4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU

04.10.2021

8501
KARA AVCILIĞI KANUNU
Kanun Numarası : 4915
Kabul Tarihi : 1/7/2003
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve
yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini,
avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî
ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel
kişileri ile işbirliğini sağlamaktır.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/505 md.) Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve
yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini,
avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının
üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve
yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını kapsar.
Tanımlar
Madde 2 – Bu Kanunda adı geçen;
1) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
2) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
3) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,
4) Av hayvanı: Bu Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede
yer alan hayvanları,
5) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen
bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
6) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları
sahaları,
7) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın
avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
8502
8) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri
yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı
alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
9) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün,
bataklık ve sazlık gibi sahaları,
10) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek
esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
11) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli
yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının
sağlandığı sahaları,
12) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının
korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin
alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,
13) Üretme istasyonu: Av ve yaban hayvanlarının üretildikleri tesisleri,
14) Trofe : Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan
parçalarını,
15) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,
16) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması
hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüd ve
envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi,
faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi,
izlenmesi ve değerlendirilmesini,
17) Avlanma plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin
verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara
uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek
sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,
18) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
19) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması,
geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu
federasyon ve konfederasyonları,
20) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu
alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar
gibi sivil toplum örgütlerini,
21) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna
göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim
almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
22) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti
ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,
23) Av yılı: 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
8503
24) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk
grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih
arasındaki süreyi,
25) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası
arasında kalan zamanı,
26) Avlanma: Bu Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin
verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele
geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
27) Yasa dışı avlanma: Bu Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban
hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek,
tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı
veya ele geçirmeyi,
28) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen Devlet avlakları ve
genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe
değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,
29) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi
çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,
30) (Mülga: 19/4/2018-7139/39 md.)
31) Av koruma memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı
yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması,
geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve
görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve
vazifede çalışan memurları,
32) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma
görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Av Komisyonu ve İl Av Komisyonları
Av komisyonları
Madde 3 – (Değişik birinci fıkra:28/10/2020-7255/15 md.) Merkezde, Bakanın veya
Bakan Yardımcısının başkanlığında; Genel Müdürlükten üç, Bakanlığın diğer birimlerinden bir
bitki uzmanı ve bir veteriner olmak üzere iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel
Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer, yükseköğretim kurumlarının orman
fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsilen dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak
belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere
toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur. Merkez Av
Komisyonunda görev alacak sivil toplum kuruluşları, Bakanlığa başvuran sivil toplum kuruluşları
arasından, son beş yıl içerisinde yaptığı Türkiye’deki doğa korumanın araştırılması, izlenmesi ve
korunması çalışmaları ile kuruluşu adına Komisyon toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin
doğa koruma konusundaki birikim ve tecrübesi değerlendirilerek Bakanlıkça oluşturulan beş
kişilik değerlendirme komisyonu tarafından seçilir. Komisyonda görev alacak bilim insanları,
Bakanlığa başvuran bilim insanları arasından değerlendirme komisyonu tarafından seçilir.
8504
İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlıktan
iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile millî eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü,
jandarma teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye
olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden il av komisyonu kurulur.
Gerekli hâllerde valilik, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir.
İlçe av komisyonu kararları il av komisyonunda, il av komisyonu kararları da Merkez Av
Komisyonunda değerlendirilir. Merkez Av Komisyonu bu Kanunda Bakanlığa verilen yetkiler
dışında av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararları alır. Merkez Av
Komisyonu kararı kesindir.
Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
üyelerinin seçimi, çalışma usulleri, coğrafik bölgelerin belirlenmesi, karar alınması, kararların
yayın ve yayım esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Merkez Av Komisyonunda alınan kararların uygulanması, av ve yaban hayvanlarının
korunması, üretimi ve bakımı ile avcı kuruluşlarının kurulmasının ve çalışmasının teşviki,
üyelerinin eğitimi Bakanlıkça yürütülür.
İKİNCİ KISIM
Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme
Sahaları, Üretme İstasyonları, Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri,
Av ve Yaban Hayatı Yönetimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması,Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme
Sahaları ve Üretme İstasyonları
Av ve yaban hayvanlarının korunması ve koruma alanları
Madde 4 – Yaban hayvanı türleri içinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenen av
hayvanlarından, korunması gerekenler Merkez Av Komisyonunca, av hayvanlarının dışında kalan
yaban hayvanları ile diğer türler gerektiğinde ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak
Bakanlıkça koruma altına alınır. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Koruma altına alınan
yaban hayvanları avlanamaz. Yaban hayvanları üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde
rahatsız edilemez, yavru ve yumurtaları toplanamaz, yuvaları dağıtılamaz ve memeliler kış
uykusunda rahatsız edilemez. Lüzumu halinde bu yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve
yumurtalarından, korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele ve men
edilen avlanma usulleri ile geçici olarak avlanma esasları Bakanlıkça tespit edilir.
Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde;
tarım alanları ile besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı
hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda, söz konusu alanlarda konu mahallî tarım ve köyişleri ile
orman teşkilâtı görevlilerince incelenerek hazırlanacak ortak rapor doğrultusunda belli sayıda
yaban hayvanının belirlenecek esas ve usullerle avlattırılmasına Genel Müdürlükçe izin
verilebilir.
8505
Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre
sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve
yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin
ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılacağı kurtarma
merkezleri kurulur. Bu yerlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça hazırlanacak
yönetmelikle düzenlenir.
Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkân
veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların
doğal yapıları değiştirilemez.
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip edilemez, ekosistem
bozulamaz, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları dışında da olsa bu
sahalara olumsuz etki yapacak tesislere izin verilemez, varsa mevcut tesislerin atıkları arıtılmadan
bırakılamaz, onaylanmış plânlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında hiçbir yapı ve tesis
kurulamaz, irtifak hakkı tesis edilemez. Bu sahalarda Bakanlıkça gerektiğinde ilave yasaklamalar
getirilebilir. Bakanlığın uygun görüşü alınmadan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yasaklama
getirilemez.
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve mevcut olan
ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması,
budanması sonucunda oluşacak açıklıklar ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahalar
işgal edilemez, kullanılamaz, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılamaz, bu yapı ve tesisler
tapuya tescil edilemez. Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aranmadan doğrudan doğruya
Bakanlıkça el konulur. Bu sahalarda yaban hayatının tahrip olmasına, ekosistemin bozulmasına
neden olan olumsuz müdahalelerden dolayı Bakanlıkça yapılacak iyileştirme çalışmalarına ait
giderler sebebiyet verenlerden ayrıca tazmin edilir.
(Değişik: 26/2/2014-6527/11 md.) Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki
alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe
belediyeleri ile koruma hizmeti için iş birliği yapılabilir. Koruma hizmetinin alınmasına ilişkin
esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları, orman rejimine giren
yerlerde Bakanlıkça, diğer yerlerde Cumhurbaşkanınca tefrik edilir. Bu sahaların ayrılması ve
yönetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(1)
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
8506
İKİNCİ BÖLÜM
Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri ile Av ve Yaban Hayatı Yönetimi
Av sezonu
Madde 5 – Sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma,
üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak avlanma sürelerinin
başlama ve bitiş tarihleri ile populasyon durumuna göre avlanma günleri ve av miktarlarını tespit
etmeye, Devlet avlakları ve genel avlaklarda bazı türlerin avını ve bazı avlaklarda avlanmayı belli
bir süre yasaklamaya; il av komisyonlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Merkez Av
Komisyonu, özel avlaklar ile örnek avlaklarda ise Bakanlık yetkilidir. Nesli tehlike altında olan,
nadir, hassas ve benzeri statülerde yer alan türler ile endemik ve göçmen türlerin korunması
amacıyla gerekli koruma tedbirlerini almaya, bu türler için bu Kanunda adı geçen koruma
alanlarını oluşturmaya ve bu alanları ekolojik ihtiyaçlarına göre yönetmeye, doğal türlerin
azalması veya nesillerinin tehlike altına girmesi durumunda yeniden yerleştirme çalışmalarının
ekolojik prensiplere göre yapılmasını sağlamaya, av yasağına ilişkin esas ve usulleri tespit
etmeye, avcılığın denetlenmesi ve izlenmesi çalışmalarını yapmaya ve uygulamada gerekli
tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.
Merkez Av Komisyonunca tespit edilen av miktarları ve avlanma süreleri dışında
avlanılamaz.
Av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu
desteğinin sağlanması için toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun
eğitilmesi amacıyla; Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve
televizyonlar; av sezonunun başlamasından onbeş gün önce ve sona ermesinden itibaren de onbeş
gün süreyle eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorundadırlar. Bu yayın ve tanıtım
faaliyetleri her kuruluşun ana haber bültenlerinden sonraki kuşakta ve ücretsiz olarak yayınlanır.
Bu programların süresi yılda toplam üç saatten az olamaz. Bu hizmetlerin yürütülmesinde kurum
ve kuruluşlar Bakanlık ile işbirliği yaparlar.
Avlanma esas ve usulleri
Madde 6 – Avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almak şartıyla, yasalarla izin verilen
silâh, araç ve eğitilmiş hayvanlarla, avlanma plânlarına veya Merkez Av Komisyonu kararlarına
göre yapılır.
Zehirle avlanmak yasaktır. Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik,
yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda
kullanılamaz. Eğitilmiş hayvanlarla ve mücadele kapsamında kullanım yeri, şekli ve özellikleri
Merkez Av Komisyonunca belirlenecekler dışında kara, hava araçları ve yüzer araçlarla, ses,
manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç
ve usullerle avlanılamaz. Avda kullanımı Merkez Av Komisyonu kararı ile men edilen ses ve
manyetik dalga yayan cihazlar, tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereçlerin pazar ve
ticarethanelerde bulundurulması ve satışı yasaktır. Özellikleri Merkez Av Komisyonunca
belirlenenlerin dışında gümeler kurulamaz ve bu gümelerde avlanılamaz.
8507
Avlanan hayvanların taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve
kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve
avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silâhları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma
ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esasları Merkez Av Komisyonunca
tespit edilir. Bu esas ve usullere aykırı şekilde avlanılamaz.
Av ve yaban hayatı yönetimi
Madde 7 – Av ve yaban hayatı yönetimine, saha, avlak, istasyon ve tesislerin kurulmasına
ait iş ve işlemler, gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça yapılır veya
yaptırılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Avlama Ücretleri, Katılım Payı, Ücret Alınmayacak Hâller ve Toplanan
Gelirlerin Kullanılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Avlama Ücretleri, Katılım Payı ve Ücret Alınmayacak Hâller
Avlama ücretleri ve katılım payı
Madde 8 – Av ve yaban hayatı yönetimi ile avlanma plânlarına göre yapılacak avlanmalar
için; av hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına ve trofelerine göre alınacak avlama ücretleri
Bakanlıkça tespit edilir. Avlama ücretleri, Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Döner Sermaye
İşletmesine yatırılır.
Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve
kovanların perakende satışında satış bedelinin % 2’si Döner Sermaye İşletmesine katılım payı
olarak satışı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar yatırılır. Bu ödemelerle ilgili olarak
düzenlenecek katılım payı cetvelleri aynı süre içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Katılım payları
süresi içinde yatırılmadığı takdirde; yatırmayanlar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Tahsil edilen avcılık belgesi harçlarının %30’u Bakanlık Döner Sermaye işletmelerine
yatırılır.
Ücret alınmayacak hâller
Madde 9 –(Değişik:28/10/2020-7255/16 md.)
Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğince
görevliler veya avcılar tarafından avlanması ile avlanma izin ücreti ve avlanma ücreti
alınmayacak diğer kişilere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.
8508
İKİNCİ BÖLÜM
Toplanan Gelirlerin Kullanılması
Gelirlerin kullanılması
Madde 10 – (Mülga: 19/4/2018-7139/39 md.)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Avlaklar, Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni
BİRİNCİ BÖLÜM
Avlaklar
Avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi
Madde 11 – Özel avlaklar Bakanlıktan izin alınarak kurulur, sahipleri veya kiracıları
tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Diğer avlaklar ise Genel Müdürlükçe yönetilir,
işletilir veya işlettirilir. Genel Müdürlükçe yönetilen, işletilen veya işlettirilen avlakların
plânlanması, kuruluşu, sınıflandırılması, alanlarının belirlenmesi, işaretlenmesi, yönetimi,
işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir.
(Değişik: 26/2/2014-6527/12 md.) Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi
maksadıyla bu avlaklarda sahası bulunan, köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, avcı kuruluşları,
büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın
düzenlenmesi karşılığı iş birliği yapılabilir. İş birliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirden, köy
tüzel kişiliklerine, belde belediyelerine ve büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe
belediyelerine verilecek miktar, sahaların özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.
Avlanma plânları yapılmış örnek avlakların, plânda belirtilen esaslara göre işlettirilmesi
Bakanlıkça gerçek veya tüzel kişilere verilebilir. İşletmeci avlak işletmesinde istihdam edeceği iş
gücünü öncelikle mahalli köylerden sağlar. Bu hususlarla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Bütün avlaklar Bakanlıkça denetlenir.
İzne tâbi, yasak ve serbest av sahaları
Madde 12 – Özel avlaklarda avlanmak avlak sahibinin, Devlet avlakları, genel avlaklar ve
örnek avlaklarda avlanmak Bakanlığın iznine bağlıdır. Sahipli arazilerde avlanmayla ilgili esaslar
Bakanlıkça tespit edilir.
Özel kanunlarla veya Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasak edildiği yerlerde ve 2
nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanılamaz.
Buralarda, ancak av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu hâllerde avlanmaya
Bakanlıkça izin verilebilir. 2 nci maddenin 12 nci bendinde tanımlanan sahalarda ise özel
avlanma plânlarına göre Bakanlıkça verilecek izinle avlanılabilir.
Av yılı içinde bazı av hayvanı türlerinin nesillerini devam ettiremeyecek sayıya
düşmesinin söz konusu olduğu hâllerde, avlanmanın açık olduğu avlaklarda avlanmayı belli bir
süre yasaklamaya ve gerektiğinde yeniden açmaya Bakanlık yetkilidir. Bu hususlarla ilgili esaslar
Bakanlıkça belirlenir.
8509
İKİNCİ BÖLÜM
Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni
Avcılık belgesi
Madde 13 – Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve
her yıl vize edilir. Avcılık belgelerinin vize edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir.
10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunun 7 nci maddesine göre alınan yivli av tüfekleri sahiplerinden avlanmak isteyenler ayrıca
bu Kanun gereğince alınması gerekli avcılık belgesini almak zorundadırlar.
Avcılık belgesi alacak olanlar, eğitime ve yeterlik sınavına tâbi tutulur.
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulara avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesi
verilmesinde mütekabiliyet esası aranır. Avcı turistlere ise geçici avcılık belgesi verilir. Eğitim,
yeterlik sınavı ve avcılık belgelerinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
Avcılık belgelerine ait iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür ve bu belgeler olmadan
avlanılamaz.
Avlanma izni
Madde 14 – Avcılık belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin
ücretini Döner Sermaye İşletmesine yatırmak suretiyle avlanma izni almak zorundadırlar.
Avlanma izin ücreti Bakanlıkça, hayvan gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde
yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir. Avlanma izni bir av yılı içindir.
Avlaklarda, avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanılamaz.
Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için gerekli izin, avlak sahibi veya
işletenlerce ücreti karşılığı verilir. Bu ücretin %10’u Döner Sermaye İşletmesine yatırılır, aksi
takdirde özel avlak kuruluş izni iptal edilir.
Avlanma izin ücretlerinin tahsili ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılması ile ilgili
esaslar Bakanlıkça tespit edilir.
BEŞİNCİ KISIM
Av Turizmi, Ticareti ve Özel Üretim
BİRİNCİ BÖLÜM
Av Turizmi
Yabancıların avlandırılması
Madde 15 – Türkiye’de av turları, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları
gözlem turları yaptıracak seyahat acenteleri, Bakanlıktan av turizmi izin belgesini almaya;
seyahat acenteleri vasıtasıyla veya münferiden sadece özel avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından işletilen avlaklarda avlanmak üzere yurdumuza gelen avcı turistler ise 13 üncü
maddede belirtilen geçici avcılık belgesini almaya ve avlayacakları av hayvanlarını bu belgeye
kaydettirmeye mecburdurlar. Av turizmi izin belgesinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
8510
Av turizmine ilişkin esas ve usuller ile avcı turistlerin avlayabilecekleri av hayvanlarının
tür, cinsiyet ve miktarları, bunlardan alınacak avlanma ücretleri ve diğer ücretler Bakanlıkça tespit
edilir.
18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile
15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
hükümleri saklıdır.
Yabancıların getirebilecekleri av teçhizatı
Madde 16 – Avcı turistler, beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve
bunlara ait mermileri getirebilirler. 6136 sayılı Kanun ile 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve
Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve
Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
Yabancıların götürebilecekleri av hayvanları
Madde 17 – Avcı turistler, avladıkları ve onaylanmış geçici avcılık belgelerine kayıtlı av
hayvanlarının etlerini ve hatıra değeri taşıyan parçalarını, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate almak kaydıyla başka bir izne bağlı olmadan yurt dışına
beraberlerinde çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya göndertebilirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Av ve Yaban Hayvanlarının Ticareti ve
Üretim Esasları
Ticaret esasları
Madde 18 – Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı
yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve
usullerine aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et,
yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın alınamaz,
nakledilemez ve bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz.
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun
kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini
denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye
İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir.
Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler
çerçevesinde ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar
Bakanlıkça denetlenir.
8511
Üretim esasları
Madde 19 – Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban
hayvanlarından Türkiye’de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla
üretebilirler. Bunların doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorunludur.
Yabancı türlerden Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar
vermeyecek olanlarının ithalatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
Bakanlıkça izin verilebilir.
ALTINCI KISIM
Suç ve Kabahatlerin Takibi ve Cezalar (1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Suç ve Kabahatlerin Takibi (1)
Suç ve kabahatlerin takibi (1)
Madde 20 – (Değişik: 23/1/2008-5728/506 md.)
Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Kanunun 19
uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel
Müdürlüğünce yapılır. 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ile
10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri
saklıdır.
Genel kolluk ile, av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha
bekçileri, bu Kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye,
haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin
işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada
kullanması veya avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve
vasıtalara elkoymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. Av yasağına aykırı hareket
edenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılır. Hüviyeti
tespit edilemeyenler vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar
veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülür
ve Kabahatler Kanununun 40 ıncı maddesine göre işlem yapılır. Görevli memurların bulunmadığı
yerlerde, kır ve köy bekçileri ile köy muhtarları da aynı yetkiyi haizdir.
Elkonulan ve bulundurulması suç oluşturan silâhlar soruşturma evrakı ile birlikte
Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilir.
Canlı av hayvanları hemen, yaralı olanlar ise tedavi edildikten sonra doğaya salınır veya
Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütleri de dikkate alınarak Bakanlıkça gerekli işlem
yapılır.
–––––––––––––––––––
(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 506 ncı maddesiyle “Suçların Takibi ve Cezalar” olan altıncı
kısmın başlığı “Suç ve Kabahatlerin Takibi ve Cezalar”; “Suçların Takibi” olan altıncı kısmın birinci
bölümünün başlığı “Suç ve Kabahatlerin Takibi” , “Suçların takibi” olan 20 nci madde başlığı ise “Suç
ve kabahatlerin takibi” olarak değiştirilmiştir.
8512
Av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya güvenlik güçlerine gönüllü
destek sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği görev ve unvanı
verilebilir. Fahri av müfettişleri; bu Kanuna göre yasak avlanma sayılan fiilleri işleyenler
hakkında işlem yapılması amacıyla Genel Müdürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek
en geç bir hafta içinde en yakın orman idaresi birimine teslim etmek mecburiyetindedir. Fahri av
müfettişlerinin seçimi, eğitimi, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Avcılar talep hâlinde av koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve jandarma ile köy
ve kır bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları
hayvanları ibraz etmek zorundadırlar. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin ihbarında ve talep
hâlinde takibinde köy ve kır bekçileri, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri av koruma
memurlarına ve saha bekçilerine yardıma mecburdurlar.
Av koruma memurları ve saha bekçilerinden; Bakanlıkça lüzum görülecek olanlara,
Cumhurbaşkanınca belirlenen silâhlar demirbaş olarak verilir. Av koruma memurları ve saha
bekçileri bu Kanunla kendilerine verilen görevlerini ifa sırasında silâhlarını 6831 sayılı Kanunun
78 inci maddesinde belirtilen hâllerde kullanabilirler.(1)
Av koruma memurları görevlerini yaparken ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, rengi ve
biçimi Bakanlıkça tespit edilen resmî kıyafet giymek mecburiyetindedirler. Resmî kıyafetler,
silâh, telsiz ve diğer teçhizat ile araç ve gereçler Bakanlıkça verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Yasaklara uymama
Madde 21 – (Değişik: 23/1/2008-5728/507 md.)
4 üncü maddenin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere, 5 inci
maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince tespit edilen av miktarı ve avlanma süreleri dışında
avlananlara, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıkça getirilecek yasaklara
uymayanlara, her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve
barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca,
faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez.
4 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile
üretme istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama
bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet
verenlere ve tahrip edenlere fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu hükümleri uygulanır.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliştirme
sahalarına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, masrafı yapı ve tesisi kurana ait olmak üzere,
ilgili idare tarafından yıktırılır.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
8513
Bu Kanunda belirtilen yasak fiillerin fahri av müfettişleri tarafından işlenmesi halinde
verilecek cezalar iki misli uygulanır. Yasak avlanma fiilini işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak
düzenleyen fahri av müfettişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av
müfettişliği görevi verilmez.
5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uymayan radyo ve televizyon
kuruluşları hakkında 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik dengenin
bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.
Özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi
Madde 22 – 11 inci madde gereğince yapılan denetimlerde özel avlakların kuruluş
amaçları dışında işletildiğinin tespiti halinde, avlak sahibine veya bu avlakları kiralamak sureti ile
işletenlere, binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.(1)
İzinsiz veya yasak yerlerde avlanma
Madde 23 – Avlaklarda izin almadan avlananlara ve Merkez Av Komisyonunca
avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara ikiyüz Türk Lirası, özel kanunlarla avlanmanın
yasaklandığı sahalar ile 2 nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve
istasyonlarda avlananlara, üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.(2)
Avlanma esaslarına uymama ve belgesiz avlanma
Madde 24 – (Değişik: 23/1/2008-5728/510 md.)
6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan zehirle avlanma hariç diğer yasaklara
ve esaslara aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere yüzelli Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
Zehirle avlananlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî
para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve bir daha belge
verilmez.
Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlananlara üçyüz Türk
Lirası; avlanma izni olmadan avlananlara ise yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlananlara bin Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
Avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında taşımadan avlananlara yirmi Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
–––––––––––––––––––
(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 508 inci maddesiyle bu maddede yer alan “birmilyar lira”
ibaresi “binikiyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
(2) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 509 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “yüzellimilyon lira”
ibaresi “ikiyüz Türk Lirası”; “üçyüzmilyon lira” ibaresi “üçyüzelli Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
8514
Yabancılarla ilgili yasaklara uymama
Madde 25 – Av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve
yaban hayvanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan
avlanmasına aracılık eden kişi, kuruluş ve acentelere onbin Türk Lirası, geçici avcılık belgesinde
kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişiye, beşbin Türk Lirası idarî para cezası
verilir. (1)
Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama
Madde 26 – (Değişik: 23/1/2008-5728/512 md.)
18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakanlığın
koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar idarî
para cezası verilir.
18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üçbin Türk Lirası idarî
para cezası verilir.
Cezaların güncelleştirilmesi
Madde 27 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)
Avdan men etme ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi (1)
Madde 28 – (Değişik: 23/1/2008-5728/513 md.)
Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir.
Bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında elkonulan av hayvanları ve türevleri ile sair
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen cansız av hayvanları ile, avlanan
hayvanlardan elde edilen ürünler ve sair eşya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından satılarak
bedeli Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.
Canlı olarak el konulan ve özel bakım ve tedaviye muhtaç olmayan av hayvanları,
Bakanlık yetkilileri tarafından başka bir şekilde değerlendirilmesine karar verilmediği takdirde,
doğal yaşama ortamlarında serbest bırakılır.
Bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile,
yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle
hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden
hesaplanır. Hükmolunan tazminat, Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.
–––––––––––––––––––
(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 511 inci maddesiyle bu maddede yer alan “onmilyar lira”
ibaresi “onbin Türk Lirası”; “beşmilyar lira” ibaresi “beşbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
(2) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 513 üncü maddesiyle; 28 inci madde başlığı “Avdan men etme,
müsadere ve tazminat“ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8515
İdarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı (1)
Madde 29 – (Değişik: 23/1/2008-5728/514 md.)
21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca
faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
22 nci maddede yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca avlak kuruluş izni iptal
edilir.
23 üncü maddede yazılı cezalara konu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca faillerin avcılık
belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha
avcılık belgesi verilmez.
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü
fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgesi yoksa, idarî para cezası yanında
kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle
avcılıktan men edilir.
26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ilgililerin
ayrıca, 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki faaliyetlerden iki yıl süreyle men’ine ve 19
uncu maddedeki iznin iptaline karar verilir.
İdarî para cezalarına karar verme yetkisi(2)
Madde 30 – Bu Kanuna göre verilecek idarî para cezaları 4856 sayılı Kanunda yer alan İl
Çevre ve Orman Müdürü veya yetki verdiği elemanlar ile 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman
Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan orman işletme şefi
tarafından verilir.
(Mülga ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)
(Mülga üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)
YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler
Davaların görülmesi
Madde 31 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)
–––––––––––––––––––
(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 514 üncü maddesiyle; 29 uncu madde başlığı “Suçların tekrarı
ve tekerrürü” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 515 inci maddesiyle; 30 uncu madde başlığı “İdarî para
cezalarına itiraz ve cezaların tahsili” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8516
Yönetmelik
Madde 32 – Bu Kanunun uygulaması ile ilgili esas ve usuller, ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri de alınmak sureti ile bir yıl içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Atıf
Madde 33 – Diğer mevzuatla 5.5.1937 tarihli ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa
yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
Kaldırılan ve değiştirilen hükümler
Madde 34 – 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
2521 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “av tezkeresi, yoksa”
ibaresi ve 13 üncü maddesinde yer alan; “veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi” ibaresi madde
metinlerinden çıkarılmıştır. 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan “sahipliği” yerine “satın
alma”, ikinci fıkrasında yer alan “av tezkeresi” yerine “yivsiz tüfek ruhsatnamesi “, “sahipliği”
yerine “satın alma”, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “av tezkereleri” yerine “yivsiz
tüfek ruhsatnameleri”, “av tezkeresi” yerine “yivsiz tüfek ruhsatnamesi”, “av tezkeresine” yerine
“yivsiz tüfek ruhsatnamesine”, ikinci fıkrasında yer alan; “Avcılık dışındaki amaçlarla” yerine
“Yivsiz”, “sahipliği belgesi” yerine “ruhsatnamesi”, “av tezkeresi” yerine “avcılık belgesi”,
üçüncü fıkrasında yer alan; “sahipliği” yerine “satın alma”, “av tezkerelerine” yerine “yivsiz tüfek
ruhsatnamelerine”, 13 üncü madde başlığında yer alan; “av tezkeresi” yerine “yivsiz tüfek
ruhsatnamesi”, 13 üncü maddesinde yer alan; “av tezkeresi” yerine “yivsiz tüfek ruhsatnamesi”
ibareleri getirilmiştir.
6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki “Orman Umum
Müdürlüğünce” ibaresinden önce gelmek üzere “Çevre ve Orman Bakanlığınca ve” ibaresi
eklenmiştir.
16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel
Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt
ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A)
fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan; “Kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi “avcılık
belgeleri” olarak, (11) numaralı bendinde yer alan; “tezkere” ibaresi “avcılık belgesi” olarak,
6136 sayılı Kanunda yer alan; “yivsiz av tüfekleri” ibaresi “yivsiz tüfekler” olarak, 2.7.1964
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VI. Meslek erbabına verilecek
tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” bölümünün 15 inci bendinde yer alan;
“Kara av tezkereleri:” ibaresi “Avcılık belgesi:” ve “kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi
“avcılık belgeleri” olarak değiştirilmiştir.
8517
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2521 sayılı Kanuna
göre verilmiş olan av tezkereleri, süresi sonunda; yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülür. Av
tezkeresi, yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülen şahıslardan avlanmak isteyenler bu Kanunun
13 üncü maddesine göre avcılık belgesi almak zorundadır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra süresi sona eren av tezkerelerini yivsiz tüfek
ruhsatnamesine dönüştürenler ile ilk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi alanlardan avlanmak
isteyenlere; avcılık belgesi verilmesi ile ilgili esas ve usuller hakkında çıkartılacak yönetmelik
yürürlüğe girinceye kadar geçici avcılık belgesi verilir. Bu kişilere geçici avcılık belgesi
verilmesinde sınav şartı aranmaz. Geçici avcılık belgelerinin süresi verildiği tarihten sonraki mali
yıl başında sona erer. Geçici avcılık belgesi alacak olanlar 492 sayılı Harçlar Kanununa göre
avcılık belgelerinden alınan harcı ve 4306 sayılı Kanun gereğince eğitime katkı payını ödemek
zorundadır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından düzenlenen avcı eğitimi
kurslarına katılan ve avcı eğitim kurs bitirme belgesi alan avcılara avcılık belgesi verilmesinde
sınav şartı aranmaz.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Merkez Av Komisyonunca
alınmış olan avlanma süreleri, avlanma limitleri, avına izin verilen türler, koruma altına alınan
türler, yasak av sahaları ve av turizminin düzenlenmesine ilişkin kararlar, bu Kanunun 3 üncü
maddesi kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu kararı yürürlüğe girinceye kadar
geçerlidir.
Yürürlük
Madde 35 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8518
4915 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO
Değiştiren Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının
Numarası
4915 sayılı Kanunun
değişen veya iptal
edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
5728 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 8/2/2008
6527 4, 11 1/3/2014
7139 2, 10 28/4/2018
KHK/698 4, 20
24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve başladığı tarihte
7255 3. 9 28/10/2020

You cannot copy content of this page