Anayasa Mahkemesi Nedir ? Anayasa Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır ?

23.07.2021
Anayasa Mahkemesi Nedir ? Anayasa Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır ?

Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

“Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar”. Bu kadar açık ve kesin bir hükümdür.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurular doğrudan anayasa mahkemesine yapılacağı gibi, adliye teşkilatının bulunduğu her yerden mahkemeler vasıtasıyla da yapılabilir. Bireysel başvuru usulünü düzenleyen 6216 sayılı Kanun’un 47. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve İçtüzük’ün 63. maddesinde; mektup, e-posta, kargo, resmi posta, telgraf veya diğer elektronik iletişim araçları kullanılarak başvuru yapılmasına olanak tanınmamıştır.

Basvuru yapılırken:

Öncelikle ilgili yerlere kişisel bilgiler doğru ve açık yazılmalıdır.Daha sonra bireysel başvuruya konu olay ve tüm yargısal süreç tarihi sıralamaya uygun bir şekilde özetlenmelidir.

Başvuru formuna eklenecek belge ve kararlar numara verilmek suretiyle eklenmelidir.

Başvurucunun nüfus cüzdan fotokopisi mutlaka başvuruya eklenmelidir. Nüfus cüzdan fotokopisi gönderilmeyen başvurular sırf bu nedenle reddedilmektedir (Fotokopi belge ve kararların aslına uygunluğu onaylanmalıdır).

Başvuru formunda bireysel başvuruya konu edilen olay ve yargısal süreç nedeniyle, Anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen hangi hakların ihlal edildiği belirtilmelidir.

You cannot copy content of this page