İdari soruşturma nedir? Kolluğun soruşturmadaki hakları neler?

12.10.2023

İdari soruşturma nedir? Kolluğun soruşturmadaki hakları neler? Bilindiği üzere İdarenin iç işleyişine ilişkin mevzuatla belirlenen kurallara aykırı eylem ve işlemleri görülen memurun idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk durumunun ortaya çıkarılması için idare tarafından yapılan araştırma ve inceleme işlemine idari soruşturma denilmektedir, EGM bu işlemleri disiplin tüzüğündeki maddelere istinaden yapmaktadır. Öncelikle Aşağıdaki yazılara bir göz atınız.

Polisin İdari Soruşturmasının Temel İlkeleri

Kanunilik İlkesi
Ölçülülük İlkesi
Savunmasız Ceza Olmaz İlkesi
Şüpheden Sanık Yaralanır İlkesi
Gizlilik İlkesi
Hak Arama Yollarının Gösterilmesi İlkesi
Geçmişe Yürümezlik İlkesi
Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi
Eşitlik İlkesi
Gerekçe İlkesi

Polisin İdari Soruşturma Aşamaları

Disiplin Soruşturmasının Öğrenilmesi
Disiplin Soruşturması Emrini Vermeye Yetkili Makam
Disiplin Soruşturulmasının Başlatılması
Disiplin Soruşturması Yapmaya Yetkili Kişiler

Polisin İdari Soruşturmada Savunma Hakkı


Devlet memuruna yazılı savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Yedi günden az olmamak üzere savunma hazırlamaya yeterli bir süre verilmelidir. Verilen süre içinde savunma yapılmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağına ilişkin ihtarda bulunur. Savunma hakkı hiç kullanılmadan ya da usule uygun olmayan bir şekilde kullanılması ile ceza verilmesi durumunda ilgili cezanın iptaline hükmolunur. Savunma süresi tebliğ ile başlar.

Polis Disiplin Cezaları


Polis Disiplin cezaları, Kanunun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre emniyet disiplin tüzüğü çerçevesinde verilebilecek cezalar şunlardır:

Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz.

Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır.

Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır.

Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.

Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

You cannot copy content of this page