Misyon Koruma Sınavı konuları? Misyon Koruma görev süresi kaç yıl? Misyon Koruma sınavı soru Dağılımı 2023

18.01.2023

Misyon Koruma Sınavı konuları? Misyon Koruma görev süresi kaç yıl?

MADDE 18 – (1) Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıldır, Dışişleri Bakanlığı ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

Misyon Koruma Sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kendi bünyesinde ki polis memurları ve polis amirleri için sınav düzenleyerek yurt dışında bulunan Türk Büyük Elçiliklerine, Başkonsoloslukları’na veya Daimi Temsilcilikleri’ne kendi personelini geçici olarak görevlendirdiği sınava verilen isimdir. 2 yılda bir yapılan bu sınav en son 2020 yılında yapıldı ve 2023 de tekrar yapılır diye değerlendirilmektedir.

Konu özetleri ve çıkmış sorular için uygulama linki aşağıda.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kusoqlu.misyonkorumaMisyon Koruma Şartları Nelerdir ?


a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın bir ocak tarihi itibariyle otuz yedi yaşından gün almamış olmak,
ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,

f) Yurt dışı eğitimi dahil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

g) Aylıksız izinli olmamak,

ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,

h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,

j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,

l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak, şartları aranır.

Misyon Koruma Sınav Konuları Nelerdir ?

Yazılı sınav çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır.

(2) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe aksine bir karar verilmedikçe Ankara’da yapılır.

(3) Yazılı sınavda;

a) İnsan Hakları (%10),

b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),

c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),

d) Protokol Bilgisi (%10),

e) Silah Bilgisi (%20),

f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),

g) Yabancı Dil (%10),

olmak üzere yüz soru sorulur. Her sorunun puan değeri aynı olmak üzere, yüz puan üzerinden değerlendirme yapılır.(4) Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının üç katı personel genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere mülakat sınavına çağrılır.

Yazılı sınav başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;
a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,

b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,

c) Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,

d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,

g) Yabancı Dil sorularında puanı fazla olan adaya,

ğ) Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,

h) Memurlarda sicil numarası küçük olan adaya, öncelik tanınır.

(6) Yazılı sınav başarı listesi, Başkanlığın Pol-Net adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca bir tebligat yapılmaz.

(7) Sınava ait her türlü evrak, tutanak ve belgeler yeni açılacak sınava kadar Başkanlıkta saklanır. Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde sınava ilişkin ilgili kurumda saklanacak belgeler ilgili kurumla müştereken belirlenir.

Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;
a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,
b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,
c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla,
sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış olmak,
ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,
e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,
f) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,
g) Aylıksız izinli olmamak,
ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,
h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,
ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,
i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,
j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,
k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,
l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,
m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak, şartları aranır.

Misyon Koruma Sınavı Nasıl Olur ?


(1) Sınav, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşur.
(2) Yazılı sınav Ankara’da yapılır. Sınav süreci Başkanlık tarafından yürütülür. Yazılı sınavın farklı il merkezlerinde yapılmasına da karar verilebilir. Bu yönde karar verilmesi halinde, bu sınavın yapılma usul ve esasları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(3) Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday, başarısız sayılır.
(4) Yazılı sınavın, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde, bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumla müştereken belirlenir.
Yazılı sınav
(1) Yazılı sınav çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır.
(2) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe aksine bir karar verilmedikçe Ankara’da yapılır.
(3) Yazılı sınavda;
a) İnsan Hakları (%10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),
d) Protokol Bilgisi (%10),
e) Silah Bilgisi (%20),
f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),
g) Yabancı Dil (%10),
olmak üzere yüz soru sorulur. Her sorunun puan değeri aynı olmak üzere, yüz puan üzerinden değerlendirme yapılır.
(4) Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının üç katı personel genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere mülakat sınavına çağrılır.

Misyon koruma görevi kaç yıl?

MADDE 18 – (1) Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıldır, Dışişleri Bakanlığı ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

You cannot copy content of this page