İnsan Hakları Çıkmış Sorular 2023

02.01.2023

KOMİSERLİK VE MİSYON KORUMA SINAVINA HAZIRLIK AÖF İnsan Hakları Çıkmış Tüm Sorular

 1.Doğal hukukla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
=Doğal hukuk,uygulamadaki pozitif hukuka uygun olmak zorundadır.


2.1789 tarihli İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirisinde dile getirilen özgürlük tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
=Başkalarına zarar vermeden herşeyi yapabilme gücüdür.


3.Temel haklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
=Kısıtlanabilirlik açısından hak ve özgürlük arasında bir fark yoktur.


4.Aşağıdakilerden.hangisi Windscheid’e göre hak tanımıdır?
=Hak,hukuk düzeni tarafından bahşedilmiş irade yetkisidir.


5.”Yasalar mümkün olduğunca az oranda yasak koymalıdır” sözü aşağıdaki düşünürlerden
hangisine aittir?
=Lao-Tse
6.Aşağıdakilerin hangisinde köleler dışında herkes “yurttaş” olarak kabul edilir?
=Eski Roma


7.Aşağıdaki düşünürlerden hangisi devletin temelini toplum sözleşmesine dayandırmıştır?
=Farabi


8.Tarih Sümerlerle başlar görüşünün nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
=Yazının Sümerler tarafından icat edilmesi.


9.Devletin görevinin günahla savaşmak olduğu görüşü aşağıdakilerden hangisinde yer
alır?
=Ortaçağda Hristiyanlıkta


10.Aşağıdakilerin hangisinde Yasama,Yürütme,Yargı güçlerinin ayrılması gerektiğinden ilk
kez bahsedilmiştir?
=Virginia Haklar Bildirisi


11.Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kollektif mülkiyet görüşünü savunur?
=Robert Owen
12.Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk modern yazılı anayasası olan ABD Anayasasının
ilan edildiği tarihtir?
=1787


13.Aşağıdakilerden hangisi özgürlük ve eşitlik kavramının tartışılmasını arttırmıştır?
=Sanayi devriminin gerçekleşmesi.


14.Aşağıdakilerden hangisi ilk kurulan Uluslar arası kurumdur?
=Uluslar Kurumu


15.Aşağıdakilerden hangisi hem eşitliğe hem de kişilerin sosyal haklarına gereken önemi
vermiştir?
=Atlantik Bildirisi

16.Aşağıdakilerden hangidi Birleşmiş Milletlerin hazırladığı sözleşme değildir?
=Avrupa Sosyal Şartı


17.Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinde yer almaz?
=Sömürgeler ve burada yaşayan insanların korunması.


18.Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun temel felsefesidir?
=Demokrasiyi kurmak


19.Aşağıdakilerden hangisi siyasal örgütlenme kapsamına girer?
=Siyasal parti kurma.


20.Rousseau’ya göre doğal eşitsizlik nedir?
=Yaş,sağlık ve vücut kuvvetlerindeki eşitsizliktir.
21.İnsanın maddi ve Manevi Varlığını Geliştirme Hakkı aşağıdaki sözleşmelerden
hangisinde tanımlanmıştır?
=Ekonomik,Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi.


22.Aşağıdakilerden hangisi Kamu Özgürlüklerinin getirdiği yükümlülük ifadesi anlamına
gelmektedir?
=Ödev


23.Aşağıdakilerden Hangisi II.Mahmut döneminde yapılan yeniliklerin amacıdır?
=Hukuk düzeltimini sağlamak.


24.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile sona ermiştir?
=Müsadere


25.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanında belirtilen yeniliklerden değildir?
=Ceza verme yetkisinin yalnızca padişaha verilmesi.


26.Aşaüğıdakilerden hangisi Osmanlı yırttaşlarına yasalar karşısında mutlak eşitlik
getirmiştir?
=Islahat Fermanı


27.Osmanlı vatandaşlarına siyasi parti kurma özgürlüğü aşağıdakilerden hangisi ile
verilmiştir?
=İkinci Meşrutiyet


28.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede temel hak ve özgürlüklerin çerçevesini çizer?
=Anayasa.


29.Herhangi bir hukuk kuralının koyduğu emir ve yasaklara uygun hareket etmeme
halinde karşılaşılacak olan tepkiye ne ad verilir?
=Yaptırım


30.Aşağıdakilerden hangisi Kamu özgürlüklerinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir ifadedir?
=Sınırlandırmalarda mutlaka kamu çıkarı bulunmalıdır.


31.Ülkenin güvenliğini,toplumun huzurunu, kamu yararını hukuk ilkelerine göre
gerçekleştirmekle yükümlü olan otoriteye ne ad verilir?
=Devlet32.Kanunun suç işlediğini öngören kişiye uyguladığı yaptırıma ne ad verilir?
=Ceza


33.Doğal hukuk kavramının kökeninde aşağıdakilerden hangisi vardır?
=Adalet


34.Aşağıdakilerden hangisi doğal hukukun özelliklerinden biri değildir?
=Doğal hukuk, bir ülkede belirli bir zamanda geçerli olan hukuktur.


35.Anaysa ve İdare Hukuku alanları aşağüıdakilerden hangisini inceler?
=Devlet gücünün hukuk kurallarını saıl koyduğunu, uyguladığını ve kaldırdığını.


36.Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ dönemine ait bir özelliktir?
=İnsanların yaşamaya uygun yerlere yerleşmeye başlaması.


37.Toplumsal bir kurum olan okul ilk kez aşağıdaki uygarlıklardan hangisi tarafından
oluşturulmuştur?
=Sümer
38.Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgili doğru bir ifadedir?
=Tam merkezci bir devlet kurmuşlardır.


39.Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bin yıldan fazla bir süre Anadolu’ya hükmetmiştir?
=Hititler.


40.İnsan haklarının temel koşulunun “sevgi” olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
=Mo-Ti


41.Aşağıdakilertden hangisi Yeniçağın başlangıcında Avrupalıların önüne yeni ufuklar
açmıştır?
=Amerika kıtasının bulunması.


42.Aşağıdakilerden hangisi Bağımsızlık Bildirisini hazırlamıştır?
=Thomas Jefferson


43.Fransız İhtilalinin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin en fazla etkisi olmuştur?
=Ulusal Kurucu Meclisi.


44.Aşağıdakilerden hangisi “İnsan ve Yurttaş Hakları Demeci” nin ilkesi değildir?
=Vergi sadece zenginler tarafından ödenmelidir.


45.Siyaset felsefesine kaynaklık eden “Sonsuza Kadar Barış” eseri aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?
=Immanuel Kant.
46.XX.Yüzyıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
=Batı insanlık alemi için motor görevini sürdürmüştür.


47.Aşağıdakilerden hangisi Uluslar Kurumunun tek somut adımı kabul edilen
uygulamadır?
=Köleliğe karşı sözleşmeyi kaul etmek.

48.Aşağıdakilerden hangisi 1930’larda demokrasi üzerinde sıkıntılara neden olan en
önemli etkendir?
=Ekonomik bunalım.


49.Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisini hazırlamıştır?
=Roosevelt ve Winston Churchill


50.Ağaşıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşını sona erdiren gelişmedir?
=Almanya ve Japonya’nın teslim olması.


51.Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ile ilgili en önemli gelişmedir?
=Köleliğe karşı uluslar arası sözleşmenin kabul edilmesi.


52.Aşağıdakilerden hangisi doğal (fiziksel) eşitsizlik kavramını geliştirmişrie?
=Jean Jacques Rousseau


53.Aşağıdakilerden hangisi İnsanın Maddi ve Manevi haklarını geliştirme hakkının
kapsamında değildir?
=İşsizlik


54.Özgürlük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
=Özgürlük, haklardan doğan hukuksal bir durumdur.


55.İnsan Hakları ve Özgürlüklerişnin ayrıntılı olarak uygulamaya aktarılması
aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
=Yasal Düzenlemeler.
56.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Toplum yaşamı hakkında en iyi bilgi
kaynağıdır?
=Kutadgu Bilig


57.Aşağıdakilerden hangisi Toplum Bilimlerinin gelişmesinde diğerlerine göre daha etkili
olmuştur?
=Doğayı gözlem yönteminin toplumu gözlem için kullanılması.


58.Aşağıdakilerden hangisiOsmanlı Devletinin temel özelliklerinden biridir?
=Toplumdaki etnik yapının heterojen olması.


59.Devletin daha iyi işleyebilmesi için Bakanlıklar oluşturan padişah aşağıdakilerden
hangisidir?
=II.Mahmut.


60.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgili bir özelliktir?
=Padişah buyruğu ve Şeyhülislam fetvası ile ilan edilmesi.


61.Siyaset ve Hukuk ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
=Siyaset, sadece hukuk yoluyla toplumun değerler sistemini değiştirir.


62.İnsanın toplumsal yaşayışını biçimlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
=Hukuk.


63.Aşağıdaki düşünürlerden hangisi özgürlük düşüncesinin her anlayış biçimine göre
değişeceğini savıunduğu için toplum sözleşmesini kabul etmemiştir?

=Montesquieu


64.Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kiliseye karşı özgürlük hareketinin öncülüğünü
yapmıştır?
=Luther
65.Aşağıdakilerden hangisi akıl yolu ile bazı safsataları yıkmaya, doğa olaylarını
açıklamaya ve toplum düzenini eleştirmeye çalışmıştır?
=Sofistler


66.Fransız İhtilali’nin sonucunda aşağıdakilerden hangisi daha hızlı gelişmiştir?
=Ekonomik Liberalizm


67.Aşağıdakilerden hangisi Sosyalizmin ortaya çıkmasında en önemli etkendir?
=Sanayi Devrimi ve buna bağlı gelişmelerin yaşanması.


68.Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları ve Özgürlüklerini benimsemeyen totaliter bir
sistemdir?
=Faşizm


69.Aşağıdakilerden hangisi Avrupalılık ruhu düşüncesinin giderek yaygınlaşması
sonucunda 1948 yılında kurulmuştur?
=Batı Avrupa Birliği


70.Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukuk Sisteminde kişiliğin başlangıcıdır?
=Sağ olarak doğma anı.


71.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Döneminde özgürlük mücadelesinin başlamasında
etkili olmuştur?
=Tanzimat dönemindeki yenileşme hareketleri.


72.Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın Hak tanımıdır?
=Hak, bireyin diğer bireylerle bağdaşabilir özgürlüğüdür.


73.Pozitif hukukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
=Pozitif hukuk, insanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşar.
74.Toplum sözleşmesi kapsamında “devletin teel görevi insanların yaşam ve mülkiyet
haklarını korumaktır” düşüncesini savunan ve Liberalizmin öncülerinden olan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
=Locke.


75.Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ekonomik bir sisteö olan Liberalizm akımının
kurucusudur?
=Adam Smith.


76.Bireysel felsefenin gelişmesinde etkili olan ve Temsili Hükümet Üzerine Düşünceler”
eserinin yazarı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
=John Stuart Mil


77.II.Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliğinin blok değiştirmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

=Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırması.
78.Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenliği Talep Etme Özgürlüğü içerisinde yer alır?
=Meslek seçiminde fırsat eşitliğinin sağlanması.


79.Aşağıdakilerden hangisi yaşama hakkı ile ilgili yanlış bir ifadedir?
=Ceninin yaşama hakkı kesin ve açıkça tanımlanmıştır.


80.Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’de değişiklik yapma yetkisine sahiptir?
=Padişah.


81.Aşağıdaki düşünürlerden hangisi “hak” kavramını “hukukça korunan çıkar” olarak
tanımlamıştır?
=Jhering.


82.Aşağıdakilerden hangisi Tanrısal iradeye dayalı hukukun, doğal hukuka aykırı
olduğunu savunmuştur?
=Grotius.


83.Modern bürokrasinin temellerini oluşturan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
=Mısır.


84.Aşağıdakilerden hangisi bireyci özgürlük anlayışını kabul etmez?
=Sosyalizm. 1. Aşağıdakilerden hangisi İnsanın Maddi ve Manevi haklarını geliştirme hakkının
  kapsamında değildir?
  =İstikrarlı ir yönetim için tek bir siyasal düşüncenin devlet yönetimine hakim olması.
  86.”En üst siyasal yönetim gücünün gerçek ve tek taşıyıcısı halktır. Halkın güvenini

 2. kazanamamış bir hükümet er geç düşmeye mahkumdur” görüşü aşağıdaki düşünürlerden
  hangisine aittir?
  =Konfiçyus.
 3. Aşağıdakilerden hangisi Dünyada özgürlük mücadelesinin başlamasında en fazla etkili olmuştur?
  =Fransız İhtilali.
 4. Dış özgürlük kavramını, başkalarına haksızlık vermeyen her hareketi yapma yetkisi
  olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  =Immanuel Kant.
 5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen en önemli yeniliklerden
  biridir?
  =Padişahın ceza verme hakkının mahkemelere devredilmesiYou cannot copy content of this page