İş mahkemesi dava dilekçesi nasıl yazılır? İş mahkemesi Dilekçe Örneği

29.09.2021
İş mahkemesi dava dilekçesi nasıl yazılır? İş mahkemesi Dilekçe Örneği

Öncelikle İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu). İş mahkemesi, özel mahkeme niteliğinde olan bir ilk derece mahkemesidir. İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. 

İş Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır? Kısaca bahsedelim.

  • Mahkeme adı,
  • Davacı ve davalının ad, soyad, TC kimlik numarası ve tebligat adresleri,
  • Davacı ve davalı vekillerinin ad, soyad ve adresleri,
  • Davacı iddiaları ve iddialarını ispat edebileceği,
  • İhlal edildiği bahsedilen hakkın hukuki dayanağı,
  • Dava talep sonucu.

Dilekçede bu maddeler olduktan sonra dilekçe hazır demektir. Aşağıdaki örnek dilekçe ile kendinize bir şablon çıkarabilirsiniz.

İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………………..İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : Xxxx YYYY (TC.1232323232332)
Akçabatyolu Sokak Bilmemne Mah. No:2 Çıksorut/Gaziantep

Davalı :
İkitelli Sanayi Sitesi …. 217 Blok No:29 – Bakırköy/İstanbul

Dava : Haksız olarak işten çıkarılan davacının, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücret alacakları belirlenerek, her bir tazminat ve alacak için ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve diğer giderlerin davalı işverene ödetilmesi talebidir.

Açıklamalar:
1) 123213xx sigorta sicil no.lu davacı 29.01.2019 tarihinde ….. AAAXAA Sanayi Market ve Ticaret A.Ş. işe girdim ve 29.09.2021 tarihinde geçerli bir neden olmadan, uydurma bahanelerle nedensiz olarak işten çıkarıldım. Son 2 aydır işten istifa etmem için çeşitli baskı ve mobbinglere maruz kaldım.

2) İşyerinde ücret bordroları, hemen tüm işçiler için asgari ücretten düzenlenmekte olup, mesaiye kalınan günlerin ücretlerinin daha sonra ödeneceği söylenmiş, serbest zaman olarak kayıtlara geçmiş fakat bu ücretler ödenmeden işime son verilmiştir.

3) İşyerinde işlerin yoğun olduğu dönemlerde fazla mesai yapılmakta, ancak karşılıkları ödenmemektedir. Aynı biçimde hafta tatili ve genel tatil çalışmaları için de çift ücret ödenmemektedir. Son 2 yıldır izin kullanamamıştır. (Fazla çalışmalar için tanık dinletilecektir.)

4) Yukardaki açıklamalar çerçevesinde ve 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca delillerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesine ve şahsımın kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve yıllık izin ücret alacakları uzman bilirkişiye hesaplatılarak peşin harcın tamamlanmasından sonra tüm tazminat ve alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesi istemekteyim.

Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, 5521 sayılı Yasa, 6100 sayılı HMK m.107 ve diğer hükümleri.

Kanıtlar : İşyeri ve sigorta kayıtları, tanıklar, bilirkişi raporu vs. her tür kanıt.

Sonuç ve İstek: Sunulan nedenlerle:
Haksız olarak işten çıkarılan davacının, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücret alacakları belirlenerek, her bir tazminat ve alacak için ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile talep ederim. 05.10.2021

Davacı XXXXX YYYYYY
İmza

Ekli belgeler:
1) İşten çıkarılma kararı
2) Ses Kayırları CD’si
İlgili yerlerden istenecek belgeler:
1) İşyerinden işçinin özlük dosyası
2) SGK’dan sigortalı hesap döküm cetveli

You cannot copy content of this page