Firma bu dosyalara;
1- Üretilecekmamulün perspektif ve montaj resmi,
2- Üretilecekmamulün ve parçalarının teknik resimlerini,
3- Her tip ve modelden bireradet numune,
ekleyerek İçişleri Bakanlığına müracaat eder. İçişleri Bakanlığının inceleme ve değerlendirmesisonucunda uygun görülmesi halinde firmaya Faaliyet İzin
Belgesi verilir. Numuneler ile bunlara ait düzenlenen rapormühürlenerekmuhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.
Sonradan değişik tip ve modelde üretimyapılması halinde,
1- TSEstandart uygunluk belgesi,
2- Üretilecekmamulün perspektif ve montaj resmi,
3- Üretilecekmamulün ve parçalarının birinci fıkranın (6) numaralı bendinde yeralan sınıflandırılmış listesi,
4- Üretilecekmamulün ve parçalarının teknik resimleri,
5- Her tip ve modelden birer numune,
içeren ikisuret dosya ile İçişleri Bakanlığına müracaat edilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni tip ve
modelleri içeren Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Numuneler ile bunlar için düzenlenen rapormühürlenerekmuhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.
Sadece tabanca ve tüfek parçaları imaledecek olanlardan TSEStandart Uygunluk Belgesi, üretilecekmamulün perspektif resmi ve montaj resmi ile numune
aranmaz, bu kuruluşlara verilen faaliyet izin belgelerine sadece tabanca ve tüfek parçaları imalettiği yazılır.
Ayrıca tamamı ihraç edilecek ürünlerde TSEStandart Uygunluk belgesiaranmaz, faaliyet izin belgesinde ihraç kaydıyla imaledileceği belirtilir.
İmalatın Standardizasyonu ve Denetimi
Madde 7 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Yivsizav tüfeği imaleden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin yürürlükteki TSE/870 Tüfekler- Yivsiz Setsiz, Ateşli, Kara Avcılığı ve Müsabakalar için
standardına uygun imaledilip edilmediği hususundaki denetimler, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilgilimevzuat çerçevesinde müştereken yapılır.
Kapasitesiayda 50 tüfeğiaşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgâhı tesis etmelerizorunludur. Bu miktardan düşük
kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgâhlarında ya da Makine ve Kimya EndüstrisiKurumu basınç
kontrol tezgahlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadır.
Namlu basınç kontrol tezgâhı; atıcıya zarar vermeyecek şekilde koruyucu sistemle muhafaza altına alınmış,etrafı kapalı ve çevre ile irtibatı kesilmiş şekilde
yapılmış ve uzaktan kumanda edilebilirşekilde teçhizedilir.
Sorumlu yöneticiler, namlu basınç kontrol deneylerinin yapıldığı işyerlerinde ve işlerde gerekli güvenlik tedbirlerinialmak zorundadır.
Namlu basınç kontrol tezgâhı bulunan fabrika ve imalathaneler, kendi imalettikleri veya kontrole getirilen yivsizav tüfeklerinin namlu basınç kontrollerini, il
valiliğince görevlendirilecek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisiyle kolluk personeli nezaretinde yapmak zorundadır. Kontrolü yapılan her yivsizav tüfeğinin, marka,
cins,çap ve seri numaralarını belirleyen tutanakmüştereken düzenlenir. Uygunsuz bir üretimle karşılaşılması halinde durumSanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Alımve Satımİşleri
İmalat ve Satışların Bildirilmesi
Madde 8 – Bu yönetmelik kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları
mamüllerin cins,marka, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda iki nüsha olarak
düzenleyecekleri (örnek l ve 2) deki listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerinin tasdikli suret ve fotokopisini ekleyerek ertesi ayın sonuna kadar İlçelerde
Kaymakamlığa, İl Merkez İlçelerinde Valiliğe vermek zorundadırlar. Bu listelerden bir nüshası, üzerine teslim alanın adı soyadı, rütbe ve görevi yazılmak sureti ile
imzalanıp mühürlendikten sonra fabrika veya imalathaneye iade edilir. Bu listeler gerek fabrika ve imalathanede ve gerekse İl ve İlçelerdeki Emniyet Makam ve
Memurluklarında muhafaza edilir. Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde bu göreviJandarma Komutanlıkları yapar.
SatıştaAranacak Belgeler
Madde 9 – (Değişik birinci fıkra:RG-22/4/2009-27208) Fabrika ve İmalathanelerde yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan (bayilerden) satıcılık belgesi,
alıcıdan yivsiztüfek satın alma belgesiaranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiztüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.
Satıcılar (Bayiler) biray içinde, öncekiay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka,çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsizav tüfekleri
alıcıları tarafından ibraz edilen (Değişik ibare:RG-22/4/2009-27208) yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren (Örnek 2) deki listeleri,
Yönetmeliğin 8 incimaddesinde belirtilen şekilde mahallin en büyükmülkiamirliğine vermek zorundadırlar.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Belge ve Ruhsatİşlemleri
Madde 10 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeleraşağıda gösterilmiştir.
a) Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran valilerce verilir. 2521 sayılıAvda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenleraşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek
valiliğe müracaat eder.
1- İşyerinin kendimülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan birsakınca olmadığına dairsağlık raporu,
3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
4- 2521 sayılıKanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacakKanunisorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
5- T.C. KimlikNumarası beyanı,
6- İkiadet fotoğraf.
Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, 3 yılsüreli (Örnek 7) dekisatıcılık (bayilik) belgesi verilir.
b) YivsizTüfek Ruhsatnamesi: 2521 sayılıKanunun 9 uncu maddesi gereğince illerin merkezilçelerinde valiler, ilçelerde kaymakamlarca verilir. Yivsiztüfek
ruhsatnamesinin şekli (Örnek 3)’te gösterilmiştir.
İlk defa yivsiztüfek ruhsatnamesialmak isteyenlerin;
1- T.C. KimlikNumarası beyanı,
2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4- İkiadet fotoğraf,
ekleyecekleri dilekçeleri ile yerleşimyerinin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına başvurmaları halinde yivsiztüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş
olması kaydıyla, verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yılsüreli yivsiztüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller
dışında kırsalalanda taşıma yetkisisağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp
nakledilmesizorunludur.
Ruhsatnamenin yenilenmesi için 5 yıllık yivsiztüfek ruhsatnamesi harcının ödendiğine ilişkin belge ile birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı
alt bentlerinde yeralan belgeler istenir.
Yivsiztüfek ruhsatnamesialmak veya aldığı ruhsatnameyi yeniletmek isteyen kişi, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılıAteşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı bentleri hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip ise veya Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca silah taşıma yetkisi verilen ve bu yetkiye dayanarak silah taşımasına müsaade edilmiş kişilerden ise yahut aynımaddenin (5) numaralı bendine göre Bakanlar
Kurulunca çıkarılan yönetmelik uyarınca valilerden silah taşıma vesikasıalmış bulunuyor ise, yivsiztüfek ruhsatnamesi verilmesinde veya yenilenmesinde kendisinden
birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralıalt bentlerinde yeralan belgeler istenmez.
5 yıllık ruhsatname harcının ödendiğini kanıtlayan harç tahsilmakbuzunun ibrazı halinde kendisine yivsiztüfek ruhsatnamesi verilir veya mevcut
ruhsatnamesi yenilenir.
Türkiye’deki yabancıelçilik ve konsolosluklarda görevli kişilerle en aziki yılsüreli ikamet tezkeresialan yabancılara karşılıklılık ilkesi gözetilmek suretiyle
Dışişleri Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine valilerce yivsiztüfek ruhsatnamesi verilir.
18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerin adına belgelendirilmiş ya da Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğü veya Türkiye Atıcılık ve Avcılık
Federasyonunun demirbaşına kayıtlısilahları; veli, yönetici veya idarecilerin sorumluluğu altında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle,
atış poligonlarında veya sportif faaliyetlerin yapıldığıalanlarda taşıyıp kullanabilir.
Yivsiztüfek ruhsatnamesialan kişiler, sahip oldukları yivsizav tüfeklerinin cins, marka,çap (kalibre) ve seri numaralarını belgelerine işletmek zorundadır.
AvBıçaklarının İmalatı, Damgalanması, Bulundurulması ve Taşınması Esasları
Madde 11 – Av Bıçağı imal eden fabrika veya imalathaneler, imal ettikleri bıçakların namlusunun kabza ile bağlantılı ön kısmına, imalatçı firma adı ya da
rumuzunu ve “T.M.” harflerini ihtiva eden damga ile damgalatarak zorundadırlar.
Damgalanan av bıçaklarının iki adedi, yönetmeliğe uygunluğunu tespit ettirmek üzere, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderilen
bu bıçaklardan birisi “Ekspertiz Raporu” düzenlenip mühürlenerek ilgili firmaya iade edilir, diğeri ise Polis Laboratuarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak
üzere ve gerekli kayıtları yapılmak sureti ile muhafaza altına alınır.
Bu yönetmelikte tanımı ve özellikleri belirtilen av bıçaklarının işyeri veya meskende bulundurulması belgeye tabi değildir. Ancak, av tezkereleriyle birlikte
avlaklarda üstte taşınabilir. Av bıçaklarımeskun mahalde veya şehir içinde aşağıda gösterildiğişekilde taşınır.
a) Av torbası veya çantasında,
b) Ani olaylarda kullanılmayıengelleyecek biçimde kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte,
Bu madde hükmüne aykırı olarak av bıçağı taşıyanlar hakkında gerekli yasal işlemyapılır.
AvTüfeklerinin Devri
Madde 12 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yivsiztüfek ruhsatnamesialan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsizav tüfeklerinisadece yivsiztüfek ruhsatnamesi olan kişilere
satabilir veya hibe yoluyla devredebilir. Devreden ve devralan kişiler en geç bir ay içinde ruhsatname düzenleyen makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği
belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorundadır. Kişilerarasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmaz.
Yivsiz AvTüfeği Satın Alma
Madde 13 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurmalarında engel bulunmayanlara mahallimülkiamirliklerce yivsiztüfek ruhsatnamesi düzenlenir.
Bu silahlarısatın almak isteyenlersilah imaleden ya da satan kişi ve kuruluşlardan yivsiztüfek satın alma belgesi ile bu silahlarısatın alabilir. Bu şekilde satın alınan av
tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgenin alındığı makama müracaatla cins, marka, çap ve seri numarasının kaydettirilmesi zorunludur. Ruhsatname üzerine
tüfeklerin kaydedilmesi işlemiesnasında tüfeklerin görülerek tespitinin yapılmasıesastır.
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin
İptalini GerektirenHaller
Madde 14 – (Değişik: RG-11/06/1998-23369)
Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımıalımı, satımı, taşınması
ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.
a) Ateşlisilahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) (Mülga ibare:RG-22/4/2009-27208) (…) Ruhsatlısilahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından
suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkumolanlar.
c) Haklarında (Mülga ibare:RG-22/4/2009-27208) (…) kamu davasıaçılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma
mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkumolanlar,
d) Ateşlisilahla işlenenler ile taksirlisuçlar hariç değişik zamanlarda işlediğiaynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya
ağır para cezasına mahkumolanlar,
e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumolanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik,
terör ve benzeriamaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hükümgiymiş olanlar,
f) 2521 SayılıAvda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı,Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine
aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkumolanlar,
g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla
hürriyeti bağlayıcıcezaya mahkumolanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis
ve/veya ağır para cezasına mahkumolanlar,
h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme,
satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun
tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkumolanlar,
ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,
i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar,
Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan
kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu
fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun (Değişik ibare:RG-22/4/2009-27208) 7 ncimaddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hükümgiymiş olanlara
uygulanmaz.
Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcıcezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcıceza esas alınır.
14 üncü Maddedeki Hallere Düşme Nedeniyle İptal
Madde 15 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerce düzenlenen satıcılık belgesi ile yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi kişilerin sonradan 14 üncü
maddede yazılı durumlardan birine düşmeleri halinde, verilen izinler iptal edilir. Bunların sahip bulundukları silahların bu Yönetmeliğe göre izin verilebilecek kişi veya
kuruluşlara devrine müsaade edilir.
Usulsüz Olarak Düzenlenen Belge ve Tezkerelerin İptali
Madde 16 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Denetleme ve incelemeler sırasında mevzuata aykırı olarak verildiği saptanan satıcılık belgeleri ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri ilgili valilikçe iptal edilir.
Sorumlular hakkında yasal işlemyapılır.
Fabrika ve İmalathanelerin Denetlenmesi SonundaYapılacak İşlem
Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yivsiz av tüfekleri veya sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını yapmak üzere
kurulmalarına ve çalışmalarına izin verilmiş olan fabrika veya imalathanelerin teftiş ve denetleme ve muayeneleri sonunda yönetmelik hükümlerine göre aykırı
hareketleri ve riayetsizlikleri görüldüğü taktirde, bu fiil ve hareketlerinin mahiyet ve derecesine göre kendilerine ihtarda bulunur veya İçişleri Bakanlığınca işletme
izinleri geçici veya daimi iptal olunur.
AvTüfeği Kayıt Defteri ve Cetveli
Madde 18 – (Değişik ibare:RG-22/4/2009-27208) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler ve bunların sahip olduğu silahlar için, belgeyi düzenleyen zabıta
makamlarınca (Örnek – 6) deki Silah Kayıt Defteri tutulur.
Silah kayıt defteri hiçbirşekilde imha edilemez. Kayıt defterleri görev değişikliklerinde görev devralan yetkiliye tutanakla teslimedilir.
Silah kayıt defterinden sahife koparılamaz, silinti ve kazıntı yapılamaz.
Yanlışlıklar ve hatalı kayıtlaraçıklamalar hanesine gereklişerh verilmek ve sorumlu amirce imzalanıp mühürlendikten sonra kaydın üstü çizilir.
(Mülga fıkra:RG-22/4/2009-27208)
AvTezkeresi ve Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgelerinin Basımve Dağıtımİşlemleri
Madde 19 – Bu yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerince düzenlenecek av tezkereleri ile yivsiz tüfek sahipliği belgelerinin basım ve dağıtımı
Türk Polis TeşkilatınıGüçlendirme Vakfı’nca yaptırılacak, bedelimukabilinde talep sahiplerine verilmek üzere mahalliamirliklerine gönderilir.
BEŞİNCİBÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ek Madde 1 – (Ek: R.G-11/06/1998-23369)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun izin ve belge almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle yürürlüğe
konulan yeni hükümler nedeniyle durumu 14 üncü madde kapsamına girenlere yeni kuruluş veya faaliyet izni ile adına kayıtlı yivsiz tüfek sahipliği belgesi ve av
tezkeresi olsa dahi mevcutlarının haricinde yeni bir tüfek veya tüfekler için izin ve belge verilemeyeceği gibi, yeni yivsizav tüfeği kaydı da yapılamaz. Av tezkereleri
süresisonunda yivsiztüfek sahipliği belgesiyle değiştirilir. Av tezkerelerine kayıtlı yivsiztüfek/tüfekler yivsiztüfek sahipliği belgesine kaydedilir.
Ek Madde 2 — (Ek: R.G-07/12/2000-24253)
Bu Yönetmelikle düzenlenen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilen yetki ve görevlerden jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden gerçek ve
tüzel kişilere ilişkin olanlar,aynıesaslara göre Jandarma GenelKomutanlığınca yerine getirilir.
Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis laboratuarlarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuarınca,
Türk Polis TeşkilatınıGüçlendirme Vakfınca yerine getirilen görevlerJandarma Asayiş Vakfınca yerine getirilir.
Belge ve ruhsatların renk, şekil ve muhtevası, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün müşterek çalışmalarına ilişkin esaslar ve diğer
hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.
Belge ve ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşleri
alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca çözümlenir.
Ek Madde 3 – (Ek:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi, yivsiz tüfek satın alma belgesi, satıcılık (bayilik) belgesi, yivsiz av tüfekleri ile sporda
kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ile bunların aksamını yapmak üzere kurulacak fabrika veya imalathaneler için faaliyet izin belgesi, yivsizav tüfekleri ile nişan tüfek
ve tabancalarısatış bildirimbelgesi ve yivsizav tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancaları imalat bildirimbelgesinde “adı”ndan önce gelmek üzere T.C. Kimlik Numarasına
yer verilir
Geçici Maddeler
Geçici Madde 1 – Bu yönetmelik kapsamına giren yivsizav tüfeği, nişan tüfek ve tabancası üreten fabrika ve imalathaneler, 15 Eylül 1982 tarihine kadar,
a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle müracaat ederek, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip bulunduklarını
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına onaylatmak,
b) Yönetmeliğin 6 ncımaddesi hükümlerine göre İçişleri Bakanlığından faaliyet iznialmak,
c) 2521 sayılıKanunun 6 ncımaddesi hükümlerine göre de basınç kontrol tezgahlarını kurmak zorundadırlar.
Süre bitiminde, bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri durdurulur.
Geçici Madde 2 – Ellerinde yivsizav tüfeği bulunanlar 15 Eylül 1982 tarihine kadar,
a) Av tezkeresi hamilleri, yivsizav tüfeklerini bu tezkerelerine işletme,
b) Av tezkeresi olmayan avcılar,av tezkeresialmak ve tüfeklerini bu tezkerelere işletmek,
c) Diğerleri, yivsiztüfek sahipliği belgesialmak ve bu belgelere av tüfeklerinin cins, marka,çap ve seri numaralarını kaydettirmek zorundadırlar.
Yukarıda belirtilen süre zarfında, gösterilen işlemleri yaptıranlardan, av tüfeklerinin menşei ve 2521 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki şartlara uygunluk
aranmaz.
Geçici Madde 3 – (Ek:R.G.11/06/1998–23369)
Yivsiztüfek sahipliği belgesine haiz olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelerini yeniletmek zorundadırlar
Geçici Madde 4 — (Ek: R.G-07/12/2000-24253)
Bu Yönetmelik kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Jandarma Genel Komutanlığına devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri, İçişleri
Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır.
Yürürlük
Madde 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, TarımveKöyişleri, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret Bakanları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu
Bakan yürütür.

You cannot copy content of this page