Takibi şikayete bağlı suçlar şikayet süresi, bu suçlarda şikayetten vazgeçme?

29.10.2023

Takibi şikayete bağlı olmayan suçlarda şikayetten vazgeçme? Takibi şikayete bağlı suçlar şikayet süresi, bu suçlarda şikayetten vazgeçme? Soruları merak edilmektedir, arama motorlarında, sosyal medya platformlarında, ülkemiz gündeminde ve web sitemiz polis365.com adresinde bu sorulara yanıtlar aranmaktadır. Bizlerde sizin için Takibi şikayete bağlı suçlar şikayet süresi, bu suçlarda şikayetten vazgeçme? sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar;

Takibi şikayete bağlı olmayan suçlar, kanunlarda ayrıca belirtilmez. İlgili kanun maddesinde bir suçun takibinin şikayete bağlı olduğu açıkça yazılmamış ise, o suç savcılık ve mahkeme tarafından resen (kendiliğinden) soruşturma ve kovuşturma konusu yapılır. Şikayete bağlı olmayan suçların soruşturma ve kovuşturma aşaması şikayet şartının yerine getirilmesiyle başlamadığından şikayetten vazgeçme beyanı her iki aşamaya da herhangi bir etkide bulunmaz. Soruşturma aşaması sona ermez, kovuşturma aşamasında da ceza davası düşmeyerek yargılamaya devam edilir.

Ceza kovuşturmasının belirli sakıncalarına karşı suçtan zarar göreni korumak için bazı suçlarda ceza muhakemesinin yapılabilmesi adına kanunla şart öngörülmüştür. Ceza kovuşturmasının başlayabilmesi için gereken bu şarta şikayet denir. Ceza soruşturmasının başlayabilmesi adına müştekinin şikayeti aranacak olup savcılık tarafından re’sen soruşturma şikayete bağlı suçlarda başlatılmamaktadır.

Örneğin, cinsel dokunulmazlığa karşı bazı suçlarda olayın duyulmasını önlemek ve mağdurun onurunu korumak ve şikayet sürecini talebine bırakmak, mala zarar verme suçlarında failin zararının tazmin edilmesi veya fail ile şikayetçi arasında yakın akrabalık ilişkisinin söz konusu hallerde kişiler arasındaki özel alanlara müdahale etmemek gibi saiklerle bazı suçlardaki usul ayrılarak şikayete bağlı tutulmuştur.


Şikayete Bağlı Suç Nedir?

Yeni Türk Ceza Kanunu’nda şikayet ile ilgili düzenleme genel hükümler kısmında 73. maddede yapılmıştır. Bu maddede şikayete bağlı suçlarda zamanaşımı süresinden ve şikayete bağlı suçların özelliklerinden bahsedilmiştir. Bu madde kapsamında soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şikayete bağlı suçlar bakımından şikayet süresinin geçmesi ile başlatılan soruşturma sürenin kaçırılması nedeniyle kapatılır. Şikayete bağlı suçlarda şikayet süresinin başlangıcında, zamanaşımı süresini aşmamak kaydıyla şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarih esas alınır.
Şikayet hakkı olan birkaç kişi varsa birinin altı aylık süreyi geçirmesi diğer kişilerin şikayet hakkını etkilemez öyledir.


Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı olan suçlarda da, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmesi davayı düşürür doğal olarak.

İşin püf noktası Hükmün kesinleşmesinden sonra yapılan vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. Kanunda aksi öngörülen haller saklıdır.


Kamu davası sürecinde suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesi kamu davasının devam etmesine engel değildir tabiki.

Zira davanın yürütülmesi şikayete bağlı suç olmadığından devam edecektir. Şikayetten vazgeçtiği sırada ayrıca şahsi haklarından da vazgeçtiğini açıklarsa o zaman hukuk mahkemesinde de dava açamaz.


Birden çok kişi tarafından müşterek bir fiille işlenmiş suçlarda sanıklardan biri hakkında şikayetten vazgeçildiği takdirde diğer sanıklara olan şikayet hakkından da vazgeçmiş sayılır.


Peki bu Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?

Türk Ceza Kanunu bakımından soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar aşağıda sayılmıştır bknz.

İlgili suç tipleri bakımından salt aşağıdaki liste ile hareket edilmemesini kanunda yer alan düzenlemelerin güncel olarak kontrol edilmesini öneririz.


TCK madde 86/2. fıkrası hafif nitelikte Kasten Yaralama

TCK madde 102 Cinsel Saldırı

TCK madde 104/ 1. bendi Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

TCK madde 105 1. fıkrası Cinsel Taciz

TCK madde 106 Tehdit

TCK madde 116/1-2. fıkraları Konut Dokunulmazlığının İhlali

TCK madde 117 İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

TCK madde 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma

TCK madde 125 Hakaret (TCK madde 125/3-a hariç)

TCK madde 132 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

TCK madde 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

TCK madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlali

TCK madde 144 daha az cezayı gerektiren Hırsızlık

TCK madde 151 Mala Zarar Verme

TCK madde 155 Güveni Kötüye Kullanma

TCK madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK madde 159 Dolandırıcılık

TCK madde 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

TCK madde 209/1. fıkra Açığa İmzanın Kötüye Kullanılmasıkullanma hırsızlığı

Hırsızlık suçunun; Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla İşlenmesi halinde Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi hakkında

Yakın akrabalar arasında mala karşı işlenen suçlar.


Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Şikayet Süresi

Kanunda geçen takibi şikayete bağlı suçlar kapsamına giren bazı suçlar aşağıdaki gibidir;

 • Kasten yaralama suçu
 • Cinsel Saldırı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Konut dokunulmazlığın ihlali
 • Çalışma hürriyetinin ihlali
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Mala zarar verme
 • Güveni kötüye kullanma
 • Daha az ceza gerektiren Hırsızlık
 • Bedelsiz senedi kullanma

You cannot copy content of this page