Polis Meslek Mevzuatı Ders Notları PDF

19.06.2023

Polis Meslek Mevzuatı Ders Notları PDF

– Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türkiye cumhurbaşkanı tarafından yürütme yetkisine ilişkin konularda yayınlanan yasal düzenleme aracıdır.

– Bir vali, seçimle veya atamayla göreve gelebilir. Ülkeden ülkeye valilerin yetki alanları farklılık gösterebilir. İllerde görev yapan Valiler 5 yıl boyunca görevde kalır.

– Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanı kararı, tartışmasız kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dayanılarak ve bunlar kapsamında yürürlüğe konulabilecek düzenleme türleridir. Cumhurbaşkanı kararları, Danıştay tarafından denetlenir.

– Türkiye’de başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilmektedir ve TBMM’nin manevî varlığından ayrılamaz. Genelkurmay başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir.

– Bütçe kanunu nasıl yürürlükten kalkar?

Bütün yasalar anayasa denilen temel yasaya göredir. Bir yasa, başka bir yasayla ya da mahkeme kararı ile yürürlükten kalkar. Süreli yasalarsa kendiliğinden kalkar (Örn: Bütçe Yasası). Anayasa Mahkemesi’nin yasa iptalleri Resmî Gazete’de yayınlandığı anda o yasa yürürlükten kalkar. Yani bütçe kanunları anayasa iptal istenebilir.

– Anayasa Mahkemesi mevzuatımız açısından yürürlüğü durdurma kararı veremez. Uygulamada, Anayasa Mahkemesi yetkisiz olmasına rağmen 21 Ekim 1993 tarihinden itibaren yürürlüğü durdurma kararı vermektedir.

– Zimmet, bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan ya da koruma veya gözetimiyle yükümlü olduğu şeyi mal edinmesine denir. Kullanma zimmetiyse, failin malı geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade etme düşüncesiyle uhdesinde tutmasına denilmektedir.

– Müsadere, işlenen bir suçla alakalı belirli bazı eşya ya da kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanabilmektedir. Ceza hukukunda suç işleyen kişinin tüm malvarlığının devlete geçirilmesi anlamında “genel müsadere” yasaktır (Anayasa md. 38).

– Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun cezasının kesinleşmesinin ardından belli bir süre sonra ikinci bir suç işlenmesine denir. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suç kesinleşmişse söz konusu olabilir.

– Gözlem altına alma, fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli ya da sanığın akıl hastası olup olmadığını, eğer akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğunu ve akıl hastalığının kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için resmi bir sağlık kurumunda hürriyeti kısıtlanarak gözlemlenmesine denir. Gözlem altına alma kararı hukuki niteliği itibari ile bir koruma tedbiri olarak geçer.

– Normal şartlarda gözaltı süresi 24 saattir. Delillerin toplanmasından güçlük ya da şüpheli sayısının çokluğundan dolayı her defasında 1 günü geçmemek kaydıyla toplamda 3 defa uzatılmasına karar verilebilir; bu sebeple anılan durumda gözaltı süresi en fazla 4 gün olabilir. Bu suçların toplu olarak işlenmesi durumundaysa en fazla 4 gündür.

– Kasten öldürmeye teşebbüs, fail tarafından insan hayatına kasten son vermeye elverişli bir hareketin yapılmasına rağmen ölüm sonucunun gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmektedir. Kasten öldürme suçu, neticesi hareketten ayrılabilen ve bundan dolayı teşebbüse elverişli bir suç tipidir. İnsan hayatına son vermeye yönelen eylem nedeni ile mağdur ölürse fail kasten öldürme suçuyla ceza almaktadır. Öldürme kastıyla hareket edilmesine rağmen mağdurun yaşaması halindeyse fail, kasten öldürme suçuna teşebbüs hükümleri çerçevesinde ceza almaktadır

– Mahalli Mülki İdari Amir belediye zabıtasının da amiridir.

You cannot copy content of this page