5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA 2021 YILI İDARİ YAPTIRIM PARA CEZALARI

  • Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.
  • Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
  • Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
  • Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.
  • Fiili işlediği sırada 15yaşınıdoldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanmaz.
  • Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından uygulanır.
  • Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası uygulanmaz.
  • Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.
  • Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Tck suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri kabahat bakımından da uygulanır.
  • Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlamarda idarı para cezası öngörülmüşse en ağır olan idari para cezası verilir. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahat ile ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası kesilir.
Madde No:Kabahatİşlenme Şekli2020 yılı ceza miktarı2021 Yılı Ceza Miktarı
Madde 32Emre Aykırı
Davranış
Genel392.00 Tl427.00 Tl
Madde 33DilencilikGenel187.00 Tl204.00 Tl
Madde 34KumarGenel1.225.00 Tl1.336.00 Tl
Madde 35SarhoşlukGenel187.00 Tl204.00 Tl
Madde 36GürültüGerçek Kişi187.00 Tl204.00 Tl
Madde 36GürültüTicari İşletme4.035 -20.2374.402-22.080
Madde 37Rahatsız EtmeGenel187.00 Tl204.00 Tl
Madde 38İşgalKaldırımları İşgal
Edenler ve Mal
Satışı Yapan Kişiler
187.00 tl204.00 Tl
Madde 38İşgalKaldırımlara İzni
Olmaksızın İnşaat
Malzemesi Yığan
Kişiler
392.00 – 2.004 Tl427.00 – 2.186.00 Tl
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Kamu Hizmet Binalarında187.00204.00
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Toplu Taşıma Araçlarında187.00204.00
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Özel Hukuk Kişileri Tarafından
İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında
187.00204.00
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Özel Hukuk Kişilerine Ait olan ve
Herkesin Girebileceği Binaların
Kapalı Alanlarında
187.00204.00
Madde 40Kimlik BildirmemeGenel187.00204.00
Madde 41Çevreyi KirletmeEvsel Atık ve Atıkların Toplanmasına
veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye
61.0066.00
Madde 41Çevreyi KirletmeYemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde2.004 – 20.237.002.186.00 – 22.080
Madde 41Çevreyi KirletmeHayvan Kesimine Tahsis edilen Yerler Dışında
Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa
veya Kamuya ait Sair Alanlara Bırakanlara
187.00204.00
Madde 41Çevreyi Kirletmeİnşaat atık ve atıklarını Bunların Toplanmasına veya
Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye
392.00 – 12.132.00427.00 – 13.237
Madde 41Çevreyi Kirletmeİnşaat atık ve atıklarını Bunların Toplanmasına veya
Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel
Kişi Adına Atılması Halinde
392.00 – 20.237.00427.00 – 22.080.00
Madde 41Çevreyi KirletmeKullanılmaz hale gelen ev eşyasını Bunların toplanmasına
İlişkin Belirlenen günün dışında Dışarı veya Kamuya ait
yerler bırakan kişiye
187.00204.00
Madde 41Çevreyi KirletmeKullanılamaz hale gelen Motorlu KAra ve Deniz Nakil
Araçlarını yada Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya
ait Sair yerlere bırakan Kişiye
997.001.087.00
Madde 42Afiş AsmaTüzel Kişi392.00 – 12.132.00427.00 – 13.237
Madde 42Afiş AsmaToplanma Yükümlüğüne Aykırı Hareket Edilmesi
Halinde Kişilere
392.00 – 12.132.00427.00 – 13.237
Madde 42/aAsılsız İhbarAcil Çağrı Merkezine Asılsız İhbar verilmesiyle Meşgul
Eden Kişilere
378.00412.00
Madde 43Silah TaşımaGenel187.00204.00