Kaçak Avlanma cezası 2023

04.10.2023

Kaçak Avlanma cezası 2023, 2521 Avda ve Sporda İdari Para Cezaları 2023, Ruhsatsız av tüfeği cezası 2023, 2521 sayılı kanun 13/1 para cezası 2023 2521 sayılı kanun 13/1 maddesi Soruları merak edilmektedir, arama motorlarında, sosyal medya platformlarında, ülkemiz gündeminde ve web sitemiz polis365.com adresinde bu sorulara yanıtlar aranmaktadır. Bizlerde sizin için Kaçak Avlanma cezası 2023 sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar;

Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran veya taşıyan gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır.

Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/377 md.) Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran veya taşıyan gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

2023 Yılı idari para cezaları için ortalama fiyatlar aşağıdaki gibi olabilir. Rakamlar net değildir.

Madde No:Kabahatin Adı2023 yılı ceza miktarı2022 Yılı Ceza Miktarı Oran:%9,11
Madde 12/1Satış listeleri ile belgelerini süresi içerisinde vermemek veya satışlarını bildirmemek12.129.00 TL -110.000TL9.489.00 TL -99.000TL
Madde 13/1Ruhsatsız Tüfek Bulundurmak, Satışına aracılık etmek, taşımak, nakletmek her tüfek için1944.00 TL1344.00 TL
Madde 13/2Ruhsatlı Yivsiz av Tüfeğini bir başkasına vermek1944.00 TL1344.00 TL

2022 Yılı idari para cezaları için resmi gazetede yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

2521 Sayılı AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

Tanımlar;

Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir. Genellikle spor amaçlı kullanılır.

Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır. Müsabakalarda sıkca kullanılır.

Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır. Avcılar av için kullanırlar.

Faaliyet izni:

Türkiye’de verilen kuruluş iznine göre kurulan Fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.

Satış Noktaları

Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan  mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.

Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.

Yivsiz Tüfek Cezası Nedir

Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran veya taşıyan gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza her yıl değişir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

You cannot copy content of this page