Polis Öğretmen Tayinleri, Polis Hemşire Tayinleri, Polis Eş Durumu Tayinleri

05.10.2021

Öncelikle Bu atamaların evlilik akdinden sonra gerçekleştirileceği kesin hükümlerle açık olduğu için eşler arası resmi nikah zorunluluğu bulunur.

Bilindiği üzere Polis genel atama dönemi Mayıs ve Haziran aylarıdır, atama işlemi bu aylarda gerçekleştirilir.

Polislerin genel atama dönemleri dışında mazeretli atama dönemleri bulunmaktadır. Mazeret atama dönemleri Şubat ve Eylül aylarıdır.

Devlet kurumları koordinasyonu kapsamında bulunan hemşire olan eşten dolayı polis olan eşin tayin isteme hakkı doğmaktadır. Polis olan eş ile aynı süreç içerisinde gerçekleştirilen hemşirepolis tayini sürecinde dilekçe ve evrak gereklilikleri aynıdır.

Devlet kurumları koordinasyonu kapsamında bulunan Öğreten olan eşten dolayı polis olan eşin tayin isteme hakkı doğmaktadır. Polis olan eş ile aynı süreç içerisinde gerçekleştirilen Öğreten polis tayini sürecinde dilekçe ve evrak gereklilikleri aynıdır.

Devlet kurumları koordinasyonu kapsamında bulunan Hakim olan eşten dolayı polis olan eşin tayin isteme hakkı doğmaktadır. Polis olan eş ile aynı süreç içerisinde gerçekleştirilen Hakim polis tayini sürecinde dilekçe ve evrak gereklilikleri aynıdır.

Devlet kurumları koordinasyonu kapsamında bulunan memur olan eşten dolayı polis olan eşin tayin isteme hakkı doğmaktadır. Polis olan eş ile aynı süreç içerisinde gerçekleştirilen memur polis tayini sürecinde dilekçe ve evrak gereklilikleri aynıdır.

Polis Eş Durumu Özel Sektör Nasıl Olur?

Polis eş tayiniyle ilgili her sektörün birbirinden ayrı özel durumları ve süreçleri bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle özel sektör bünyesinde çalışan polis eşleri, 4A veya 4B hizmet dökümüne tabi olarak çalışmaktadır. Polisler ise 4C hizmet dökümüne tabi olarak mesleklerini icra etmektedir.

Tayinler memurlara özgü olarak uygulandığı için istisnalar hariç olmak üzere özel sektörde çalışan polis eşlerinin tayin hakkı bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili temel istisna polislerin ilk ataması olduğu için bu atamada mazeret kullanılarak eş yanına tayin olma ihtimali doğmaktadır.

Mazeret Atamaları

Madde 18 –

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.

Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

b) (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

Madde 38- (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

You cannot copy content of this page