Kolluk Üstyazı Örnekleri, Resmi kuruma üst yazı Nasıl yazılır?

24.01.2021

Kolluk Üstyazı Örnekleri, Kolluk Üst Yazı Nasıl Yazılır?

Kısaca üst yazı kurumlar arasında bilgi alışverişi yapılırken yazılan resmi yazıların tümüdür. Üstyazı yazışma yapan her polisin bilmesi gereken bir şeydir.

Resmi Yazılar: Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim amacıyla kullanılan yazılara resmi yazı denir. Gönderilen makamın derecesine, konuya göre yazının bölümleri ve ifadeler değişebilir. Ancak TSE’nin TS–1391 numaralı ürününde belirtilen şekli değişmez. TSE, yazıların kolay anlaşılması ve karmaşayı önlemek için Avrupa’daki uygulamaları da dikkate alarak bu standartları belirlemiştir.

Resmi Yazışma Kuralları:
 Resmi yazılar A4 (210×297 mm) ve A5 (210×148 mm) kağıda yazılabilir. Birinci derece bölümler her yazıda bulunmalıdır. Başka bir ifade ile bu bölümler resmi yazının olmazsa olmazlarıdır. Yazı tipi ve karakter boyutu; Bilgisayarda yazılan yazılarda Times New Roman yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

Örnek:

T.C

XXX KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı ve Evrak Kayıt Numarası:
Tanımı ve İçeriği: Her kurumun kendi dosyalama sistemine göre verdiği kayıt, dosya ve konu ile ilgili kod numarası ve işaretlerin gösterildiği bölümdür. Sayının kurum açısından değişmeyen kısmının Microsoft Word belge şablonuna eklenmesi başlık bölümünde olduğu gibi kolaylık sağlayacaktır.

Konumu ve Şekli: Sayı bölümü, başlığın son satırından itibaren, iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki Sayı: yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Resmi yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

Örnek:

Sayı: 23.08.0.EGM.0.20.01.22-133-2021/32500

Tarih Bölümü:
Tanımı ve İçeriği: Tarih, yazının gönderildiği zamanın gün, ay ve yıl olarak gösterildiği bölümdür. Bu bölümün yazımında kolaylık sağlamak için Microsoft Word ekranından Ekle/Tarih ve Saat kullanılabilir.

Konumu ve Şekli: Tarih, sayı ile aynı satıra sağ boşlukta bitecek şekilde (sağ marja dayalı) yazılır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarında (/) işareti konularak yazılır.

Örnek:

11/11/2021

Konu Bölümü:
Tanımı ve İçeriği: Konu, yazının taşıdığı ana fikrin özetlendiği bölümdür.

Konumu ve Şekli: Sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır.

Örnek:

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.20.01.09-114-560/19500
Konu : …


Gönderilen Makam:
Tanımı ve İçeriği: Gönderilen makam, yazının gönderileceği kuruluş veya kişiyi ve bunların bulundukları yeri belirten bölümdür.

Konumu ve Şekli: Gönderilen makam, konu bölümünün son satırından sonra yazının uzunluğu da dikkate alınarak iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.

Örnek:

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.20.01.09-114-560/19500
Konu : …

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)


Metin Bölümü:

Tanımı ve İçeriği: Metin, konuyu ve düşünceyi tam olarak açıklayan madde, paragraf, vb. unsurlardan oluşan, gereğine göre resim, çizelge, grafik vb. unsurlar ihtiva eden esas yazı bölümüdür. Paragraf; bir düşünce veya konuyu kısmen ya da tamamen anlatan, bir satır başından öteki satır başına kadar olan yazı bölümüdür.

Konumu ve Şekli: İlgi bölümünün bitiminden sonra, iki aralık satır bırakılıp sol bloktan itibaren paragraf başı yapılarak metin kısmına başlanır. İlgi bölümü yoksa gönderilen yerden sonra üç satırlık aralık bırakılarak metin kısmına geçilir. Metin bölümüne, doğrudan doğruya konudan söz açılarak başlanır. Hiçbir saygı kelimesi kullanılmaz. Metin, tek veya çok paragraf halinde yazılabilir. Paragrafların ilk satırı, sol boşluktan itibaren 1,25 cm içerden diğer satırlar ise sol bloğa dayalı yazılır. Paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Yazılarda silinti veya kazıntı yapılmaz. Yazılar sağ blokta biter, alt satıra geçiş için hece bölünmez. Kelimeler ise satır sonunda veya başında tek harf kalmayacak şekilde, heceler arasına tire (-) işareti konularak bölünebilir. Bu konuda hataya düşmemek ve zaman kazanmak için Microsoft Word/biçimlendirme araç çubuğundan /yasla seçeneğini kullanmak gerekir. Metnin sayfaya dikey olarak uygun yerleşimi için, yine biçimlendirme araç çubuğundan /Yazı Tipi Boyutu ayarı kullanılmalıdır. Alt makama yazılan yazıların metin bölümü “… rica ederim”. Aynı düzeydeki veya üst makama yazılan yazıların metin bölümü “… arz ederim”. Hem alt, hem de üst makama gönderilecek yazıların metin bölümü “… arz ve rica ederim” şeklinde bitirilmelidir.

Örnek:

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.20.01.09-114-560/19500
Konu : …


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)


Metin içeriği …

İmza Bölümü:
Tanımı ve İçeriği: İmza bölümü yazıyı imzalayacak olan kişinin veya kişilerin, adının ve unvanının yazıldığı bölümdür. İmza çıktıdan sonra bu bölüme atılır.

Konumu ve Şekli: Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Birinci satırda yazıyı imzalayacak kişinin adı küçük, soyadı büyük harfle yazılır. İkinci satırda bu kişinin unvanı küçük harfle yazılır. Unvan bir satıra sığmıyorsa birinci satırın hizasından devam edecek şekilde alt satıra geçilebilir veya herkesçe bilinen unvan kısaltmaları yapılabilir. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” Ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.

Örnek:

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.20.01.09-114-560/19500
Konu : …


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)


Metin içeriği ….

 (İmza)
Adı SOYADI
Polis Memuru


Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda; ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doru sıralanır.

 (İmza)
Adı SOYADI
Müsteşar
(İmza)
Adı SOYADI
Bakan
 (İmza)
Adı SOYADI
Genel Müdür
(İmza)
Adı SOYADI
Genel Müdür Yardımcısı
(İmza)
Adı SOYADI
Daire Başkanı


2.8. Paraf Bölümü:
Tanımı ve İçeriği: Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.

Konumu ve Şekli: Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

Örnek:

…/01/2021 P.M. :
…/01/2009 Büro Amiri:

Adres Bölümü: Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır.

Daha fazla örnek için aşağıdaki mobil uygulamayı indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kusoqlu.kollukmevzuat

Üst yazıda ilgi nasıl yazılır?

(2) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 6). (3) “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta işareti aynı hizada yazılır (Örnek 6).

Resmi yazışma metni nasıl yazılır?

Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler Gereken durumlarda iletilen yazı kağıda dökülerek çıkartılır. Yazılarda Times New Roman (12 punto) veya Arial (11 punto) yazı tipi geçerlidir. Yazı için sayfanın her alanından 2,5 cm boşluk bırakmaya dikkat edilmelidir. Sayı ve tarih mutlaka aynı hizada yazılmalıdır.

Üst yazıda sayı nasıl yazılır?

(5) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir (Örnek 8). (6) Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir.

Resmi yazıya ne denir?

Resmi kurumların hukuksal bir olayı veya durumu belgelendirmek amacıyla yazdıkları yazılara, mazbata denir.

Üst yazıda ilgi nedir?

Madde 14- İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

Ilgi nedir yazışma teknikleri?

İlgi: alt başlığı ile bağlı belge ve bilgileri belirtilmek amacı ile yazılır. İlgi belgesi bir kanun, madde, dayanak, ihbar vb bir belge olabilir.

Resmi yazışma ortamlarında yazı tipi ve büyüklüğü nedir?

Madde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210×297 mm) ve A5 (210×148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Madde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

Ilgi ABC nasıl yazılır?

İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, devamı “İlgi” yan başlığının ve sıralamayı gösteren harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır. İlgi birden fazlaysa: a, b, c, ç, d gibi küçük harfler Yanlarına ayraç işareti konularak kullanılır.

Resmi belgede ilgi nereye yazılır?

MADDE 13- (1) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür. (2) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 6).

Üst yazıda ek nasıl yazılır?

ise “Ek:” başlığı oluru alınan makamın imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. (2) Belgenin sadece bir eki olması durumunda “Ek:” başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir.

Ikişer kelimesi nasıl yazılır?

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

Hukukta üst yazı nedir?

resmi yazışmalarda, yazının içeriğinden önce gelen kısım. filan yazar ya. öyle şeyler.

Yazışma türleri Nelerdir?

Yazı Türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar düz yazılar ve şiirlerdir. Düz yazılarda roman, hikaye, deneme, makale, fabl türler bulunmaktadır. Şiirlerde ise lirik şiir, epik şiir, pastoral şiir gibi pek çok tür bulunmaktadır.

Resmi bir kuruma yazılan istek ve şikayetlerin anlatıldığı yazılara ne denir?

Bir isteği, şikâyeti, öneriyi bildirmek veya bir konuda bilgi talebinde bulunmak için yazılıp resmi kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir.

Günlüdür ne demek?

resmî evrakların aciliyeti olanlarında dikkat çekmesi açısından kullanılan ifadedir.

Ilgi de kayıtlı nasıl yazılır?

Örnek: İlgi (b)’de kayıtlı yazıyla kurumumuza iletilen söz konusu Yönetmelik Taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz Ek’te yer almaktadır. 1- Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.

Arz ve rica ederim nerelerde kullanılır?

Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

Acele yazılara kaç gün içinde cevap verilir?

2 Şubat 2015 tarihi itibariyle yapılan düzenlemeye göre, kurumlar başka bir kurumun, – belge taleplerine 5 işgünü içinde, – bilgi ve görüş taleplerine ise 15 işgünü içinde cevap vermek, zorundadır.

Resmi yazışmalar nelerdir?

Resmi Yazışmalar:

  1. Resmi Yazı
  2. Öz Geçmiş
  3. Rapor (sağlık raporu, bilirkişi raporu)
  4. Tutanak.
  5. Karar.
  6. Dilekçe.

Kurum içi yazı nedir?

Resmi Yazılar: Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim amacıyla kullanılan yazılara resmi yazı denir. Gönderilen makamın derecesine, konuya göre yazının bölümleri ve ifadeler değişebilir.

Yazışma Teknikleri dersi nedir?

Bu dersle öğrencilerin iş yaşamında etkili anlatım ve doğru yazı yazma tekniklerinin önemini kavramaları; biçim ve içerik kurallarına uygun mesleki yazıları (resmi, özel, iş yazıları) doğru ve hızlı bir şekilde hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Yazının esas bölümü neresidir?

Konu Bölümü Tanımı ve İçeriği: Konu, yazının taşıdığı ana fikrin özetlendiği bölümdür.

Belgelerde bulunan sayı ne demek?

Belgelere sayı vermenin temel amacı araçlara plaka vermek gibi, bir belgeyi tekil bir şekilde ifade eden bir bilgi oluşturmaktır. Ancak izlenen yöntemde 789 sayılı belge dediğimizde birden çok belge ifade edilmiş olur.

Alfabe nasıl yazılır TDK?

“Alfabe mi?” yoksa “Alfâbe mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Alfâbe şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Alfabe şeklinde olmalıdır.

I mı önce i mi?

Türk Alfabesi (Abecesi) Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunur. Yasada sıralama, önce “i” sonra “ı” biçimindedir; ancak yaygın ve yerleşmiş olan sıraya göre önce “ı” sonra “i” gelmektedir.

Tekit yazısı ne zaman yapılır?

Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Sayfa numarası Madde 25- Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Resmi yazışmalarda ilgi Bölümü Nedir?

Madde 14 — İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

Resmi evrak arkalı önlü olur mu?

(2) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir. (3) Fiziksel ortamda hazırlanan üst yazılarda kâğıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekini oluşturan belgeler için kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir.

İmza sıralaması nasıl olmalıdır?

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam Sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağdadır. İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre Soldan sağa doğru sıralanır.

You cannot copy content of this page