2022 yılı JSPS Sınavı Konu ve Kapsamları, Jandarma Astsubaylığa geçiş ve İhtisas Sınavı

22.10.2021

Jandarma Astsubaylığa geçiş ve İhtisas Sınavı

Her sene düzenli olarak yapılan jandarma ve sahil güvenlik personel sınavı 2022 yılı için sınav konuları yayınlanmıştır. Şuan için sınav tarihi açıklanmamıştır.

Jsps Sınavı kurum içerisinde uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş yapmak isteyen, Sözleşmeli Subay ve Astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş yapmak ve Jandarma ihtisas branşlarına geçiş yapmak isteyen personel için her sene yapılan kurum içerisi yükselme sınavıdır.


2022 SINAVLARI KONU VE KAPSAMLARI
2022 YILI SINAVI İÇİN YAYINLANMIŞ SINAV KONULARIDIR SINAVA GİRECEK
PERSONELİN KONULARIN TAMAMINA ÇALIŞMASI GEREKMEKTEDİR.

 1. Türkçe
 2. İnkılap Tarihi
 3. Atatürkçülük
 4. Tarih
 5. Coğrafya
 6. Muhakeme Yeteneği
 7. T.C Anayasası
 8. Gündemdeki Konular
  Jandarma Branşı Personelin JSPS Konu ve Kapsamları
 9. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 10. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 11. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 12. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
 13. 2911 Saylı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 14. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
 15. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
 16. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
 17. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 18. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
 19. 6831 Sayılı Orman Kanunu
 20. 4342 Sayılı Mera Kanunu
 21. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 22. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
 23. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 24. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 25. 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu
 26. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
 27. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
 28. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
 29. 5015 Sayılı Petrol Piyasaları Kanunu
 30. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 31. 2872 Saylı Çevre Kanunu
 32. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 33. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 34. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
 35. 3298 Sayılı Uyuşturucu İle Mücadele Kanunu
 36. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
  Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 37. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 38. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
 39. 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu
 40. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Hakkında Kanun
 41. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 42. 5549 Sayılı Seç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 43. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 44. 4733 Sayılı Tütün,Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
 45. 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
 46. 4702 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 47. 4733 sayılı kanun listede iki kez yazılmıştır
 48. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
 49. Ses ve Gazi Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
 50. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 51. Karayolları Trafik Yönetmeliği
 52. Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 53. Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarım Bulanlara, Haber Verenlere ve
  Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye ile İlgili Yönetmelik
 54. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 55. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 56. Adli Kolluk Yönetmeliği
 57. Adli ve Önlemem aramaları Yönetmliği
 58. Suç Eşyası Yönetmeliği
 59. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
 60. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 61. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN
  İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
  TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 62. CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK
  KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 63. CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA
  TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 64. ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ
  TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 65. ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE
  ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 66. İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 67. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 68. KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 69. UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN
  UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 70. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA
  YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN
  USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 71. TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN
  USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 72. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ
  ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 73. KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ İLE GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN
  KURULMASI, YÖNETİMİ, İŞLETİLMESİ, İŞLETTİRİLMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 74. İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 75. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA
  STATÜSÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA DAİR YÖNETMELİK
 76. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 77. GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ
 78. SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE
  KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK
 79. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 80. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 81. KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  JSPS Müşterek Konu ve Kapsamları
 82. 2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU
 83. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
 84. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
 85. 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
 86. 5442 SA YILI İL İDARESİ KANUNU
 87. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
 88. 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU
 89. 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
 90. 2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
 91. 2941 SAYILI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU
 92. 5816 SAYILI ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
 93. 6284 SA YILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
 94. 2893 SAYILI TÜRK BAYRAĞI KANUNU
 95. 7068 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNU
 96. 4678 SAYILI TSK’DA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY
  VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
 97. 5070 SAYILI ELEKRONİK İMZA KANUNU
 98. RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 99. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
 100. SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ
 101. JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YEKLİLERİ YÖNETMELİĞİ
 102. 3024 SA YILI KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM
  HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 103. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN
  ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 104. 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV
  BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN
  UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 105. 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA
  KANUNUN UYGULANMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR,
  BIÇAKLAR VE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 106. 2 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIGI KARARNAMESİ
 107. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
  ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 108. GN.K.LIĞI VE S.G.K.LIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
 109. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNİN HİZMET ESASLARI HAKKIN DA YÖNETMELİK

You cannot copy content of this page