İstinaf Dilekçesi Nedir ? Nasıl Yazılır ? Bölge İdare İstinaf Dilekçesi ÖrneğiGenel olarak İstinaf dilekçesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın tebliğinden itibaren, ki karar davacının aleyhine verilmiş ise yasal süresi içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine sunulan istinaf talepli dilekçeyi ifade eder.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu 311. Maddesine göre düzenlenen istinafa tabi kararlar çerçevesinde bir üst mahkemeye sunulan dilekçeye; istinaf dilekçesi denir. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Kısaca İstinaf başvurusu başvuru yapılacak olan kararın verildiği mahkemeye bir dilekçe ile yapılır. Bu mahkeme tarafın yaptığı istinaf başvurusu sonrasında dilekçe ve dava dosyalarını görevli ve yetkili bölge idare mahkemesine gönderir. Tekrar Tekrar kişi ilk başvurudaki gibi dilekçe yazıp, delil ayarlamak ile uğraşmaz.Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.

İstinaf Dilekçesi Örneği

………… BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

……… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA (İLK DERECE MAHKEMESİ HANGİSİ İSE)

Dosya No: …./…. E. 2021/…. K.

İstinaf Talep Eden (Davacı): …………………………………………………………………..

Vekili: ……………………………………………………………………………………………………

Davalı: …………………………………………………………………………………………………..

Vekili: ……………………………………………………………………………………………………

Karar Tarihi:../../….

Karar Tebliğ Tarihi: ../../….

Dava Konusu: Göreve iade edilmem konusunda açtığım davada….. İdare Mahkemesinin …. Esas, …. Karar sayılı ve…. tarihli kararının istinaf incelemesi ile kaldırılarak yeniden esas hakkında davanın kabulüne karar verilmesi.

Karar Özeti:…. İdare Mahkemesi …….. Tal. Sayılı dosyası kapsamında ….. tarihinde görevden uzaklaştırma eyleminin haksız olduğuna dair başvuruya olumsuz karar vermiştir.

İstinaf Sebepleri:


1- Dava dosyamız evveliyatında belirtildiği üzere görevden çıkarma eylemi haksızdır, ortada bir suç yoktur, bu husus takipsizlik kararı ile sabittir.

2- Yerel Mahkeme kararı usul ve yasaya aykırıdır. Yerel Mahkeme dava dilekçesinde belirttiğimiz hususlarda araştırma yapmaksızın eksik inceleme sonucu davanın reddine karar vermiştir.

3- 1982 Anayasası’nın 128. maddesinin ikinci fıkrasında ” Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010- 5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” ibaresi ve 38. maddesinde “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. yer alır. “
ibareleri yer almaktadır.

4- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin işlemleri Anayasa’nın 128/2 maddesindeki “diğer özlük hakları” kapsamındadır ve disiplin cezalarının neler olduğuna dair eylemler ile cezalar ancak kanunla düzenlenecek olup, KHK ile belirlenemeyeceği net bir şekilde ortaya konulmuştur.


5- Yukarıda belirtilen sebeple ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak mahkeme kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında talebimiz doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz. ../…/2021


Davacı

İsim Soyisim İmza

Varsa Ekler