Polis Tayin Bölgeleri Hakkında Detaylı Bilgiler, Polis hizmet bölgeleri ve süreleri 2023

28.02.2023

Polis Tayin Bölgeleri Hakkında Detaylı Bilgiler, Polis hizmet bölgeleri ve süreleri

Son depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, “şark” olarak anılan 2. bölge (doğu) hizmeti sayılan iller arasına dahil edildi. Buna göre 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

26 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6873 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.

1-) 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen (4) grup uygulaması sonlandırılarak, halen uygulanmakta olan 1. Bölge (Batı) ve 2. Bölge (Doğu) şeklindeki (2) Bölge uygulaması aynen devam ettirilmiştir. Batı ve Doğu illeri kendi arasında gruplara ayrılmamıştır.

2-) 1. Bölge (Batı) illerinde zorunlu görev süresini doldurduktan sonra uygulanan rotasyon (zorunlu yer değişikliği) uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

3-) 2. Bölge (Doğu) görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımızın kapsamı daha da genişletilerek;

– 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun (muharip gaziler),

– 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun (sivil terör mağdurları),

– 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 56’ncı maddesi kapsamında olan şehit ve gazi yakınları teşkilat mensuplarımızın da bu haklardan faydalanması sağlanmıştır.

4-) Yönetmelikte yaş haddinden emekliliğine (3) yıl kalan personelimize sağlanan haklarla ilgili kapsam genişletilerek (5) yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla yaş haddinden emekliliğine (5) yıl kalan personelimiz, talep etmesi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecektir. 

5-) Personelimizin çocuğunun öğrenimi mazeretiyle ipka talebinde bulunmasının kapsamı genişletilmiş olup, personelimizin en az (2) çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipkası yapılabilecektir.

6-) 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Halen 1. Bölge (batı) statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya il ve ilçeleri ile burada kurulu bulunan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatları olarak,

4 İl, 48 İlçe, 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 56 birimimiz 2. Bölge (doğu)  statüsüne alınmış ve süreleri yeniden düzenlenmiştir.

Bahse konu illerimizde görevli personelin, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra burada çalışacakları süre şark hizmetinden sayılacaktır.

Ayrıca, deprem nedeniyle 2. Bölge (doğu) kapsamına alınan birimler de dahil olmak üzere doğu illerinde bulunan;

15 İl, 99 İlçe ve 9 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam (123) birimimizin görev süreleri düşürülmüştür.

7-) Şark görevini yapan personelimize aynı yerde üst üste kesintisiz olarak ikinci şark yapma imkanı tanınmıştır. Ayrıca iki şark hizmeti aynı yerde kesintisiz olarak yapıldığında toplam süreler düşürülmüştür.  

Bu doğrultuda şark illerinde bulunan birimlerde görev süresini bitiren personelimizin kesintisiz bir biçimde aynı yerde görevlerine devam etmesi durumunda;

Hizmet süresi (6) yıl olarak belirtilen birimlerde toplam (10) yıl,

(5) yıl olarak belirtilen birimlerde toplam (8) yıl,

(4) yıl olarak belirtilen birimlerde toplam (6) yıl,

(3) yıl olarak belirtilen birimlerde toplam (4) yıl,

(2) yıl olarak belirtilen birimlerde toplam (3) yıl kesintisiz olarak görev yapmaları durumunda ikinci şark görevini tamamlamasına imkan sağlayacak düzenleme getirilmiştir. (Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel hariç tutulmuştur). Ayrıca geçmiş dönemlerde şarkta kesintisiz olarak çalışanların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır.   

You cannot copy content of this page