2017 YILI MİSYON KORUMA SINAV SORULARI

10.10.20211. 1215 yılında imzalanan Magna Carta Libertatum ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı

ilk belgedir.

B) Büyük Özgürlük Fermanı anlamına gelmektedir.

C) I. John’un yönetim döneminde imzalanmıştır.

D) Yönetilenlere geniş haklar tanımaktadır.

2. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurduğu ilk denetim organı aşağıdakilerdn hangisidir?

A) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi

B) Çocuk Hakları Komitesi

C) Apartheid’a Karşı Grup

D) İşkenceye Karşı Komite

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerinden değildir?

A) Gelir adaleti ve eşitliğin sağlanması

B) Sosyal denge ve bütünleşmenin sağlanması

C) Tam istihdam ve işsizlikle mücadele edilmesi

D) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına

Alınması

4.

I. Kişi hürriyet ve güvenliği

II. Vergi ödevi

III. Dilekçe hakkı

Verilenlerden hangileri katılma hakları arasında yer alır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III5.

I. UNESCO – Bulaşıcı hastalıklar

II. UNDP – Açlık ve yoksulluk

III. UNICEF – Terör ve savaş

Yukarıda verilen uluslararası kuruluş ve ilgili olduğu sorun eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

 B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

6. “Herkes; ırk, renk, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede açıklanan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.”

Yukarıda verilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ikinci maddesinde insan haklarının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Evrenselliği

B) Bireyselliği

C) Vazgeçilmezliği

D) Özgürlükçülüğü

7. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinin önündeki engellerden biri değildir?

A) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kontrolsüz

kullanılması

B) İnsan hakları konusunda farkındalığın artması

C) Hızlı toplumsal değişimlerin yaşanması

D) Terör eylemlerinin artması

8. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletlerarası Çalışma Konferansı Bildirisi

B) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi

C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

D) Virginia Haklar Bildirgesi

9. Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Padişah, yetkilerini kısıtlayacağı sözünü vermiştir.

B) Bu belge ile “Meclis-i Umumi” kurulmuştur.

C) 3 Kasım 1856 tarihinde hazırlanmıştır.

D) III. Selim döneminin ürünüdür.10.

Toplumsal sorunların altında yatan nedenleri

sorgular.

Toplumdaki rolünün bilincinde olsa da harekete

geçmekte çekimser davranır.

Yukarıda özellikleri verilen vatandaş tipi hangisidir?

A) Duyarsız vatandaş

B) Duyarlı vatandaş

C) Pasif vatandaş

D) Aktif vatandaş

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

11. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin sakıncalarından biridir?

A) Merkezden yönetim, idarenin tarafsızlığını

sağlayabilecek ve kamu personelini mahalli

etkilerden koruyabilecek bir ilkedir.

B) Merkezden yönetim sayesinde kamu hizmetleri

ülkenin her tarafına dengeli bir şekilde yaygınlaştırılabilir.

C) Merkezden yönetimde tek bir bütçe söz konusu

olduğundan mali denetim kolaydır.

D) Merkezden yönetimin en önemli özelliği bürokrasi yaratmasıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” arasında yer alır?

A) Türkiye İstatistik Kurumu

B) Kamu Denetçiliği Kurumu

C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

13. Belediyenin organları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

B) Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

C) Belediyenin yürütme organı olan belediye meclisi dört yıl için seçilen üyelerden oluşur.

D) Belediye encümeni, il belediyeleri ve nüfusu yüz binin üzerindeki belediyelerde yedi üyeden diğer belediyelerde ise beş üyeden oluşur.

14. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

T.C. Anayasası’ndaki bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisi açıklanmıştır?

A) Egemenlik

B) Cumhuriyetin nitelikleri

C) Devletin temel amaç ve görevleri

D) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

15. T.C. Anayasası’na göre başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebebine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, kanunla yetkili kılınmış mercinin konuttaki eşyaya el koyma kararı kaç saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur?

A) Yirmi dört

B) Otuz

C) Otuz altı

D) Kırk sekiz

16. T.C. Anayasası’na göre suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır?

A) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya

veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

B) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.

C) Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza

verilemez.

D) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilebilir.17. T.C. Anayasası’na göre toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde taraflar aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

B) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

C) Kamu Denetçiliği Kurumu

D) Anayasa Mahkemesi

18. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve  devlet”dendeğildir?

A) Ailenin korunması ve çocuk hakları

B) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

C) Kamu hizmetlerine girme hakkı

D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti

19. T.C. Anayasası’na göre idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay

B) Danıştay

C) Anayasa Mahkemesi

D) Uyuşmazlık Mahkemesi

20.

I. Şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava

açılabilir.

II. Bütün temel hak ve hürriyetler dâhil, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı her konuda kanun

hükmünde kararname çıkarılabilir.

III. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yetki kanununa ihtiyaç duymadan kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

Anayasal çerçevede olağanüstü dönemlerde yapılan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III

B) II ve III

C) I ve III

D) I ve II

POLİSİ İLGİLENDİREN MEVZUAT

21.

I. Trafik ışıklarına

II. Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri

ile belirtilen veya gösterilen hususlara

III. Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve

yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak,

zorunluluk veya yükümlülüklere

IV. Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik

zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan

diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre karayollarından faydalananların uymak zorunda oldukları yukarıdaki trafik işaretlerinin öncelik sıralaması hangisinde  erilmiştir?

A) I – II – III – IV

B) II – I – IV – III

C) III – II – IV – I

D) IV – I – II – III

22. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişi, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde üç veya üçten fazla ihlalde bulunur ise sürücü belgeleri her seferinde kaçar yıl süreyle geri alınır?

A) Beşer

B) Dörder

C) Üçer

D) İkişer

23. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere ne kadar süreden fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez?

A) Üç ay

B) Altı ay

C) Dokuz ay

D) Bir yıl

24. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre vatandaşların silah satın alması ve silah bulundurma ruhsatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bulundurma ruhsatı mesken ya da iş yerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilir.

B) Silah ruhsatı almasında mani hâli bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir.

C) Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden başka bir yere nakli için mahallinin il/ilçe emniyet müdürlüğünün vereceği nakil belgesi gereklidir.

D) Silah nakil belgesi atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergâh haricinde silah, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz.

25.

Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde

uygun barınma yeri sağlamak

Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre yukarıdaki koruyucu tedbir kararları hangisi tarafından verilebilir?

A) Mahkeme

B) Mülki Amir

C) Kolluk Amiri

D) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

26. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre “tedbir kararının verilmesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da

kolluk biriminden talep edilebilir.

B) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının

başvurusu üzerine verilir.

C) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranır.

D) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir.

27. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre kapalı yerdeki toplantılar saat kaça kadar yapılabilir?

A) 21.00

B) 22.00

C) 23.00

D) 24.00

28. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre “düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güvenlik kuvvetleri toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.

B) Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzeni için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde

güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister.

C) Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumludur.

D) Düzenleme kurulunun sorumluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar

sürer.

29.

I. Adli polis: Asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak

üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

II. İdari polis: Devletin umumi emniyetine taalluk eden işlerle mükellef olan kısımdır.

III. Siyasi polis: İçtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre yukarıdaki tanımlamalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

30. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre görev unvanı “İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı” olan birinin rütbesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komiser

B) Başkomiser

C) Emniyet Amiri

D) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

31. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre onuncu meslek derecesindeki bir memurun intihap ve tayin usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı ve Umum Müdürün inhası üzerine Vekilin tasvibiyle

B) Vekaletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikiyle

C) Emniyet Umum Müdürlüğünün veya mahalli emniyet müdür ve amirlerinin intihabı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün inhası üzerine Vekilin tasvibiyle

D) Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı, Umum Müdürün inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikiyle

32.

I. Bulunduğu sınıf dâhilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar

II. Herhangi bir suçtan dolayı üç ay hapis ve mutlak surette hapis cezasına mahkûm olanlar

III. Bir terfi müddeti içinde terfinin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı hâlde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden sicil alamayanlar

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre sicillen tekaüde sevk edilme ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

33.

I. Can, ırz veya mal emniyetini korumak için

II. Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için

III. Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre yukarıdaki hâllerin hangilerinde

yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhâl yerine getirilir, emirlerin yazılı

olarak verilmesi istenilemez?

 1. I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

34. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre belediye sınırları dışındaki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden “faaliyetten geçici olarak men edildiği hâlde süresinden önce açan” işletme sahiplerine idari para cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A) Belediye Encümeni

B) İl Daimi Encümeni

C) Kolluk Kuvvetleri

D) İl Özel İdaresi

35. 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre disiplin cezasını gerektiren fiillerin ve disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Disiplinsizlik kasten veya taksirle oluşabilir.

B) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi hâlinde hafif olan disiplin cezası verilir.

C) Aynı fiil nedeniyle bu Kanun Hükmünde Kararname’de yazılı disiplin cezalarından

birden fazlası verilemez.

D) Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun

Hükmünde Kararname kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

36. 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi “kınama” disiplin cezası verilecek fiillerdendir?

A) Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek

B) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken

faaliyetlere geç kalmak

C) Emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemek

D) Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak

37. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, kaç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir?

A) Üç

B) Dört

C) Beş

D) Yedi

38. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre “yakalama emri ve nedenleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.

B) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri resen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir.

C) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında yakalama emrini düzenleme yetkisi sadece Cumhuriyet savcılarındadır.

D) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında,

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir.

39. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre fiili işlediği sırada kaç yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur?

A)On iki

 B) On üç

C) On dört

D) On beş

40. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak aşağıdakilerin hangisinden yoksun bırakılmaz?

A) Seçme ve seçilme ehliyeti dışındaki diğer siyasi hakları kullanmaktan

B) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan

C) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi olmaktan

D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veyatacir olarak icra etmekten

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

41. Mustafa Kemal Temsil Heyeti başkanlığına ilk

defa aşağıdakilerden hangisinde seçilmiştir?

A) Erzurum Kongresi

B) Amasya Genelgesi

C) Alaşehir Kongresi

D) Sivas Kongresi

42. I. Miladi Takvimin kabulü

II. Latin Harflerinin kabulü

III. Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü

IV. Takririsükun Kanunu’nun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri eğitim alanında yapılan

inkılaplar arasında gösterilemez?

A) Yalnız I

 B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

43. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nı

imzalayan devletler arasında yer almaz?

A) Türkiye

B) Yugoslavya

C) Romanya

D) Bulgaristan

44. Mustafa Kemal’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik”

rütbesi aşağıdaki savaşlardan hangisinden

sonra verilmiştir?

A) Sakarya

B) Büyük Taarruz

C) I.İnönü

D) Çanakkale

45. Sovyet Rusya’nın Misakımillî’yi kabul ettiği

antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara

B) Gümrü

C) Moskova

D) Lozan

46. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet

Dönemi’nde uluslararası ekonomik ilişkilerde

kolaylık sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?

A) Şapka ve kıyafet inkılabı

B) Medeni Kanun’un kabulü

C) Ölçü birimlerinde değişiklik

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

47. Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan bütün

millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk

Cemiyeti adıyla aşağıdakilerden hangisinde

birleştirilmiştir?

A) Amasya Görüşmeleri

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

48. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi

kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Paris Barış Konferansı

C) Londra Konferansı

D) Sevr Antlaşması

49. Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası alanda

kazandığı ilk siyasi başarı özelliği taşıyan antlaşma

aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kars B) Ankara C) Gümrü D) Lozan

50. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Türk

ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Başkomutanlık Kanunu çıkartılmıştır.

B) Tekalifimilliye Emirleri çıkartılmıştır.

C) Amasya Genelgesi yayımlanmıştır.

D) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

PROTOKOL BİLGİSİ

51. Özel yakalı kolalı gömlekle giyilen, siyah

kumaştan yapılmış, önü kesik arkası yırtmaçlı

kuyruklu ve yakası saten kaplı ceketle kenarları

yukarıdan aşağı zırhlı pantolondan ibaret

elbise aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tayyör

B) Jaketatay

C) Smokin

D) Frak

52. Makam taşıtlarına bayrakla birlikte fors çekilmesi

gerektiğinde forsun çekileceği direk,

aracın hangi çamurluğunun üzerinde bulunur?

A) Sağ ön

B) Sol ön

C) Sağ arka

 D) Sol arka

53. Bir ülkeye atanan muvazzaf veya fahri konsolosluk

şeflerinin görevlerine başlayabilmeleri

için “Kabul Eden Devlet”in izni niteliğindeki

belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buyrultu

B) Güven Mektubu

C) Geri Çağırma Mektubu

D) Konsolosluk Atama Belgesi

54.

Davet, basılmış davetiye kartlarıyla yapılır.

Çok sayıda konuğun ağırlanabileceği bir toplantıdır.

Genellikle iş saatlerinin bittiği akşamüstü saatlerinde

düzenlenir.

Davetlerden pratik ve düzenlenmesi bakımından

en kolay olanıdır.

Yukarıda özellikleri verilen davet türü hangisidir?

A) Yemek

B) Kokteyl

C) Brunch

D) Suppe

55. Resmî yemeklerde davetlilerin yemek masasındaki yerleşim düzeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ev sahibi eşinin katıldığı yemeklerde birinci yer onun soludur.

B) Masada uç kısımlara hanımların oturtulmamasına özen gösterilmelidir.

C) Masada şeref yeri kapının karşısına, kapı yanda ise pencerelere karşı düşen taraftır.

D) Erkekler arası yemekte birinci yer ev sahibinin sağıdır. Ev sahibi şeref konuğunu karşısınada alabilir.

56. Devlet protokolü hangi bakanlığın sorumluluğunda yürütülmektedir?

A) İçişleri

B) Avrupa Birliği

C) Gençlik ve Spor

D) Dışişleri

57.

Geçimli/uyumlu, sinirlerine hâkim olmak

Olağanüstü sabır gösterebilmek

Verilenler, bir diplomatın sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Güvenilirlik

B) Soğukkanlılık

C) Alçakgönüllülük

D) Dakiklik ve titizlik

58. Aşağıdakilerden hangisi bir asalet unvanı değildir?

A) Dük

B) Marki

C) Baronet

D) Vikont

59. ABD’de Katolik Başpiskoposa resmî temaslarda aşağıdakilerden hangisi ile hitap edilir?

A) Exellency

B) Grand Rabbin

C) My Lord Bishop

D) Most Reverend Sir

60. Aşağıdaki tanıştırma usullerinden hangisi doğrudur?

A) Üstler astlarına tanıştırılır.

B) Yaşlılar gençlere tanıştırılır.

C) Beyler hanımlara tanıştırılır.

D) Büyükler küçüklere tanıştırılır.

SİLAH BİLGİSİ

61. Otomatik silahlarda fişek yatağındaki fişeğin namlu içerisine kaçmasını önleyen ve kovanın uç kısmının dayandığı yere ne ad verilir?

A) Rayyür

B) Rampa

C) Destek

D) Set

62. Aşağıdaki emniyet sistemlerinden hangisi CZ 75 tabancada bulunmaz?

A) Şarjör Emniyeti

B) Horoz Emniyeti

C) Mandal Emniyeti

D) Ateşleme Pim Bloku Emniyeti

63. Kimyasal silahların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Rüzgâr öne alınarak atılmalıdır.

B) Kişilerin bel hizasından yukarıya atılmalıdır.

C) Toplulukta kullanılacaksa şahısların yüzüne karşı sıkılmalıdır.

D) 180 cm’den yakın ve bel hizasından daha yukarıya kullanılmamalıdır.

64. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından değildir?

A) Fişek

B) Namlu

C) Sürgü

D) Tırnak

65. Aşağıdakilerin hangisi kovan üzerinde kalan izlerdendir?

A) Tetik izi

B) İcra mili izi

C) Tırnak izi

D) Emniyet mandalı izi

66. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atıcının acemi olması

B) Fişeğin bozuk olması

C) Silahın eski olması

D) İhmal

67. Herhangi bir ateşli silahta aşağıdaki parça lardan hangisi eksik olduğunda isabetli bir atış yapılamaz?

A) Tırnak

B) Şarjör çıkarma mandalı

C) Arpacık

D) Şarjör

68. Etkili mesafe nedir?

A) Merminin kendi ekseninde dönmesi

B) Merminin delme gücü

C) Görüş mesafesi

D) Silahın menzili

69. Silahlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Namlu boyu ve barut miktarı sabit kalıp, fişek

çekirdeğinin ağırlığı arttırılırsa ilk hız azalır.

B) Namlu boyu ve fişek çekirdeği sabit kalıp,

barut miktarı arttırılırsa ilk hız, enerji ve menzil

artar.

C) Barut miktarı, fişek çekirdeği ağırlığı ve yivlerin dönüş açısı sabit kalıp, namlu boyu artırılırsa ilk hız artar.

D) Namlu boyu, barut miktarı ve fişek çekirdeği

sabit kalıp yivlerin dönüş açıları arttırılırsa

namlu çıkış hızı artar.70. Aşağıdakilerin hangisi kısa namlulu hafif silahlarda bulunmaz?

A) Kabza

B) Sürgü

C) Namlu

D) Kurma kolu

71. Fişeklerin cinsi, ölçü ve çaplarının belirlenmesinde kullanılan “9 X 19” ifadesindeki rakamlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Tabanca fişeği olduğunu

B) Çap ve barut miktarını

C) Çap ve kovan boyunu

D) Çap ve fişek ağırlığını

72. Emniyetli, isabetli bir atışa direkt etki eden faktörler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Duruş, kabza kavrama, tetik ezme, hedef

seçme

B) Kabza kavrama, nişan hattına odaklanma,

hedefi fulü görme

C) İyi bir duruş, kabza kavrama, tetik boşluğu

alma, nefes kontrolü

D) Kabza kavrama, tetik boşluğu alma ve ezme, nişan hattına odaklanma

73. Tabancanın ana parçalarından sürgünün üzerinde bulunan parçalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Gez, arpacık, yerine getiren yay ve mili, boş kovan atma tırnağı

B) Şarjör çıkarma mandalı, arpacık, gez, boş kovan atma tırnağı

C) Gez, arpacık, iğne grubu, boş kovan atma boşluğu, boş kovan atma tırnağı

D) Nişan tertibatı, boş kovan atma boşluğu, gerdel yayı, tetik muhafazası

74. I. Çekirdeğin kendi ekseninde dönmesini sağlar.

II. Çekirdeğin daha uzun mesafeye gitmesini

sağlar.

III. Delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri namluda bulunan yiv setlerin görevlerindendir?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

75. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?

A) Yarı otomatik

B) Otomatik silah

C) Yarı makineli

D) Makineli silah

76. Şarjör gövdesi içerisinde bulunan, şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir?

A) Fişek yatağı

B) Şarjör ağzı

C) Gerdel

D) Fişek tablası

77. Silah sökülürken dikkat edilecek hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.

B) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.

C) Silah ölü bir noktaya çevrilir.

D) Şarjör çıkartılır.

78. Barut gazının geri tepme etkisiyle ve icra yayının ileri itmesiyle çalışan, 9×19 mm çapında fişek kullanan, yarı ve tam otomatik çalışan silah aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalashnikov (AK-47) Piyade Tüfeği

B) MP-5 Makineli Tabanca

C) M-16 (Rifle) Tüfeği

D) Yavuz 16 Tabanca

79. Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılmalıdır.

B) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın

namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir.

C) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın

atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.

D) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için, ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.80. Aşağıdakilerden hangisi atışa dolaylı etki eden faktörlerden değildir?

A) Duruş

B) Nişan hattı kurma

C) Silahın temizliği

D) Hava durumu

GÜNCEL KONULAR

81. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısında hesaplanmasına ne denir?

A) Efektif

B) Dealer

C) Kur Riski

D) Parite

82.

1865 yılında inşa edilmiştir.

Dünyadaki 3 ada tahaffuzhanesinden birisidir.

Osmanlı Devleti burayı veba, tifo, tifüs gibi

ölümcül hastalıkların yayılmasını önlemek için

inşa etmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen tahaffuzhane hangisidir?

A) Urla Tahaffuzhanesi

B) Eğin Tahaffuzhanesi

C) Tuzla Tahaffuzhanesi

D) Kelkit Tahaffuzhanesi

83. 11 Kasım 2016 tarihinde terör saldırısı sonucunda şehit olan Muhammet Fatih Safitürk aşağıdaki ilçelerin hangisinde kaymakamlık yapıyordu?

A) İdil

B) Derik

C) Silopi

D) Dargeçit

84. Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt para hangi padişah döneminde basılmıştır?

A) II. Mahmut

B) III. Selim

C) I. Abdülmecid

D) II. Abdülhamid

85. “Akaid” eserinin sahibi ve UNESCO’nun 2016 – 2017 yılı için anma programına dâhil

ettiği mutasavvıf ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmed Yesevî

B) Hacı Bektaş-ı Veli

C) Kâşgarlı Mahmud

D) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî86. TÜRKSOY tarafından düzenlenen şarkı yarışmasınınadı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkvizyon

B) Sıra Sende

C) Genç Yetenekler

D) Uluslararası Şarkı Yarışması

87. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapılacaktır?

A) Bakü

B) Tokyo

C) Londra

D) İstanbul

88. Aşağıdakilerden hangisi 2017 Oscar Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında ödül almıştır?

A) Isabelle Huppert

B) Meryl Streep

C) Natalie Portman

D) Emma Stone

89. Uluslararası Expo 2017 Fuarı aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapılacaktır?

A) Antalya

B) Astana

C) Milano

D) Florida

90. Karadeniz’in kirliliğe karşı korunması amacıyla 22 Nisan 1992 tarihinde imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bükreş Sözleşmesi

B) Viyana Sözleşmesi

C) Barselona Sözleşmesi

D) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası

Sözleşmesi

İNGİLİZCE

91. “Şifrenizi ebeveynleriniz hariç hiç kimse ile paylaşmayın.” Cümlesinin İngilizce karşılığını işaretleyiniz.

A) You mustn’t share your password with your

parents or strangers.

B) Your parents shouldn’t share their passwords

with you.

C) Don’t share your password with anyone except

your parents.

D) Don’t share your password with your parents.

92. “In recent years, Mardin has become a center of attraction for many people from different parts of the world.”

Cümlesinin Türkçe karşılığını işaretleyiniz.

A) Son birkaç yıl içerisinde Mardin’e gelen birçok insan bu tarihî şehri cazibe merkezi hâline

dönüştürmüştür.

B) Mardin son yıllarda dünyanın değişik yerlerinden birçok insan için bir cazibe merkezi hâline gelmiştir.

C) Son zamanlarda Mardin’de dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçiler için birçok cazibe merkezi yapılmıştır.

D) Dünyanın dört bir yanındaki cazibe merkezlerini ziyaret eden insanlar için Mardin vazgeçilmez bir uğrak noktasıdır.

93.

(I) My favorite tourist destination is Amasya.

(II) It is located in the Black Sea region.

(III) It has a continental climate.

(IV) I prefer skiing toswimming.

Yukarıda verilen paragrafta anlam bütünlüğünü bozan seçeneği işaretleyiniz.

A)I

B) II

C) III

D) IV

94. Mary and Jane are close friends. They never argue. They always – – – – well with each other.

A) take off

B) look up

C) give up

D) get on95. All of my classmates in my new school are nice, but Sam is certainly – – – – of them.

A) as nice

B) the nicest

C) so nice

D) nicer

96. If he is from Australia, he – – – -.

A) used to work in a factory

B) probably understands English

C) would visit Paris next summer

D) had wanted to buy a ticket for his wife

97. I will give you a map so that – – – -.

A) you could check the time

B) you knew where the hotel was

C) you could walk very fast in the past

D) you can find your way to the hotel easily

98. Andy: – – – -?

John: Twice a week.

A) What time are you going to start studying

B) How many hours does he spend online

C) How often does she go shopping

D) When will you go to the cinema

99. – – – – university students have financial

problems all around the world.

A) A little

B) Many

C) Much

D) Any

100. While Jeremy was sitting in the garden, – – – -.

A) it suddenly began to rain

B) I always play football with him

C) my father is watering the flowers

D) Jasmin will help him sweep the leaves 1. 1215 yılında imzalanan Magna Carta Libertatum ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı ilk belgedir.
B) Büyük Özgürlük Fermanı anlamına gelmektedir.
C) I. John’un yönetim dönemindeimzalanmıştır.
D)Yönetilenlere geniş haklar tanımaktadır.

 1. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurduğu ilk denetim organı aşağıdakilerdn hangisidir?

A)Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
B) Çocuk Hakları Komitesi
C) Apartheid’a Karşı Grup
D) İşkenceye Karşı Komite

 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerinden değildir?

A) Gelir adaleti ve eşitliğin sağlanması
B) Sosyal denge ve bütünleşmenin sağlanması
C) Tam istihdam ve işsizlikle mücadele edilmesi
D)Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına Alınması

4.

I. Kişi hürriyet ve güvenliği

II. Vergi ödevi

III. Dilekçe hakkı

Verilenlerden hangileri katılma hakları arasında yer alır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

5.

I. UNESCO – Bulaşıcı hastalıklar

II. UNDP – Açlık ve yoksulluk

III. UNICEF – Terör ve savaş

Yukarıda verilen uluslararası kuruluş ve ilgili olduğu sorun eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

 1. “Herkes; ırk, renk, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede açıklanan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir.”

Yukarıda verilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ikinci maddesinde insan haklarının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Evrenselliği
B) Bireyselliği
C) Vazgeçilmezliği
D) Özgürlükçülüğü

7.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinin önündeki engellerden biri değildir?

A) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kontrolsüz kullanılması
B) İnsan hakları konusunda farkındalığın artması
C) Hızlı toplumsal değişimlerin yaşanması
D) Terör eylemlerinin artması

 1. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletlerarası Çalışma Konferansı Bildirisi
B) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
D) Virginia Haklar Bildirgesi

 1. Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Padişah, yetkilerini kısıtlayacağı sözünü vermiştir.
B) Bu belge ile “Meclis-i Umumi” kurulmuştur.
C) 3 Kasım 1856 tarihinde hazırlanmıştır.
D) III. Selim döneminin ürünüdür.

 1. -1 Toplumsal sorunların altında yatan nedenleri sorgular.

-2 Toplumdaki rolünün bilincinde olsa da harekete geçmekte çekimser davranır.

Yukarıda özellikleri verilen vatandaş tipi hangisidir?

A) Duyarsız vatandaş
B) Duyarlı vatandaş
C) Pasif vatandaş
D) Aktif vatandaş

 1. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin sakıncalarından biridir?

A) Merkezden yönetim, idarenin tarafsızlığını sağlayabilecek ve kamu personelini mahalli etkilerden koruyabilecek bir ilkedir.
B) Merkezden yönetim sayesinde kamu hizmetleri ülkenin her tarafına dengeli bir şekilde yaygınlaştırılabilir.
C) Merkezden yönetimde tek bir bütçe söz konusu olduğundan mali denetim kolaydır.
D) Merkezden yönetimin en önemli özelliği bürokrasi yaratmasıdır.

12.Aşağıdakilerden hangisi “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” arasında yer alır?

A) Türkiye İstatistik Kurumu
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 1. Belediyenin organları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
  B) Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
  C)Belediyenin yürütme organı olan belediye meclisi dört yıl için seçilen üyelerden oluşur.
  D) Belediye encümeni, il belediyeleri ve nüfusu yüz binin üzerindeki belediyelerde yedi üyeden diğer belediyelerde ise beş üyeden oluşur.
 2. TürkiyeCumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

T.C. Anayasası’ndaki bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisi açıklanmıştır?

A) Egemenlik
B) Cumhuriyetin nitelikleri
C) Devletin temel amaç ve görevleri
D) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

 1. T.C. Anayasası’na göre başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebebine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, kanunla yetkili kılınmış mercinin konuttaki eşyaya el koyma kararı kaç saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur?

A) Yirmi dört
B) Otuz
C) Otuz altı
D) Kırk sekiz

 1. T.C. Anayasası’na göre suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır?

A) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
B) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
C) Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
D)Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilebilir.

 1. T.C. Anayasası’na göre toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde taraflar aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
C) Kamu Denetçiliği Kurumu
D) Anayasa Mahkemesi

 1. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devlet”dendeğildir?

A) Ailenin korunması ve çocuk hakları
B) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti

 1. T.C.Anayasası’na göre idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay
B)Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Uyuşmazlık Mahkemesi

20.

I. Şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açılabilir.

II. Bütün temel hak ve hürriyetler dâhil, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı her konuda kanun hükmünde kararname çıkarılabilir.

III. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yetki kanununa ihtiyaç duymadan kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

Anayasal çerçevede olağanüstü dönemlerde yapılan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II

21.

I. Trafik ışıklarına
II. Trafik işaret levhaları,cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara

III. Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak,zorunluluk veya yükümlülüklere

IV. Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre karayollarından faydalananların uymak zorunda oldukları yukarıdaki trafik işaretlerinin öncelik sıralaması hangisinde erilmiştir?

A) I – II – III – IV
B) II – I – IV – III
C) III – II – IV – I
D) IV – I – II – III

 1. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişi, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde üç veya üçten fazla ihlalde bulunur ise sürücü belgeleri her seferinde kaçar yıl süreyle geri alınır?

A) Beşer
B) Dörder
C) Üçer
D) İkişer

 1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere ne kadar süreden fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez?

A) Üç ay
B) Altı ay
C) Dokuz ay
D) Bir yıl

 1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre vatandaşların silah satın alması ve silah bulundurma ruhsatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bulundurma ruhsatı mesken ya da iş yerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilir.
B) Silah ruhsatı almasında mani hâli bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir.
C)Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden başka bir yere nakli için mahallinin il/ilçe emniyet müdürlüğünün vereceği nakil belgesi gereklidir.
D) Silah nakil belgesi atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergâh haricinde silah, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz.

25.

• Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlamak

• Psikolojik,mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek

6284 sayılıAilenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre yukarıdaki koruyucu tedbir kararları hangisi tarafından verilebilir?

A) Mahkeme
B)Mülki Amir
C) Kolluk Amiri
D) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 1. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre “tedbir kararının verilmesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.
B) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir.
C)Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranır.
D) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir.

 1. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre kapalı yerdeki toplantılar saat kaça kadar yapılabilir?

A) 21.00
B)22.00
C)23.00
D) 24.00

 1. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre “düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Güvenlik kuvvetleri toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.
B) Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzeni için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde
güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister.
C) Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumludur.
D) Düzenleme kurulununsorumluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar sürer.

29.

I. Adli polis: Asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak

üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

II. İdari polis: Devletin umumi emniyetine taalluk eden işlerle mükellef olan kısımdır.

III. Siyasi polis: İçtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre yukarıdaki tanımlamalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre görev unvanı “İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı” olan birinin rütbesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komiser
B) Başkomiser
C)Emniyet Amiri
D)Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

 1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre onuncu meslek derecesindeki bir memurun intihap ve tayin usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı ve Umum Müdürün inhası üzerine Vekilin tasvibiyle
B) Vekaletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikiyle
C) Emniyet Umum Müdürlüğünün veya mahalli emniyet müdür ve amirlerinin intihabı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün inhası üzerine Vekilin tasvibiyle
D) Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı, Umum Müdürün inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikiyle

32.

I. Bulunduğu sınıf dâhilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar

II. Herhangi bir suçtan dolayı üç ay hapis ve mutlak surette hapis cezasına mahkûm olanlar

III. Bir terfi müddeti içinde terfinin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı hâlde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden sicil alamayanlar

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre sicillen tekaüde sevk edilme ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B)I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

33.

I. Can, ırz veya mal emniyetini korumak için

II. Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için

III. Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için

2559 sayılıPolis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre yukarıdaki hâllerin hangilerinde yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhâl yerine getirilir, emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre belediye sınırları dışındaki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden “faaliyetten geçici olarak men edildiği hâlde süresinden önce açan” işletme sahiplerine idari para cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A) Belediye Encümeni
B) İl Daimi Encümeni
C) Kolluk Kuvvetleri
D) İl Özel İdaresi

 1. 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre disiplin cezasını gerektiren fiillerin ve disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Disiplinsizlik kasten veya taksirle oluşabilir.
B) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi hâlinde hafif olan disiplin cezası verilir.
C) Aynı fiil nedeniyle bu Kanun Hükmünde Kararname’de yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez.
D) Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

 1. 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi “kınama” disiplin cezası verilecek fiillerdendir?

A) Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek
B) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak
C) Emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemek
D) Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak

 1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, kaç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir?

A) Üç
B) Dört
C) Beş
D) Yedi

 1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre “yakalama emri ve nedenleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.
B) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri resen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir.
C)Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında yakalama emrini düzenleme yetkisi sadece Cumhuriyet savcılarındadır.
D) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında,Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir.

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre fiili işlediği sırada kaç yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur?

A)On iki
B) On üç
C) On dört
D) On beş

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak aşağıdakilerin hangisinden yoksun bırakılmaz?

A) Seçme ve seçilme ehliyeti dışındaki diğer siyasi hakları kullanmaktan
B) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan
C) Vakıf, dernek, sendika,şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi olmaktan
D) Kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veyatacir olarak icra etmekten

 1. Mustafa Kemal Temsil Heyeti başkanlığına ilk defa aşağıdakilerden hangisinde seçilmiştir?

A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Alaşehir Kongresi
D) Sivas Kongresi

 1. I. Miladi Takvimin kabulü

II. Latin Harflerinin kabulü

III. Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü

IV. Takririsükun Kanunu’nun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri eğitim alanında yapılan

inkılaplar arasında gösterilemez?

A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

 1. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nı imzalayan devletler arasında yer almaz?

A) Türkiye
B) Yugoslavya
C) Romanya
D)Bulgaristan

 1. MustafaKemal’e “Gazilik”unvanı ve “Mareşallik”

rütbesiaşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra verilmiştir?

A)Sakarya
B) Büyük Taarruz
C) I.İnönü
D) Çanakkale

 1. Sovyet Rusya’nın Misakımillî’yi kabul ettiği antlaşmaaşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara
B) Gümrü
C) Moskova
D) Lozan

46.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’ndeuluslararası ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?

A) Şapka ve kıyafet inkılabı
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Ölçü birimlerinde değişiklik
D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

 1. Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan bütün millî cemiyetlerAnadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Cemiyeti adıyla aşağıdakilerden hangisinde birleştirilmiştir?

A) Amasya Görüşmeleri
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi

 1. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Paris Barış Konferansı
C) Londra Konferansı
D) Sevr Antlaşması

 1. Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı özelliği taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kars
B) Ankara
C) Gümrü
D) Lozan

 1. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Başkomutanlık Kanunu çıkartılmıştır.
B) Tekalifimilliye Emirleri çıkartılmıştır.
C) Amasya Genelgesi yayımlanmıştır.
D) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

 1. Özel yakalı kolalı gömlekle giyilen, siyah kumaştan yapılmış, önü kesik arkası yırtmaçlı kuyruklu ve yakası saten kaplı ceketle kenarları yukarıdan aşağı zırhlı pantolondan ibaret elbise aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tayyör
B) Jaketatay
C) Smokin
D) Frak

 1. Makam taşıtlarına bayrakla birlikte fors çekilmesi gerektiğinde forsun çekileceği direk, aracın hangi çamurluğunun üzerinde bulunur?

A) Sağ ön
B) Sol ön
C) Sağ arka
D) Sol arka

 1. Bir ülkeye atanan muvazzaf veya fahri konsolosluk şeflerinin görevlerine başlayabilmeleri için “Kabul Eden Devlet” in izni niteliğindeki belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buyrultu
B) Güven Mektubu
C) Geri Çağırma Mektubu
D) Konsolosluk Atama Belgesi

54.

• Davet, basılmış davetiye kartlarıyla yapılır.

• Çok sayıda konuğun ağırlanabileceği bir toplantıdır.

• Genellikle iş saatlerinin bittiği akşamüstü saatlerinde

düzenlenir.

• Davetlerden pratik ve düzenlenmesi bakımından

en kolay olanıdır.

Yukarıda özellikleri verilen davet türü hangisidir?

A) Yemek
B) Kokteyl
C) Brunch
D) Suppe

 1. Resmî yemeklerde davetlilerin yemek masasındaki yerleşim düzeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ev sahibi eşinin katıldığı yemeklerde birinci yer onun soludur.
B) Masada uç kısımlara hanımların oturtulmamasına özen gösterilmelidir.
C) Masada şeref yeri kapının karşısına, kapı yanda ise pencerelere karşı düşen taraftır.
D) Erkekler arası yemekte birinci yer ev sahibinin sağıdır. Ev sahibi şeref konuğunu karşısınada alabilir.

 1. Devlet protokolü hangi bakanlığın sorumluluğunda yürütülmektedir?

A) İçişleri
B) Avrupa Birliği
C) Gençlik ve Spor
D) Dışişleri

57.

• Geçimli/uyumlu, sinirlerine hâkim olmak

• Olağanüstü sabır gösterebilmek

Verilenler, bir diplomatın sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Güvenilirlik
B) Soğukkanlılık
C) Alçakgönüllülük
D) Dakiklik ve titizlik

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir asalet unvanı değildir?

A) Dük
B) Marki
C) Baronet
D) Vikont

 1. ABD’de Katolik Başpiskoposa resmî temaslarda aşağıdakilerden hangisi ile hitap edilir?

A) Exellency
B) Grand Rabbin
C) My Lord Bishop
D) Most Reverend Sir/

 1. Aşağıdaki tanıştırma usullerinden hangisi doğrudur?

A) Üstler astlarına tanıştırılır.
B) Yaşlılar gençlere tanıştırılır.
C) Beyler hanımlara tanıştırılır
D) Büyükler küçüklere tanıştırılır.

 1. Otomatik silahlarda fişek yatağındaki fişeğin namlu içerisine kaçmasını önleyen ve kovanın uç kısmının dayandığı yere ne ad verilir?

A) Rayyür
B) Rampa
C) Destek
D) Set

 1. Aşağıdaki emniyet sistemlerinden hangisi CZ 75 tabancada bulunmaz?

A) Şarjör Emniyeti
B) Horoz Emniyeti
C) Mandal Emniyeti
D) Ateşleme Pim Bloku Emniyeti

 1. Kimyasal silahların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Rüzgâr öne alınarak atılmalıdır.
B) Kişilerin bel hizasından yukarıya atılmalıdır.
C) Toplulukta kullanılacaksa şahısların yüzüne karşı sıkılmalıdır.
D) 180 cm’den yakın ve bel hizasından daha yukarıya kullanılmamalıdır.

64.Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından değildir?

A) Fişek
B) Namlu
C)Sürgü
D)Tırnak

65.Aşağıdakilerin hangisi kovan üzerinde kalan izlerdendir?

A) Tetik izi
B) İcra mili izi
C)Tırnak izi
D) Emniyet mandalı izi

 1. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atıcının acemi olması
B) Fişeğin bozuk olması
C) Silahın eski olması
D) İhmal

 1. Herhangi bir ateşli silahta aşağıdaki parça lardan hangisi eksik olduğunda isabetli bir atış yapılamaz?

A) Tırnak
B) Şarjör çıkarma mandalı
C) Arpacık
D) Şarjör

 1. Etkili mesafe nedir?

A) Merminin kendi ekseninde dönmesi
B) Merminin delme gücü
C) Görüş mesafesi
D) Silahın menzili

 1. Silahlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Namlu boyu ve barut miktarı sabit kalıp, fişek çekirdeğinin ağırlığı arttırılırsa ilk hız azalır.
B) Namlu boyu ve fişek çekirdeği sabit kalıp,< barut miktarı arttırılırsa ilk hız, enerji ve menzil artar.
C) Barut miktarı, fişek çekirdeği ağırlığı ve yivlerin dönüş açısı sabit kalıp, namlu boyu artırılırsa ilk hız artar.
) Namlu boyu, barut miktarı ve fişek çekirdeği sabit kalıp yivlerin dönüş açıları arttırılırsa namlu çıkış hızı artar.

 1. Aşağıdakilerin hangisi kısa namlulu hafif silahlarda bulunmaz?

A) Kabza
B) Sürgü
C) Namlu
D) Kurma kolu

 1. Fişeklerin cinsi, ölçü ve çaplarının belirlenmesinde kullanılan “9 X 19” ifadesindeki rakamlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Tabanca fişeği olduğunu
B) Çap ve barut miktarını
C) Çap ve kovan boyunu
D) Çap ve fişek ağırlığını

 1. Emniyetli,isabetli bir atışa direkt etki eden faktörler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Duruş, kabza kavrama, tetik ezme, hedef seçme
B) Kabza kavrama, nişan hattına odaklanma,hedefi fulü görme
C) İyi bir duruş, kabza kavrama,tetik boşluğu alma, nefes kontrolü
D) Kabza kavrama, tetik boşluğu alma ve ezme, nişan hattına odaklanma

 1. Tabancanın ana parçalarından sürgünün üzerinde bulunan parçalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Gez, arpacık, yerine getiren yay ve mili, boş kovan atma tırnağı
B) Şarjör çıkarma mandalı, arpacık, gez, boş kovan atma tırnağı
C) Gez, arpacık, iğne grubu, boş kovan atma boşluğu, boş kovan atma tırnağı
D) Nişan tertibatı, boş kovan atma boşluğu, gerdel yayı, tetik muhafazası

 1. I. Çekirdeğin kendi ekseninde dönmesini sağlar.
  II. Çekirdeğin daha uzun mesafeye gitmesini sağlar.
  III. Delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
  Yukarıdakilerden hangileri namluda bulunan yiv setlerin görevlerindendir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

 1. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?

A) Yarı otomatik
B) Otomatik silah
C) Yarı makineli
D) Makineli silah

 1. Şarjör gövdesi içerisinde bulunan, şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir?

A) Fişek yatağı
B) Şarjör ağzı
C) Gerdel
D) Fişek tablası

 1. Silah sökülürken dikkat edilecek hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
B) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
C) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
D) Şarjör çıkartılır.

 1. Barut gazının geri tepme etkisiyle ve icra yayının ileri itmesiyle çalışan, 9×19 mm çapında fişek kullanan, yarı ve tam otomatik çalışan silah aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalashnikov (AK-47) Piyade Tüfeği
B) MP-5 Makineli Tabanca
C) M-16 (Rifle) Tüfeği
D) Yavuz 16 Tabanca

 1. Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Poligonda veya açık atış lanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılmalıdır.
B) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir.
C) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.
D)Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için, ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi atışa dolaylı etki eden faktörlerden değildir?

A) Duruş
B) Nişan hattı kurma
C) Silahın temizliği
D) Hava durumu

 1. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısında hesaplanmasına ne denir?

A) Efektif
B) Dealer
C) Kur Riski
D) Parite

82.

• 1865 yılında inşa edilmiştir.

• Dünyadaki 3 ada tahaffuzhanesinden birisidir.

• Osmanlı Devleti burayı veba, tifo, tifüs gibi

ölümcül hastalıkların yayılmasını önlemek için

inşa etmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen tahaffuzhane hangisidir?

A) Urla Tahaffuzhanesi
B) Eğin Tahaffuzhanesi
C) Tuzla Tahaffuzhanesi
D) Kelkit Tahaffuzhanesi

 1. 11 Kasım 2016 tarihinde terör saldırısı sonucunda şehit olan Muhammet Fatih Safitürk aşağıdaki ilçelerin hangisinde kaymakamlık yapıyordu?

A) İdil
B) Derik
C) Silopi
D) Dargeçit

 1. Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt para hangi padişah döneminde basılmıştır?

A) II. Mahmut
B) III. Selim
C) I. Abdülmecid
D) II. Abdülhamid

 1. “Akaid” eserinin sahibi ve UNESCO’nun 2016 – 2017 yılı için anma programına dâhil ettiği mutasavvıf ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmed Yesevî
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Kâşgarlı Mahmud
D) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

 1. TÜRKSOY tarafından düzenlenen şarkı yarışmasınınadı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkvizyon
B) Sıra Sende
C) Genç Yetenekler
D) Uluslararası Şarkı Yarışması

 1. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapılacaktır?

A) Bakü
B) Tokyo
C) Londra
D) İstanbul

 1. Aşağıdakilerden hangisi 2017 Oscar Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında ödül almıştır?

A) Isabelle Huppert
B) Meryl Streep
C) Natalie Portman
D) Emma Stone

 1. Uluslararası Expo 2017 Fuarı aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapılacaktır?

A) Antalya
B) Astana
C) Milano
D) Florida

 1. Karadeniz’in kirliliğe karşı korunması amacıyla 22 Nisan 1992 tarihinde imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bükreş Sözleşmesi
B) Viyana Sözleşmesi
C) Barselona Sözleşmesi
D) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

 1. “Şifrenizi ebeveynleriniz hariç hiç kimse ile paylaşmayın.” Cümlesinin İngilizce karşılığını işaretleyiniz.

A) You mustn’t share your password with your parents or strangers.
B) Your parents shouldn’t share their passwords with you.
C) Don’t share your password with anyone except your parents.
D) Don’t share your password with your parents.

 1. “In recent years, Mardin has become a center of attraction for many people from different parts of the world.” Cümlesinin Türkçe karşılığını işaretleyiniz.

A) Son birkaç yıl içerisinde Mardin’e gelen birçok insan bu tarihî şehri cazibe merkezi hâline dönüştürmüştür.
B) Mardin son yıllarda dünyanın değişik yerlerinden birçok insan için bir cazibe merkezi hâline gelmiştir.
C) Son zamanlarda Mardin’de dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçiler için birçok cazibe merkezi yapılmıştır.
D) Dünyanın dört bir yanındaki cazibe merkezlerini ziyaret eden insanlar için Mardin vazgeçilmez bir uğrak noktasıdır.

93.

(I) My favorite tourist destination is Amasya.

(II) It is located in the Black Sea region.

(III) It has a continental climate.

(IV) I prefer skiing toswimming.

Yukarıda verilen paragrafta anlam bütünlüğünü bozan seçeneği işaretleyiniz.

A)I
B) II
C) III
D) IV

 1. Mary and Jane are close friends. They never argue. They always – – – – well with each other.

A) take off
B) look up
C) give up
D) get on

 1. All of my classmates in my new school are nice, but Sam is certainly – – – – of them.

A) as nice
B) the nicest
C) so nice
D) nicer

 1. If he is from Australia, he – – – -.

A) used to work in a factory
B) probably understands English
C) would visit Paris next summer
D) had wanted to buy a ticket for his wife

 1. I will give you a map so that – – – -.

A) you could check the time
B) you knew where the hotel was
C) you could walk very fast in the past
D) you can find your way to the hotel easily

 1. Andy: – – – -?

John: Twice a week.

A) What time are you going to start studying
B) How many hours does he spend online
C) How often does she go shopping
D) When will you go to the cinema

 1. ………. university students have financial

problems all around the world.

A) A little
B) Many
C) Much
D) Any

 1. While Jeremy was sitting in the garden, – – – -.

A) it suddenly began to rain
B) I always play football with him
C) my father is watering the flowers
D) Jasmin will help him sweep the leaves

CEVAPLAR İÇİN BAKINIZ.

You cannot copy content of this page