2020 YILI MİSYON KORUMA SINAV SORULARI

10.10.2021 1. “Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmak- sızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti” olarak tanımla- nan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödev
B) Hak
C) Özgürlük
D) Demokrasi

 1. Kimse nedensiz ya da açık rıza olmaksızın; kimlik bilgilerini, adresini, ailevi bilgilerini, yaşamdaki ay- rıntıları (yaşam biçimini, uğraşlarını, mal varlığını) açıklamaya zorlanamaz. Verilen ifade aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

A) Düşünce ve kanaat özgürlüğü
B) Konut dokunulmazlığı
C) Örgütlenme ve toplantı özgürlüğü
D) Özel hayat ve aile hayatının gizliliği

 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki kuruluşlardan hangisine ait bir organdır?

A) Avrupa Birliği
B) Avrupa Konseyi
C) Birleşmiş Milletler
D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

 1. Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye İnsan Hak- ları ve Eşitlik Kurumu”nun amaçları arasında değildir?

A) Hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yarar- lanmada ayrımcılığı desteklemek
B) İşkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek
C) İnsan onurunu temele alarak, insan haklarını korumak ve geliştirmek
D) Kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence altına almak

 1. Tüm insanlar eşit ve özgür olarak dünyaya gel- diklerini kabul etmeli, insan haklarına dair saygı, koruma ve gerçekleştirme yükümlülüklerini yerine getirerek demokratik bir toplumun işlemesine katkı sunmalıdır. Verilen açıklama, modern demokrasinin aşağı- daki temel unsurlarından hangisine aittir?

A) Çoğunluk iktidarı ve azınlık hakları
B) Özgür ve adil seçimler
C) Kuvvetler ayrılığı
D) İnsan haklarına bağlılık

 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti döneminde insan haklarına yer veren belgeler- den biri değildir?

A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) İkinci Meşrutiyet
D) 1924 Anayasası

 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

A) Kamu hizmetlerine girme hakkı
B) Düşünce ve kanaat hürriyeti
C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
D) İspat hakkı

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz” ifadesi aşa- ğıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

A) Hak arama hürriyeti
B) Kanunî hâkim güvencesi
C) Suç ve cezalara ilişkin esaslar
D) Dernek kurma hürriyeti

 1. Meclisin olağan toplantısına başladığı ekim ayının ilk gününden, bir sonraki yılın ekim ayının ilk gününe kadar geçen süre aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Dönem
B) Yasa tasarısı
C) Yasama yılı
D) Oturum

 1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olma- nın gerekleri arasında yer almaz?

A) Kanun önünde eşitlik
B) Serbest ekonomi modelinin benimsenmesi
C) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi
D) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması

 1. T.C. Anayasası’nın genel esaslarıyla ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.
B) Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
C) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Bü- yük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
D) Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

 1. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?

A) Sosyal güvenlik hakları
B) Kamu hizmetlerine girme hakkı
C) Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
D) Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

 1. T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları en geç kaç gün içinde yayımlar?

A) Üç
B) Beş
C) Yedi
D) On beş

 1. T.C. Anayasası’na göre Başkanlık Divanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde tek seçim yapılır.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Di- vanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.
C) Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti grup- larının üye sayısı oranında Divana katılmaları- nı sağlayacak şekilde kurulur.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı gün- den itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanı- na bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır.

 1. T.C. Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A) Cumhurbaşkanı
B) Adalet Bakanı
C) Meclis Başkanı
D) İçişleri Bakanı

 1. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkeme- sine üye seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmuş olması şartı aranır?

A) Otuz beş
B) Kırk
C) Kırk beş
D) Elli

 1. Aşağıda verilen idare hukukunun özelliklerin- den hangisi yanlıştır?

A) Eski bir hukuk dalıdır.
B) Bağımsız bir hukuk dalıdır.
C) Pozitif bir hukuk dalıdır.
D) Mevzuat birliği olmayan bir hukuk dalıdır.

 1. • Türk hukukunda en yaygın düzenleyici işlem türüdür. • İdare tarafından çıkarılan genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı bir hukuki tasarruftur. • Talimatname adı da verilir. Özellikleri verilen yazılı hukuk normu aşağıda- kilerden hangisidir?

A) Anayasa
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelik

 1. Aşağıda verilen halk egemenliği kavramının sonuçlarından hangisi yanlıştır?

A) Genel irade kaynağını doğrudan halkta bulur.
B) Halk egemenliğinde oy verme bir hak değil görevdir.
C) Temsilciler ülkenin değil, sadece kendi bölge- lerinin temsilcileridir.
D) Halk, milletten farklı olarak sadece yaşayanlar- la ilgili olduğu için daha önce iktidara getirdik- lerini her zaman iktidardan indirebilir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeye tabi idarelerdendir?

A) Meteoroloji Genel Müdürlüğü
B) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
C) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
D) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşki- latının merkezde ve vilayetlerde yekdiğeriyle irtibat, muhabere ve çalışma tarzları aşağıda- kilerden hangisince çıkarılan yönetmelik ile tespit edilir?

A) Adalet Bakanı
B) İçişleri Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Millî Savunma Bakanı

 1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre terfi ve atama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terfiler, her yıl haziran ayında topluca yapılır.
B) Kurullar her yıl nisan ayında toplanır ve karar- lar oy birliği ile alınır.
C) Her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.
D) Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl mart ayında Teşkilata duyurulur.

 1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre kolluk amirinin kararı en geç kaç saat için- de görevli hâkimin onayına sunulur?

A) Sekiz
B) On iki
C) Yirmi dört
D) Otuz altı

 1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan yararlanmaya ilişkin diğer esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki- lerden hangisinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir?

A) Adalet Bakanlığı
B) Cumhurbaşkanı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Millî Savunma Bakanlığı

 1. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’a göre “Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutma- mak, çalıştığı yerin temizliğine özen gösterme- mek” disiplinsizlik fiili aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kısa süreli durdurma

 1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre elektronik işlemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
B) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.
C) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngö- ren hükümler uygulanır.
D) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kul- lanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

 1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konakla- ma ve diğer giderlerin ödenmesi konusunda, aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılan ve her yıl güncellenen tarife esas alınır?

A) Adalet Bakanlığı
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Hazine ve Maliye Bakanlığı
D) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kanu- nun hükmü ve amirin emri ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
B) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.
C) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.
D) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde emri yerine getiren sorumlu olur.

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her hâlde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhâl aşağıda- kilerden hangisine bildirilir?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı

 1. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır?

A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş

 1. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre ceza puanı uygulaması, puanlama ve trafik kazası nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını doldu- ran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.
B) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri altı ay süre ile geri alınır.
C) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.
D) Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psi- kiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

 1. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre ge- çici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi hâlinde, kaç yaşından büyükler için her yıl be- lirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır?

A) On üç
B) On dört
C) On beş
D) On altı

 1. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yöneten- lerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil et- mediği takdirde bir yıl altı aydan kaç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır?

A) Üç
B) Dört
C) Beş
D) Altı

 1. Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek tertipler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etme- diği takdirde – – – – aydan bir yıl aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bıra- kılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A) üç – altı
B) beş – altı
C) dokuz – altı
D) yedi – altı

 1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre ödül miktarının belirlenmesi ve ödülün veril- mesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir?

A) Adalet Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Savunma Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanı

 1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardı- mının üst limiti ile ödeme usul ve esasları be- lirlenirken görüşü alınanlardan biri değildir?

A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı

 1. Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, – – – – yıldan yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerle- re sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A) bir – üç
B) bir – beş
C) iki – beş
D) iki – dört

 1. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç kaç ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 1. Yakalama, Göz Altına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne göre aşağıda verilen müdafi ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

A) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek du- rumda olmadığını beyan ederse, talebi hâlinde baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
B) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok iki müdafi hazır bulunabilir.
C) Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerek- tiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada şüpheli veya sanığın talebi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
D) Şüpheli veya sanık on sekiz yaşını doldur- mamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malûl olur ve bir müdafiî de bulunmazsa talebi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

 1. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’ne göre adlî aramalarda karar ve emir verme yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Adlî aramaya karar vermek yetkisi hâkimindir.
B) Kolluk, arama kararı alınmasını talep ettiği durumlarda, makul şüphe sebeplerini belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlar ve Cum- huriyet savcısına başvurur.
C) Konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama ancak hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle yapılabilir.
D) Cumhuriyet başsavcılıklarınca, arama ile ilgili kararları vermek üzere, kırk sekiz saat süreyle nöbetçi Cumhuriyet savcısı görevlendirilir.

 1. Mustafa Kemal, Harp Akademisi eğitimini aşa- ğıdaki şehirlerden hangisinde almıştır?

A) Selanik
B) İstanbul
C) Manastır
D) Sofya

 1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in üstlendiği görevlerden biri değildir?

A) Temsil Heyeti Başkanlığı
B) 9. Ordu Müfettişliği
C) Genel Kurmay Başkanlığı
D) Meclis Başkanlığı

 1. Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde kurulmuştur?

A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Havza Genelgesi

 1. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yapmıştır?

A) Ali Fuat Paşa
B) Kazım Karabekir
C) Fevzi Çakmak
D) Fahrettin Paşa

 1. Millî Mücadele’nin askerî safhası aşağıdakiler- den hangisi ile sona ermiştir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

 1. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi doğ- rultusunda yaşanan gelişmelerdendir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
B) Millet Mekteplerinin açılması
C) Harf inkılabının yapılması
D) Saltanatın kaldırılması

 1. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı taarruz cephele- rinden biridir?

A) Irak
B) Kafkas
C) Hicaz-Yemen
D) Suriye-Filistin

 1. Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

A) Versailles (Versay)
B) Neuilly (Nöyyi)
C) Brest-Litowsk (Birest-Litovsk)
D) Triannon (Tiriyanon)

 1. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türk- İngiliz ilişkilerini belirleyen sorun aşağıdaki- lerden hangisidir?

A) Musul
B) Patrikhane
C) Yabancı Okullar
D) Nüfus Mübadelesi

 1. Türk Tarih Kurumunun kurulması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Laiklik

 1. Protokol kelimesi ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangisinde kullanılmaya başlanmıştır?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) İtalya

 1. Tanışma ve tanıştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gençler yaşlılara tanıştırılır.
B) Tanıştırılırken ve el sıkışılırken ellerin cepte olmaması esastır.
C) Genel bir kural olarak kadınlar tanıştırılırken oturuyorlarsa ayağa kalkmazlar.
D) El sıkmada ve hatır sormada önemli ilke, önce küçüğün elini uzatmasını beklemektir.

 1. Kokteyl, genelde saat kaçtan sonra düzenle- nen geniş katılımlı toplantıdır?

A) 15.00
B) 16.00
C) 17.00
D) 18.00

 1. Resepsiyonlar için öngörülen süre genelde kaç saattir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

 1. Yemek davetlerinde oturma düzenlerinde dik- kat edilecek hususlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşsiz yemeklerde birinci yer ev sahibinin sağı veya karşısıdır.
B) Eşli yemeklerde şeref konuğunun yeri, ev sahibesinin soludur.
C) Mümkünse karı-kocayı karşılıklı ve yan yana oturtmamak gerekir.
D) Dikdörtgen masalarda uç kısımlara hanımların oturtulmamasına özen gösterilmelidir.

 1. • Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği arası yenir. • Hem kahvaltı hem de öğle yemeği yerine geçen bir öğündür. • Genelde Pazar günleri için öngörülen bir davet şeklidir. Özellikleri verilen davet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brunch
B) Resepsiyon
C) Kokteyl
D) Suppe

 1. Taşıt protokolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Arabayı kendiniz kullanıyorsanız, şeref yeri sağınızdır.
B) Otomobilde onur yeri, direksiyonu solda olan araçlarda sağ arka koltuktur.
C) Resmî otomobile binerken önce kıdemsiz, bilahare kıdemli biner; inerken kıdemsiz iner.
D) Otomobili kendiniz veya bir arkadaşınız kulla- nıyor ise, bu takdirde yanınızdaki veya onun yanındaki yerin boş kalmaması gerekir.

 1. Aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunan Türk bayrağı hiçbir zaman yarıya indirilmez?

A) Anıtkabir
B) TBMM binası önü
C) Konsolosluk binası
D) Dışişleri Bakanlığı önü

 1. Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonu, 12 Nisan – 9 Haziran 1949 döneminde aşağıdaki- lerden hangisinde düzenlediği ilk toplantısında, çeşitli konular arasında kodifikasyona elverişli olanları saptamış, bunlar arasına diplomasi ilişkileri ve bağışıklıkları ile konsolosluk ilişkileri ve bağışıklıklarını da almıştır?

A) Cenevre
B) Viyana
C) Paris
D) Londra

 1. Misyon arşivlerinin dokunulmazlığı, haberleş- me serbestisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel kuryenin ayrıcalık ve bağışıklıkları kurye kabını alıcısına teslim eder etmez son bulur.
B) Kurye kabını (diplomatik çanta, konsolosluk torbası) beraberinde götüren görevlinin adı ve soyadı Kurye Mektubunda mutlaka belirtilmelidir.
C) Diplomatik çanta (veya torb
A) uçağın kap- tanına emanet edilebilir. Kaptana bir Kurye Mektubu verilmekle beraber, kendisi Diploma- tik Kurye sayılır.
D) Kuryelerin kişisel eşyaları hakkında, taşıdıkları pasaportların türüne göre belirlenen statüleri çevresinde gümrük kontrolüne ilişkin işlemler uygulanır ve pasaport türüne bakılmaksızın, uluslararası teamüle uygun kolaylıklar gösterilir.

 1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancaların ana parçaları doğru olarak sıralanmıştır?

A) Sürgü – namlu – gez arpacık – şarjör
B) Sürgü – gövde(çerçeve) – namlu – şarjör – gerdel
C) Şarjör – sürgü – yerine getiren yay ve mili – namlu – gövde(çerçeve)
D) Namlu – gövde(çerçeve) – şarjör – boş kovan atma boşluğu – gerdel

 1. Tabancanın ana parçalarından gövdenin (çer- çeve) üzerinde bulunan parçalar aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Horoz – ateşleme çekici – kovan atma boşluğu
B) Şarjör çıkarma mandalı – kabza – tetik korkuluğu ve tetik
C) Emniyet mandalı – tetik – gez ve arpacık – namlu
D) Şarjör – emniyet mandalı – tetik ve tetik muhafazası

 1. Silahlarda çap ölçüsü neyi ifade eder?

A) Karşılıklı iki set arasındaki mesafe
B) Yiv ve set arasındaki mesafe
C) İki yiv arasındaki mesafe
D) Namlunun uzunluğu

 1. Fişek yatağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atışa hazır fişeğin işgal etmiş olduğu yerdir.
B) Çapı namlu çapından biraz daha geniştir.
C) Yiv ve setlerin başladığı yerde bulunur.
D) Fişek yatağı şarjörün parçasıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 silahta kullanı- lan fişektir?

A) 7,62X39 mm
B) 9X19 mm
C) 5,56X45 mm
D) 7,62X51 mm

 1. Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyeti ve atışların sağlıklı yapılabilmesi için oluşturulan hatlardan biri değildir?

A) Hazırlık
B) Atış
C) Hedef
D) Yürüyüş

 1. Aşağıdakilerden hangisi sürgünün parçaların- dan biri değildir?

A) Gez
B) Arpacık
C) Yiv ve set
D) Boş kovan atma boşluğu

 1. Aşağıdakilerden hangisi AK-47 piyade tüfeğinde kullanılan fişek türüdür?

A) 7,62X51 mm
B) 9X19 mm
C) 5,56X45 mm
D) 7,62X39 mm

 1. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

A) Saldırı ve savunma aletidir.
B) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parça- layan veya yok eden aletlerdir.
C) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanı- larak canlıları yaralayan veya öldüren cansız- ları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
D) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir.

 1. Silahlarda yiv ve set bulundurmayan namlu çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasik
B) Kaval
C) Poligonal
D) Dövme

 1. Aşağıdakilerden hangisi delici silahlardan biri değildir?

A) Süngü
B) Şişli baston
C) Muşta
D) Şiş

 1. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyoloji
B) Balistik
C) Olay yeri inceleme
D) Toksikoloji

 1. Silahlarda ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölü- müne ilk darbe yaparak ateşleme başlatır?

A) Kovan
B) Barut
C) Kapsül
D) Kovan dip tablası

 1. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyet tertibatı değildir?

A) Şarjör emniyeti
B) Pim ikaz emniyeti
C) Horoz emniyeti
D) Hazne dolu göstergesi

 1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerin- den biri değildir?

A) Barut
B) Kovan
C) Kapsül
D) Yay

 1. Aşağıdakilerden hangisi el yapımı patlayıcıla- rın yapımında kullanılan ana malzemelerden biri değildir?

A) Patlayıcı madde
B) Fünye
C) Ateşleme düzeneği
D) Taşıma kolu

 1. Aşağıdakilerden hangisi silahın temizlik ve bakım türlerinden biri değildir?

A) Günlük bakım
B) Aylık bakım
C) Atış öncesi bakım
D) Haftalık bakım

 1. Aşağıdakilerden hangisi hedef üzerindeki vu- ruşa etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Duruş
B) Kabza kavrama
C) Nefes
D) Fişeğin çapı

 1. MP-5 makinalı tabanca üzerinde hangi tür gez ve arpacık bulunur?

A) “U” gez çubuk arpacık
B) “V” yarık gez sivri arpacık
C) Yuvarlak gez çubuk arpacık
D) Köşeli gez çubuk arpacık

 1. Fişeklerde kapsülde meydana gelen ilk ateş- lemeyi kovandaki baruta aktararak patlamayı sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alev kanalı
B) Alev çubuğu
C) Kovan dip tablası
D) Örs

 1. Çimpe kalesi günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde yer almaktadır?

A) İtalya
B) Türkiye
C) Ukrayna
D) Yunanistan

 1. Minyatür Sanatçısı olarak Unesco Yaşayan İn- san Hazinesi ödülü alan ve kayıtlı yirmi dokuz yaşayan insan hazinesinden biri olan sanatçı- mız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bekir Tekeli
B) Emine Karadayı
C) Cahide Keskiner
D) Salih Balakbabalar

 1. Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artması şeklinde tanımlanan ekono- mik terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moratoryum
B) Revalüasyon
C) Stagflasyon
D) Resesyon

 1. Türk kültüründe uzaklığı ve ıssızlığı ile bir sembol olan Fizan Çölü günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?

A) Libya
B) Tunus
C) Mısır
D) Nepal

 1. 2015 Antalya Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ne layık görülen ve Ocak 2019’da vefat eden Yeşilçam’ın unutulmaz efsanevi oyuncusu kimdir?

A) Dilber Ay
B) Sevda Aydan
C) Gülriz Sururi
D) Ayşen Gruda

 1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türk Konseyi’ne en son katılmıştır?

A) Türkiye
B) Türkmenistan
C) Azerbaycan
D) Özbekistan

 1. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreterek dünyanın en başarılı 10 genci arasına giren mühendisimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu Yılmaz
B) Gözde Durmuş
C) Selçuk Yusuf Arslan
D) Tolga Sütlü

 1. Tek bir seferde uzayda en fazla kalma unva- nına sahip kadın astronot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jesica Meir
B) Christina Koch
C) Sunita Williams
D) Peggy Witson

 1. Dolmabahçe Sarayı aşağıdaki Osmanlı Padi- şahlarından hangisi zamanında yapılmıştır?

A) Abdülmecid
B) II. Mahmut
C) Abdülaziz
D) II. Abdülhamid

 1. Aşağıdaki kitap-yazar eşleştirmelerinden han- gisi yanlıştır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü
B) Kemal Tahir – Devlet Ana
C) Peyami Safa – Aynadaki Yalan
D) Mehmet Rauf – Eylül

 1. Research in psychology shows that neglected children usually suffer from social – – – -.

A) negotiation
B) deprivation
C) function
D) occupation

 1. It’s – – – – cold here people don’t use freezers. Instead, they put their meat in wooden boxes in front of their houses.

A) such / a few
B) very / much
C) neither / nor
D) so / that

 1. it was totally her fault, Mary blamed her friends for the accident.

A) Although
B) Therefore
C) Since
D) Then

 1. To be truly a great artist, you shouldn’t be – – – – of failure.

A) interested
B) depressed
C) frightened
D) worried

 1. While preparing for a hike, it is important to – – – – what the weather will be like.

A) take away from
B) give away
C) give up
D) take into account

 1. When Carol first into her new house, it was a beautiful and quiet place, but now things – – – – .

A) moved / have changed
B) has moved / changed
C) was moving / had changed
D) moves / were changing

 1. ‘As adults, we usually prefer not to tell the truth to avoid hurting somebody’s feelings.’ cümlesinin Türkçe karşılığını işaretleyiniz.

A) Karşımızdakinin duygularını incitmemek için yetişkinler olarak bizler, genellikle gerçeği söylemekten kaçınmayı tercih ederiz.
B) Yetişkinler olarak bizler, genellikle insanları incitmemek için gerçeği söylememeyi tercih ederiz.
C) Birinin duygularını incitmekten kaçınmak için bizler, yetişkinler olarak yalan söylememeyi tercih ederiz.
D) Yetişkinler olarak bizler, birinin duygularını incitmekten kaçınmak için genellikle gerçeği söylememeyi tercih ederiz.

 1. “Ahmet, anne ve babasının ciddi şekilde yaralandığı trafik kazasıyla ilgili bilgi almak için polis karakoluna gitti.” cümlesinin İngilizce karşılığını işaretleyiniz.

A) Ahmet went to the police station to get information about the traffic accident because his parents had been seriously injured.
B) Ahmet went to the police station to get information about the traffic accident in which he had been seriously injured.
C) Ahmet went to the police station to get information about the traffic accident in which his parents had been seriously injured.
D) Ahmet had to go to the police station to get information about the traffic accident in which his parents had been seriously injured.

 1. Aşağıda verilen İngilizce cümle ile aynı anlama gelen seçeneği işaretleyiniz.
  ‘His neighbours asked John not to tell their secret to anyone.’

A) John asked his neighbours not to tell their secret to anyone.
B) John was asked by his neighbours not to tell their secret to anyone.
C) No one asked John to tell their secret to his neighbours.
D) His neighbours were asked not to tell their secret to John.

 1. Aşağıda verilen paragraftaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır? (l) Most of us begin the day with common activities that aim to wake us up. (ll) To stimulate our minds, some of us drink coffee or tea while others go jogging. (III) Another use of the drug is that they could help us deal with physical illnesses. (IV) According to a report by a British organization, soon we will not need to do these because a new drug that will help us prepare for the start of the day will be introduced.

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Daha fazla test ve konu anlatım için BAKINIZ.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kusoqlu.misyonkoruma

1. C
2. D
3. B
4. A
5. D
6. D
7. C
8. B
9. C
10. B
11. D
12. B
13. D
14. A
15. A
16. C
17. A
18. D
19. B
20. A
21. C
22. B
23. C
24. A
25. A
26. C
27. A
28. D
29. A
30. D
31. B
32. D
33. A
34. C
35. B
36. D
37. C
38. A
39. B
40. D
41. B
42. C
43. B
44. B
45. D
46. A
47. B
48. C
49. A
50. C
51. A
52. D
53. D
54. A
55. B
56. A
57. C
58. B
59. A
60. C
61. C
62. B
63. A
64. D
65. B
66. D
67. C
68. D
69. C
70. B
71. C
72. B
73. C
74. A
75. D
76. D
77. B
78. D
79. C
80. A
81. B
82. C
83. B
84. A
85. D
86. D
87. A
88. B
89. A
90. C
YABANCI DİL
91. B
92. D
93. A
94. C
95. D
96. A
97. D
98. C
99. B
100. C

CEVAPLAR İÇİN BAKINIZ.

You cannot copy content of this page