İdare Mahkemesine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

12.12.2020
İdare Mahkemesine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

İdari dava dilekçesinde bulunması gerekenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 3. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre dava dilekçesinde;

  • Tarafların ve varsa vekilleri ya da temsilcilerinin adı soyadı veya unvan ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
  • Davaya konu idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
  • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında davaya ilişkin uyuşmazlık konusu miktar,
  • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu vergi veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ olunan ihbarnamenin tarih ve numarası ile varsa mükellef hesap numarası,

Gösterilir.

İdari dava dilekçesine eklenecek belgeler nelerdir?

Dava dilekçesine, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri eklenir. Dava dilekçesi ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

İdari dava dilekçesi nereye verilir?

Dava dilekçeleri ile savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak,

  • Danıştay ya da davanın ait olduğu mahkeme başkanlıkları veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına,
  • İdare yahut vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine,
  • Yabancı memleketlerde ise Türk konsolosluklarına,

verilebilir.

İdari dava dilekçesinde dava açma süresi nedir, ne zaman başlar?

Dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı bir sürenin gösterilmediği durumlar açısından Danıştay ve idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde ise otuz gündür.

İdare Mahkemesine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

You cannot copy content of this page