AYM’nin KHK’lılar ile İlgili Kararı

24.09.2021
AYM’nin KHK’lılar ile İlgili Kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunda Milli Güvenlik Kurulu’nun kişilerin devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunup bulunmadığına karar veremeyeceğine hükmetti. Mahkeme ayrıca KHK’lıların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili işlem yapmayanların sorumlu olduğun karar verdi.

Mahkeme değerlendirmesinde, “Bu itibarla istişari nitelikte bir danışma organı olan MGK’nın icrai karar alma yetkisine sahip olmadığı gözetildiğinde, Cumhurbaşkanınca ayrı bir kararla benimsenmemiş MGK kararlarına hukuki sonuç bağlanamayacağı ve bu kararların kendiliğinden icra edilemeyeceği açıktır” denildi.

“İRTİBAT” VE “İLTİSAK KARARI

AYM, kararında, “Kamu görevlisinin görevinin gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle her hâlükârda disiplin işlemlerinin yürütülmesini zorunlu kılan bir hükme Anayasa’da yer verilmemiştir. Yasamanın genelliği ilkesi gereğince Anayasa’da düzenlenmemiş bir konuda kanun koyucunun düzenleme yapabileceği, bu konudaki tercihin Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla kanun koyucunun takdiri kapsamında kaldığı kabul edilmelidir. Bu bağlamda devletle kamu görevlisi arasında gerçekleşen disiplin hukukunun sonucu olan idari sorumluluğun ortadan kaldırılması kanun koyucunun takdirindedir. Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir” denildi.

BU KONUDAKİ SORUMLUĞUN İDAREDE OLDUĞUNA DEĞİNİLDİ.

You cannot copy content of this page