Havalı Tabanca ve Havalı Tüfekleri İle İlgili Mevzuat

04.10.2021

5325
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN
TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI,
ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA
DAİR KANUN
Kanun Numarası : 2521
Kabul Tarihi : 11/9/1981
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/9/1981 Sayı : 17459
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 419
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 – Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışına
ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimini
sağlamaktır.
Kapsam:
Madde 2 – Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve
tabancalarını ve bunların aksamını yapan fabrika, ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar
ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine
tabidir.
Tarifler:
Madde 3 – Bu Kanun kapsamına giren;
a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan
tüfeklerdir.
b) Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya
yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.
c) Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan
oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır.
Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nişan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri,
uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanunun uygulama şekline ilişkin yönetmelikte belirtilir.
5326
İKİNCİ BÖLÜM
Yapım
Fabrika veya imalathane kuruluşuna izin verme:
Madde 4 – Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere
fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, kuruluş izni almak için kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun
onaylandığını ve imalatın niteliğini ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile
fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına
başvurmak zorundadırlar. Fabrika ve imalathane kurulabilmesi için, imalatın niteliğine göre yıllık asgari kapasiteye ve
sorumlu yöneticilerin teknik yeterliliklerine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir.
İçişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve yönetmelikte öngürülen esaslara uygun olarak yapılacak başvuru
üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının
güvenlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu ile kuruluş izni verilir.
Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek üzere
İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin
İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere
uzatılabilir.
Faaliyet izni:
Madde 5 – Verilen kuruluş iznine göre kurulan Fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme
özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.
İmalatın standardizasyonu ve denetimi:
Madde 6 – Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Cumhurbaşkanı kararı ile
mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun olup olmadığı İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken
denetlenir. (1)
Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgahı
tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya
imalathanelerin kontrol tezgahlarında ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgahlarında yaptırmak ve
deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar.
Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolünün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yönetmelikte
belirtilir.
——————————
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 64 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Standartları Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
5327
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alım ve Satım İşleri
İmalat ve satışların bildirilmesi:
Madde 7 – Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve
kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile
miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenliyecekleri listeleri, ihraç
edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il merkezlerinde
valiliğe vermek zorundadırlar.
Satışta aranacak belgeler:
Madde 8 – Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan (…) (2) mahallin en büyük
mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve
tabanca satışlarında bu belge aranmaz.(2)
Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri
numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi
veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye
amirine vermek zorundadırlar.(2)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belge ve Ruhsat İşlemleri
Belgeler
Madde 9 – Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine
geçer. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını
yivsiz tüfek ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar.
Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye
amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri
numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine
kullanılmaz.
Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine tüfeklerin
niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların
tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir. (3)


(1) Bu fıkrada yer alan “av tezkeresi, yoksa ” ibaresi, 1/7/2003 tarih ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile metinden
çıkarılmış; aynı fıkrada yer alan, “sahipliği” ibaresi ise “satın alma” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu fıkrada yer alan “av tezkeresi” ibaresi, “yivsiz tüfek
ruhsatnamesi “; “sahipliği” ibaresi, “satın alma” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “av tezkereleri”
ibaresi, “yivsiz tüfek ruhsatnameleri”; “av tezkeresi” ibaresi, “yivsiz tüfek ruhsatnamesi”; “av tezkeresine” ibaresi, “yivsiz
tüfek ruhsatnamesine”, ikinci fıkrasında yer alan; “Avcılık dışındaki amaçlarla” ibaresi, “Yivsiz”; “sahipliği belgesi”
ibaresi, “ruhsatnamesi”; “av tezkeresi” ibaresi, “avcılık belgesi”, 3 üncü fıkrasında yer alan; “sahipliği” ibaresi,” satın
alma”; “av tezkerelerine” ibaresi, “yivsiz tüfek ruhsatnamelerine” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
5328
Tüfek ve tabancaların el değiştirmesi:
Madde 10 – Yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde yapılacak iş ve işlemler
yönetmelikte belirtilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçlar ve Cezalar
İzinsiz ya da izin belgesine aykırı üretim, satış ve reklam yasağına ilişkin cezalar:
Madde 11- (Başlığı ile Birlikte Değişik:25/3/2020-7226/7 md.)
4 üncü maddede belirtilen kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen faaliyet iznini almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı
olarak bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar veya işletenler
veya iş yerleri ya da ikametgâhlarında söz konusu silahları imal edenler veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapanlar üç
yıldan beş yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkra kapsamında üretilen veya yapılan yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler ile
satış amaçlı taşıyanlar, nakledenler veya bulunduranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beş yüz güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar ikinci fıkra uyarınca cezalandırılır.
Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan veya ihraç kayıtlı tüfeği yurt içine satanlar ikinci fıkra uyarınca
cezalandırılır.
Bu Kanun kapsamında yer alan yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve
benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez.
Buna aykırı hareket edenlere 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinin onikinci
fıkrasında belirtilen idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından uygulanır. İdari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde
idari para cezaları üç katı olarak uygulanır. Faaliyet izin belgesi sahiplerine ait kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesapları, fuarlara
katılım için hazırlanan materyaller ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşları ve süreli yayınlarda yapılan
reklam veya tanıtım bu yasağın kapsamı dışındadır.
İmalat ve satış listeleri ile belgelerinin zamanında verilmemesine ilişkin cezalar:(1)
Madde 12 – (Değişik: 23/1/2008-5728/376 md.)
7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat ya da satışını
bildirmeyen imalatçı ve satıcılara, beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(Mülga ikinci fıkra:25/3/2020-7226/8 md.)
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ve diğer belgelere ilişkin cezalar: (2)(3)(4)
Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/377 md.)
Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran veya taşıyan
gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek
muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar
belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. (4) (5)
Ruhsatlı yivsiz tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de beşyüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir. (4)
Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.


(1) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “beşyüz” ibaresi “beşbin”
şeklinde, “beşbin” ibaresi “ellibin” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ikiyüz” ibaresi “ikibin” şeklinde
değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(2) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu maddenin başlığında yer alan “av tezkeresi” ibaresi, “yivsiz tüfek
ruhsatnamesi”, madde metninde yer alan “av tezkeresi” ibaresi , “yivsiz tüfek ruhsatnamesi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan birinci fıkrasında yer alan “elli”
ibaresi “her tüfek için beşyüz” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “elli” ibaresi “beşyüz” şeklinde değiştirilmiş, daha
sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(4) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 43 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yivsiz av tüfeği
bulunduran kişiye” ibaresi “yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere” şeklinde ve
aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yivsiz av tüfeğini” ibaresi “yivsiz tüfeğini” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm
1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(5) 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “, satışına aracılık eden, taşıyan veya
nakleden” ibaresi “veya taşıyan” şeklinde değiştirilmiştir.
5329
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler
Ek Madde 1- (Ek:24/10/2019-7190/20 md.)
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere, tedbir kararı süresince bu Kanun kapsamındaki yivsiz av
tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları taşıma ve bulundurma izni verilmez, varsa ruhsat verilmesine ve
yenilemesine ilişkin işlemler bekletilir. Bunların bu Kanun kapsamında ellerinde bulunan yivsiz av tüfekleri,
spor ve nişan tüfek ve tabancaları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza
altına alınır.
Geçici Madde 1 – Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal eden fabrika
ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, kapasite ve
güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak ve İçişleri
Bakanlığından faaliyet izni almak ve aynı zamanda bu süre içinde 6 ncı madde hükümlerine göre namlu basınç
kontrol tezgahlarını kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri
sürenin bitiminde durdurulur.
Geçici Madde 2 – Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde;
a) Av tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletmek,
b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak,
c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak,
Zorundadırlar.
Bu süre içinde, yukarıda belirtilen işlemleri yapanlardan menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara
uygunluk aranmaz.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalatçı ve satıcılar
ellerinde bulundurdukları yivsiz av tüfeklerini, nişan tüfek ve tabancalarını mahallin en büyük mülki amirliğine
bildirmek zorundadırlar. Tespit edilen bu tüfek ve tabancalar hakkında 6 ncı madde hükmü uygulanmaz. Ancak
bu tespitten sonra yapılacak imalat ve satışlarda 6 ncı madde hükümleri uygulanır.
Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 16/6/1983 – 2848/3 md.)
Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen süre içinde yivsiz tüfek
sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av
tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat
yapılmaz.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları
ortadan kalkar. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar
verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 29/11/1984 – 3090/1 md.)
Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci ve ek geçici 1 inci maddelerinde belirtilen süreler
içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine
işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen
şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek
sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz.
5330
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni
sonuçları ortadan kalkar. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar
verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 5/6/1986 – 3304/1 md.)
Yivsiz av tüfeği sahibi olup, Kanunda verilen süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek
sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz
av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat
yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları
ortadan kalkar. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar
verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Kaldırılan hükümler:
Madde 14 – 22 Aralık 1934 tarih ve 2637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı
Hakkında Kanun ve buna ilişkin Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik yapılması:
Madde 15 – Bu Kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
dört ay içinde İçişleri Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji,
Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.
Yürürlük:
Madde 16 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5331
2521 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA
MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden
Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
2521 sayılı Kanunun
değişen veya iptal edilen
maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
2848
Bu Kanunun 1. md. si ile
2305 sayılı Kanuna eklenen
ek geçici 2 nci maddesi
29/9/1980 tarihinden geçerli
olmak üzere 18/6/1983
Diğer hükümleri 18/6/1983
3090 – 6/12/1984
3304 – 19/6/1986
4915 – 11/7/2003
5728 11, 12, 13 8/2/2008
KHK/680 12, 13 6/1/2017
KHK/694 13 25/8/2017
7072 12, 13 8/3/2018
7078 13 8/3/2018
KHK/700 6
24/6/2018 tarihinde birlikte
yapılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda
Cumhurbaşkanının andiçerek
göreve başladığı tarihte
(9/7/2018)
7190 Ek Madde 1 7/11/2019
7226 11, 12, 13 26/3/2020

You cannot copy content of this page