2023 Misyon Koruma sınavı soruları ve cevapları? Misyon Koruma sınavı kaç puanla kazanılır?

16.04.2023

2023 Misyon Koruma sınavı soruları ve cevapları.

16 Nisan 2023 tarihi itibariyle yapılan sınavın soruları yazımızın devamındadır Lütfen takip ediniz.

Misyon Koruma sınavı kaç puanla kazanılır? Genelde 70 baraji olur.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılır.

Misyon Koruma Sınavı Puan Eşitliği Durumu

Misyon koruma sınavında bulunan sorular eşit değerde oldukları için adayların çoğunluğu eşit puan almaktadır. Yazılı sınav başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

 • İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,
 • Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,
 • Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,
 • Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
 • Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
 • Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,
 • Yabancı Dil sorularında puanı fazla olan adaya,
 • Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,
 • Memurlarda sicil numarası küçük olan adaya, öncelik tanınmaktadır.

Yazılı sınav başarı listesi, Başkanlığın Pol-Net adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca bir tebligat yapılmaz. Sınava ait her türlü evrak, tutanak ve belgeler yeni açılacak sınava kadar Başkanlıkta saklanır. Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmıştır.

Misyon Koruma Şartları Nelerdir?

 • Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,
 • Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,
 • On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın bir ocak tarihi itibariyle otuz yedi yaşından gün almamış olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,
 • Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,
 • Yurt dışı eğitimi dahil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,
 • Aylıksız izinli olmamak,
 • Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,
 • Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,
 • Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,
 • Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,
 • Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,
 • Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,
 • Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,
 • PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak, şartları aranır.

Misyon Koruma Sınavı nedir? Misyon Koruma sınavına kimler girebilir? Misyon Koruma sınavı kaç yılda bir yapılır?

Yurt dışında bulunan Türk Büyük Elçiliklerinin, Başkonsoloslukların ve Daimi Temsilciliklerin en üst amirinin (Misyon Şefi) veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memurunun talimatları çerçevesinde, bu dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon görevlilerinin korunmalarına ilişkin görevlerine “Misyon Koruma” adı verilir.

Misyon Koruma görevi için görevlendirilecek personellerin belirlenmesi bir sınavla olmaktadır. Bu sınava Misyon Koruma Sınavı adı verilmektedir.

You cannot copy content of this page