EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

09.08.2021
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

I. BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1– Emniyet Teşkilatında disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere oluşturulan Disiplin Kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri ile yetkili disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ve bu konulara ilişkin öteki hususlar bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik 19.02.1980 tarihli ve 2261 sayılı Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun’nun 2 nci maddesiyle 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenen EK Madde 2’nin son fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik Hükümleri, 2 nci maddede sözü edilen kanun gereğince Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamağa yetkili Disiplin Kurullarının tümü hakkında uygulanır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen:

“Bakanlık” deyimi                           : İçişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük” deyimi                            : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

“Disiplin Kurulu” deyimi                               :Emniyet Teşkilatı Bünyesinde kurulan Disiplin Kurullarının  tümünü,

ifade eder,

II.BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Toplanma, Görüşme, Karar Verme ve Çalışma Usulü

Toplanma Usulü

Madde 5- Disiplin Kurulu, başkanın başkanlığında ve başkanın çağrısı üzerine belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.

Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi

Madde 6- Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 7- Disiplin Kurulu, başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Raportörlük

Madde 8- (Değişik:RG-25/06/2003-25149)

Disiplin Kurullarında raportörlük görevi:

A) İl Polis Disiplin  Kurullarında Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, kuruluşu bulunmayan illerde Personel Şube Müdürü ya da bunların görevlendireceği ve ilgili birimde çalışan bir amir veya memur,

B) Öğretim ve Eğitim Kurumlarında, kurum müdürünce, kurumun disiplin işleriyle ilgili biriminde çalışanlar arasından görevlendirilecek bir amir veya memur,

C) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulunda, Hukuk Müşavirliğine bağlı Birim Müşavirleri arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilen ve kurula üye olarak katılan Birim Müşaviri ,

D) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunda, kurul üyesi olan 1.Hukuk Müşaviri tarafından,

yerine getirilir.

Disiplin Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde, belli bir dosyanın raportörlüğü için kurul üyelerinden birini görevlendirebilir.

Genel Müdürlük Merkez Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında başkanlar, raportörlük görevini, kurul üyesi olan Hukuk Müşavirliğine bağlı Birim Müşavirinin veya 1. Hukuk Müşavirinin denetim ve gözetiminde olmak üzere başka amir ve memurlara verebilirler.

Görüşme Usulü

Madde 9- Disiplin Kurullarında, raportörün açıklaması dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır ve sonuç Başkan tarafından açıklanır.

Dosyanın Tamamlatılması

Madde 10- Disiplin Kurulu, görüşülmekte olan soruşturma dosyasında eksik gördüğü hususları tamamlatır ve bu amaçla ilgili kişi ve mercilerden bilgi isteyebilir.

Kurul gerekli gördüğü takdirde soruşturmanın genişletilmesine de karar verebilir.

Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanması ara kararı ile yapılır. Ara kararları onaya tabi değildir.

Karar Usulü

Madde 11-Kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser kalınamaz.

Başkan, oylamaya, kurulun oluşmasına göre en son üyeden başlar ve oyunu bütün üyelerden sonra kullanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

Kararın Zaptı ve Yazımı

Madde 12- Disiplin Kurulunca verilen karar, toplantı esnasında, özet halinde gündemin “karar” hanesine yazılır ve toplantıya katılan başkan ve üyelerce imzalanır.

Gerekçeli karar, toplantıdan sonra, raportör tarafından, en kısa sürede hazırlanır ve aynı şekilde imzalanır.

Karşı görüşte olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar.

Kararın Tebliği

Madde 13- Disiplin Kurulu Kararları kesinleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmekle birlikte, siciline işlenmek üzere, aynı süre içinde Bakanlığa (Emniyet Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

Uygulama

Madde 14– Disiplin Kurulu Kararları kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

III. BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Oluşumu ve Çalışmalarına İlişkin Diğer Hükümler

Kurula Katılmayacak Olanlar

Madde 15– Disiplin Kurulu üyeleri, kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, haklarındaki disiplin soruşturmasını yaptıkları memurlara ait işlerin görüşülüp karara bağlanmasında kurula katılamazlar.

Üyelerin Görevden Ayrı Olmaları

Madde 16- Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinin izinli veya istirahatli olmaları halinde vekilleri kurula katılırlar.

Kurulun Oluşturulmaması Halinde Yapılacak İşlem

Madde 17– Hukuki veya fiili imkansızlık sebebiyle yetkili disiplin kurulunun salt çoğunlukla toplanması mümkün olmayan hallerde, soruşturma dosyası Genel Müdürlükçe uygun görülecek derecede başka bir Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu:

A- Emniyet Hizmetleri Sınıfında 1 inci ve 2 nci meslek derecelerinde bulunan hakkında disiplin cezası belirlemeye;

B- Genel Müdürlük, il kadroları veya öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 ncü ve 3 üncü meslek derecelerinde olan personel için meslekten çıkarma cezası vermeye;

C- Emniyet Teşkilat mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye,

D- İl Polis Disiplin Kurulularınca verilen ve Vali’nin önerisi ile merkeze gönderilen meslekten çıkarma kararlarından Genel Müdürlük Yüksek Disiplin kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyaları kesin karara bağlamaya;

E- Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin Kurulu kararlarından Bakan tarafından yeniden incelenmek üzere gönderilen dosyaları kesin karara bağlamaya;

yetkilidir.

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü kararlarının kesinleşmesi konularında genel hükümler uygulanır.

IV. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Savunma Alınma Zorunluluğu

Madde 19- Disiplin kurullarınca ilgili memurun savunması alınmadan karar verilemez.

Disiplin Kurulu Başkanı veya onun adına, görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından, savunma yapılmasına ilişkin yazıda gösterilecek ve 7 günden az 15 günden çok olmayan süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 20- Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

Memurun Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

Ek Madde 1-(Değişik:RG-25/06/2003-25149)

Yetkili disiplin kurulunun saptanmasında, memurun suç tarihindeki kadrosu esas alınır. Mehil müddetinde suç işleyen personel, (Değişik ibare:RG-26/2/2016-29636) ilişik kestiği yer kadrosunda görevli kabul edilir. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde yetkili disiplin kurulu, üst memur hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kuruludur.

V. BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük Tarihi

Madde 21- Bu Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

You cannot copy content of this page