Süleyman Çelebi Mevlid’i Şerif

Tevhid Bahri

Süleyman Çelebi tarafından 1409’da yazılmıştır. Asıl adı “Vesîletü’n Necât” (Kurtuluş Vesilesi)’tır. 16 kısım ve 770 beyitten oluşur. Kaside şeklinde yazılan eserin içinde gazel formunda yazılan bölümler de vardır. Aruzun “failatun failatun failun” vezni kullanılmıştır; sadece “velâdet” bölümünün sonundaki on beyit “ mef’ ulü-fâilâtü-mefâilü- fâilün” kalıbı ile yazılmıştır.

Süleyman Çelebi, eserini yazarken, referans aldığı eserlerin, Âşık Paşa’ nın “Garibnâme” si, Erzurumlu Daririn “Siyerü’ n- Nebî” si, Eb’ul Hasan Bekrî’ nin “Siyer” i ve Muhiddîn-i Arabî’ nin “Füsûs-u Hîkem“i olduğu tespit edilmiştir.

Halk arasında geleneksel olarak okunan mevlid Süleyman Çelebi’nin derlediği mevliddir.

VELADET BAHRİ

MEVLİD ARA DUASI-1

MEVLİD ARA DUASI-2

MİRAC-1

MİRAC-2

MERHABA BAHRİ

MÜNACAAT

MEVLİD DUASI-1

İLAHİLERHatim Duası

Mefhar – i MevcudâtHazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafâ râ Salevât

Allah âdın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kulâ

Allah âdın her kim ol evvel anâ
Her işi âsân ider Allah anâ

Allah âdı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya ânın sonu

Her nefesde Allah âdın de müdâm
Allah âdıyle olur her iş temâm

Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân

İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murâda erişür Allah diyen

Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Dert ile göz yaş ile âh îdelim

Ola kim rahmet kıla ol pâdişah
Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh

Birdir ol, birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür

Cümle-âlem yoğ iken ol var idi
Yaradılmışdan ganî cebbâr idi

Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek
Arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek

Sun’ ile bunlârı ol, vâr eyledi
Birliğine cümle ikrâr eyledi

Kudretin izhâr edüp hem ol celîl
Birliğine bunları kıldı delîl

“Ol” dedi bir kerre vâr oldu cihân
“Olma” derse, mahv olur ol dem hemân

Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok
Birdir Allâh andan artık Tanrı yok

Haşredek ger denilirse bu kelâm
Nîce haşr ola, bû olmaya temâm

Pes Muhammeddir bu varliğa sebeb
Sıdk ile ânın rızasın kıl taleb

Ey azizler; işte başlarız söze
Bir vasıyyet kılarız illâ size

Ol vasıyyet ki derim her kim tuta
Misk gibi kokûs canlardâ tüte

Hak-Teâlâ rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ

Her ki diler bir düâda buluna
Fâtiha ihsân ede ben kûluna.

Mevlid-i Şerif-in müellifi Merhum Süleyman Çelebi Hazretleri’nin ruhu için ve bu satırları okuyan, dinleyen, okunmasına sebep olanlardan yaşayanların ruhu makamlarına, ahirete göçmüş olanlarınında ruhlarına El-FatihaVELADET BAHRİ

Şefiul´usati fi yevmil´arasat, 
Hazreti-i Ahmedü Mahmudû Muhammed Mustafa râ Sâlevat
,

Âmine hâtun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi

Çünkî Abdullah’tan oldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmedin

Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gîce isneyn gîcesi

Ol gîce kim doğdu ise ol hayrûl-beşer
Ânesi anda neler görde neler

Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir acep nûr kim, güneş pervânesi

Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek nûr ile doldu cihân

Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç âlem

Biri meşrik bîri mağribde anın
Bîri dâmında dikildi Kâbenin

Bildim anlardan kim ol halkın yeği
Kim yakîn oldu cihâna gelmeği

İndiler gökden melekler sâf sâf
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf

Kâ’be savt etdi o demde nâgehân
Dedi doğdu bû give Şems-i cihân

Geldi hûriler bölük bölük buğûr
Yüzleri nûrundan evim doldu nûr

Hem havâ üzre döşendi bir döşek
Âdı sündüs döşeyen ânı melek

Çün göründü bâna bû işler ayân
Hayret içre kalmış idim ben hemân

Yârılıp dîvâr çıktı nâgehân
Geldi üç hûrî banâ oldu ayân

Bazıları derler ki ol üç dilberin
Âsiyeydî bîri ol meh peykerîn

Biri Meryem hâtun idi âşikâr
Bîrisi hem hûrilerden bir nigâr

Geldiler lutf ile üç mehcebin
Verdiler bâna selâm ol dem hemîn

Çevre yânıma gelip oturdular
Mustafâ’yı birbirine muştular

Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yâradılâlı cihân gelmiş değil

Bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl
Bir anâya vermemiştir ol Celîl

Ûlu devlet buldun ey dildâr sen
Doğiserdir senden ol hulk-ı hasen

Bû gelen “ilm-î ledün” sultânıdır
Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır

Bû gelen aşkîna devreyler felek
Yûzüne müştâkdürür ins u melek

Bû gîce ol gîcedir kim, ol şerîf
Nûr ile âlemleri eyler latîf

Bu gîce dünyâyı ol cennet kılar
Bû gîce eşyâya Hakk rahmet kılar

Bû gîce şâdân olur erbâb-ı dil
Bû gîceye can verir eshâb-ı dil

Rahmeten lil’âlemindir Mustafâ
Hem şefîal müznibîndir Mustafa

Vasfınî bû resme tertib ettiler
Ol mübârek nûru tergib etdiler

Âmine eder çü vakt oldu temâm
Kim vücûda gele ol hayrül enâm

Sûsadım gâyet harâretden katî
Sundular bir câm dolusu şerbeti

Şerbeti karşımda tutdu hûriler
Bûnu sana verdi Allâh dediler

Kardan ak îdi ve hem soğuk idi
Lezzeti dâhi şekerde yok idi

İçdim ânı oldu cismim nûra gark
İdemezdim kendimi nûrdan fark

Geldi bir akkuş kanâd ile revân
Arkamı sîgâdı kuvvetle hemân

Doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
Nûra ğark oldu semâvât-ü zemîn

Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
Hatta tenâlû cenneten- ve naîmâ

Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh
Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Habîbellah
Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ 
Seyyidel-evvelîne ve âhırîn.
Ve selâmun alel mürselin vel hamdülîllâhi Rabbîl’âlemin.
El-Fatiha.MEVLİD ARA DUASI-1

Allahım Peygamberimiz (S.A.V) hürmeten ayağa kalktık,Bizleri dünyada Onun izinden,ahirette de nurlu yüzünden ayırma YA RABBİ!!

Bizlere cenneti ve cennete götürecek hayırlı işler yapmayı nasib eyle,cehennemden ve cehenneme götürecek kötü işlerdende muhafaza eyle Ya Rabbi!

Dualarımızın kabülü ve günahlarımızın affı için,Allah rızası için

EL-FATİHA

MEVLİD ARA DUASI-2

Allahümme bi cahi nebiyyikel Mustafa. Ve Rasülikel Murtaza. Tahhir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike ve mehabbetik. Ve emitna alessünneti vel-cemaati veşşevki ila likaike ya zel-celali vel-ikram. Bi rahmetike ya erhamer-Rahimin. Velhamdü lillahi Rabbil-alemin.MİRAC-1

Sâhibü’l-hulleti ve’t-tâç ve râkibü’l-bürâkı fi leyleti’l-mirac,Hazret-i Ahmed ü Mahmûdu Muhammed Mustafâ râ Salevât.

Söyleşirken Cebrâil ile kelâm
Geldi Refref önüne verdi selâm

Aldı ol şâh-ı cihânı ol zamân
Sidre’ye gitti ve götürdü hemân

Bir fezâ oldu o demde rûnümâ
Ne mekân var anda ne arz-u semâ

Kim, ne hâlidir, ne mâli, ol mahal
Akl ü fikr etmez o hâli fehmü hal

Ref’ olup ol şâha yetmiş bin hicâb
Nûr-ı tevhîd açtı vechinden nikâb

Her birisinden geçerken îlerû
Emr olundu Yâ Muhammed gel berû

Çünki kamûsun görüp geçti öte
Vardı îrişdi ol Ulû Hazrete

Şeş cihetden ol münezzeh Zülcelâl
Bî kemû-keyf âna gösterdi Cemâl

Zâten ol sultân-ı mâzâgal-basar
Eylemişdi Hakk’a tahsîs-i nazar

Âşikâre gördü Rabbü’l-İzzetî
Âhiretde öyle görünür ümmeti

Bî-hurûf-ü lâfz-u savt ol pâdişâh
Mustafa’ya söyledî bî-iştibâh

Dedi kim matlûb ü maksûdün benem
Sevdiğin cân ile mâbûdün benem

Gece gündüz durmayub istediğin
Nola kim görsem cemâlin dediğin

Gel habîbim sâna müştâk olmuşam
Cümle halkı sâna bende kılmışam

Ne murâdın vâr ise kîlam revâ
Eyleyem bir derde bin türlü devâ

Mustafâ dedi: “Eyâ Rabbi’r-Rahîm
Vey hatâ pûş ü atâsı çok kerîm

Ol zaîf ümmetlerim hâlî nola
Hazretîne nîce anlar yol bula

Gece gündüz işler isyân kamû
Korkarım ki yerleri ola tamû

Yâ İlâhî, hazretinden hâcetim
Bûdurur kim ola makbûl ümmetim”MİRAC-2

Hak-Teâlâdan erişdi bir nidâ:
Yâ Muhammed ben sâna kıldım atâ

Ümmetini sâna verdim ey habîb
Cennetîmi anlara kıldım nasîb

Yâ habîbim nedir ol kim dîledin
Bir avuç toprağa minnet meyledin

Ben sanâ Müştâk olunca ey şerîf
Senin olmaz mî dün-âlem ey lâtif

Zâtıma mir’at edindim zâtıni
Bîle yazdım âdım ile âdıni

Hem dedi kim: “Yâ Muhammed ben seni
Bilûrem görmeğe doymazsın beni

Avdet edûp davet et kullarımı
Tâ gelûben göreler dîdârımı

Sen ki mi’râc eyleyûb etdin niyâz
Ümmetin mîrâcını kıldım namâz”

Her kaçan kim bû namâzı kılalar
Cümle gök ehli sevâbın bûlalar

Çünki her türlü ibâdet bundadır
Hakk’a kurbiyyetle vuslat bundadır

Sıdk ile beş vakt olundukça edâ
Elli vaktin ecrin eyler Hakk atâ

Mâhasal ol anda doksan bin kelâm
Sebk idüp bulduktan encâm ü hitâm

Tarfetül-ayn içre ol Fahr-i cihân
Ümmühân’ın evine geldi hemân

Her ne vâki oldu ise serteser
Cümlesin eshâbına verdi haber

Dediler: “Ey Kıble-i İslâmü dîn
Kutlu olsun sâna mîrâc-i güzîn

Biz kamûmuz kullarız sen şâhsın
Gönlümüz îçinde rûşen mâhsın

Ümmetin olduğumuz devlet yeter
Hizmetin kıldığımız izzet yeter!”

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin in
nebiy-yil ümmiyyî ve alâ âlihi ve sahbihî vessellimMERHABA BAHRİ

Yâradılmış cümle oldu şâdümân
Gam gidûp âlem yenîden buldu cân

Cümle zerrat-ı cihân idûb nidâ
Çağrışûben dediler kim merhabâ

Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ

Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
Merhabâ ey derde dermân merhabâ

Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı Cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yi Zülcelâl

Merhabâ ey mah-ı hurşîd-i Hüdâ
Merhabâ ey Hakk’dan olmayan cüdâ

Merhabâ ey asî ümmet melceî
Merhabâ ey çâresizler eşfeî

Merhabâ ey cân-ı bâki merhabâ
Merhabâ uşşâkâ sâki merhabâ

Merhabâ ey kurretü’l-ayn-i Halîl
Merhabâ ey hâs-ı mahbûb-ı Celîl

Merhabâ ey rahmeten lil-âlemîn
Merhabâ sensin şefîa’l-müznibîn

Merhabâ ey Pâdişah-i dû cihân
Senin için oldu kevn île mekân

Ey cemâlî gün, yüzü bedr-i münîr
Ey kamû düşmüşlere sen dest-gir

Dest girisin kamû üftâdenin
Hem penâhı bende-vü azâdenin

Ey gönüller derdinin dermânı sen
Ey yarâdılmışların sultânı sen

Sensin ol sultân-ı cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ-yü asfiyâ

Ey risâlet tahtının sen hâtimi
Ey nübüvvet mührünün sen hâtemi

Çünki nûrun rûşen etdi âlemi
Gül cemâlin gülşen etdi âlemi

Oldu zâil zulmet-i cehl-ü delâl
Buldu bağ-ı mâfiret ayn-i kemâl

Ya habîballâh bize imdâd kîl
Son nefes didârın ile şâd kîl

Ger dilersiz bûlasız od’dan necât
Aşk ile derd ile edin es-salât.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinillezî
câe bilhakkıl mübîn ve erseltehû rahmeten lil âlemin.MÜNACAAT

Yâ İlâhî, ol Muhammed hakkı çün
Ol şefâat kân-ı Ahmed hakkı çün

Sidrevü arş-î muallâ hakkı çün
Ol süluk-i seyr-i âlâ hakkı çün

Ol gece söyleşîlen söz hakkı çün
Ol gece Hakk’ı gören göz hakkı çün

Sırr-ı fürkân nûr-i âzam hakkı çün
Kuds ü Kâbe Merve Zemzem hakkı çün

Gözü yâşı hakkı çün âşıkların
Bağrı bâşı hakkı çün sâdıkların

Aşk odundan ciğeri püryân içün
Derd ile kan ağlayan giryan içün

Sıdk ile yolundan kâim kul içün
Hazretine doğru vâran yol içün

Şol zaman kim müddet-i ömrü hayât
Âhir ola ere hengâm-i memât

Yâ İlâhi, saklagıl îmânımız
Verelim îman ile tâ cânımız

Biz günâhkâr âsî mürîm kulları
Yarlıgâyüb kıl günâhlardan berî

Kabrimiz imân ile pür-nûr kıl
Mûnisi ğilmân ile hem-hûr kıl

Hem dahî mîzânımız eyle sakîl
Cennete girmeğe lütfun kıl delîl

Mustafa’ya hem civâr et, yâ Kerîm
Cennetü’l-firdevs içinde, yâ Rahim

Lutf ile göster bize didârını
Nimetinle topla-gıl kullarını

Afvedüb isyânımız kıl rahmeti
Ol habîbin yûzü sûyû hörmeti

Sâna lâyık kullarınla hemdem et
Ehl-i derdin sohbetine mahrem et

Hem Süleymân-ı fakîre rahmet et
Yoldaşın îmân makâmın cennet et

Yâ İlâhi, kılma bizi dâllîn
Bu dûâya cümleniz deyin âmîn

Ümmetinden râzı olsun ol muîn
Rahmetullâhi aleyhim ecmâin.MEVLİD DUASI-1

بسم الله الرحمن الرحيم 

اَ لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لْعأَ لَمِين

و لصَّلأ ةُ و ا لسَّلأمُ علىَ رَ سؤُ لِنأَ مُحَمَّدِ وَ عَلَى األٍهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِىنَYa Rabbi! İbadetlerimizi kabul eyle. Amellerimizi makbul eyle. Oku ile başlayan İlahi fermanı okuyarak  K.Kerim’in hükmü ile amel etmeyi cümlemize nasib eyle Ya Rabbi.

—-Her nefsin kendisiyle uğraştığı, her ferdin, her uzvunun kendisinden hesap sorulacağı, dünyada işlemiş olduğu her şeyin gelip karşısına dikileceği günde rahmetinden, merhametinden ve Resulü’nün şefaatinden bizleri mahrum etme Ya Rabbi.

Allah’ım! Bizi hayırlara rağbet edenlerden eyle. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Annemize-babamıza, çoluk-çocuğumuza, kardeşlerimize, komşularımıza, dostlarımıza ve bütün inananlara hayırlar ver Ya Rabbi.

—-Var eden, yaşatan, büyüten, öldüren, dirilten sensin. Halik’sın, Hay’sın, Kayyım’sın, Malik’sin, Rahman ve Rahim olan sensin. Bize ve bütün ölmüşlerimize merhametinle muamele eyle Ya Rabbi.

—-Terbiye edicisin, Rab’sin, bizi azabınla değil, ihsan, ikram ve merhametinle terbiye et Ya Rabbi.

—-Afuv’sun, Gafur’sun, bizi affeyle. Cümlemizin ölmüşlerine rahmet eyle. İnsanlık alemini tabii afetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi.

Allah’ım! Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu müslümansız bırakma Ya Rabbi. Ezan ile yoğrulan bu yurdu ezansız bırakma Ya Rabbi. Kur’an ile yoğrulan bu yurdu Kur’an-sız bırakma Ya Rabbi. Kur’an-a hizmet ve yardım edenlere sen de yardım et Ya Rabbi.

—-Okunan K.Kerim’den, mevlidi şeriften, getirilen Salatu selamlardan ve yapılan hayrı hasenattan hasıl olan ecir ve sevabı mevlit sahibinin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi.

Kabirlerini K.Kerim’in nuru ile tenvir eyle. Taksiratlarını affeyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi.

Hasbel beşer, içlerinden kabir azabına duçar olanlar varsa, okunan K.Kerim’ler ve yapılan hayrı hasenatlar hürmetine afvü mağfiret eyle Ya Rabbi.

—-Rabbim “Allah” deyip, dosdoğru olanlar,şeytana ve taraftarlarına uymayanlar, Allah’tan ümit kesmeyenler, kendi nefislerine zulmetmeyenler ve ibadetlerini hakkıyla yapanlar kazançlı çıkacaklardır, bizi kazançlı çıkanlardan eyle Ya Rabbi.

Allah’ım! İslam’a ve Müslümanlara yardım et. Dinimizi, diyanetimizi, milletimizi, memleketimizi, her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette nimetlerinin en güzellerini nasib eyle. Bizi, ana-babamızı ve bütün mü’minleri  rahmetinle, merhametinle  bağışla Ya Rabbi.

Ya Rabbel Alemin veya Erhamer-Rahimin! Sen mülkün sahibisin, İsmi Azam’ın hürmetine, Azameti zatın hürmetine, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) hürmetine, şu dünyanın ahlaksızlığından, kavgalarından, gürültülerinden, nefsani ihtiraslarından  uzak, manevi bir hayat yaşamamızı cümlemize nasib eyle Ya Rabbi.

Ey istediğini istediğine veren, istediği zamanda almak salahiyetinde olan ulu Allah’ım! Dinimizi, imanımızı bizden geri alma. Bizi ümmeti Muhammed olarak yarattın, ümmeti Muhammed olarak yaşamamızı, ümmeti Muhammed olarak çene kapamamızı cümlemize nasib eyle Ya Rabbi.

Ya Rabbel Alemin! İbadeti Salih olan, niyeti halis olan, ameli makbul ve mebrur olan, İslam’ı gerçekten anlayarak yaşayan, Sünneti Seniyye’ye tam bağlı kalan, Ashabı Kiram ve Selefi Salihin gibi gerçek hayatı bulan, Hakkın rızasını arayan ve hoşnutluğuna eren zümreye bizleri de ilhak eyle Ya Rabbi.

Ya Rabbi! Yaptığımız hayırlı ve yararlı işlerimizi katında kabul eyle. Bizi yalnız senin buyruklarına uyan inanan kullarından eyle. Tövbelerimizi ve dualarımızı katında kabul eyle. Müslüman kullarının arasındaki fitne ve fesatları kaldır, müslüman kullarına birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eyle Ya Rabbi.

İnsanlığın hidayeti, huzur ve selameti için gönderdiğin, hükümleri kıyamete kadar devam edecek olan İslam nizamını hayatımıza hakim kıl Ya Rabbi.

Allah’ım! Senden faydalı ve yararlı bir ilim, bol ve geniş bir rızık, her türlü dert ve hastalık için şifa niyaz ediyorum, lutfeyle Ya Rabbi.

Allah’ım! Senin rızanı umarak şu kubbenin altında toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi açtık. Sana açılan bu elleri, sana açılan bu gönülleri huzurundan boş çevirme Ya Rabbi.

Bizleri şehitlerimize layık bir evlat, layık bir torun olmayı nasib eyle. Vatanımızı ve milletimizi dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi.

Allah’ım! Bizim hatalarımızı, bizim kusurlarımızı, bizim günahlarımızı bağışla. Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, bizden öldürdüklerini iman ve İslam üzere öldür. Bizi salihler, sıddıklar, şehitler, doğrular arasına ilhak eyle Ya Rabbi.

EL-FATİHAİlahiler

SABA İLAHİ-Tevhit bahrinden önce

Seyreyleyip yandım mah cemaline Allah Allah
Seyreyleyip yandım mah cemaline
Nur kundak içinde yatar Muhammed
Canımın cananısın Ya Muhammed

Kokuları benzer cennet gülüne Allah Allah
Kokuları benzer cennet gülüne
Nur kundak içinde yatar Muhammed
Canımın cananısın Ya Muhammed

Kevser dudakları bilmem ne söyler Allah Allah
Kevser dudakları bilmem ne söyler
Hulusi kalp ile Hakk’ı zikreyler
Daha tıfıl iken ümmetin diler Allah Allah
Nur kundak içinde yatar Muhammed
Canımın cananısın Ya Muhammed

SABA İLAHİ-Kainatı döndüren

Kâinatı döndüren İsm-i Celâl’in Ya Hay

Ağlatıp da güldüren İsm-i Celâl’in Ya Hay

Yeşil yeşil yapraklar rızık veren topraklar

Ay yıldızlı bayraklar İsm-i Celâl’in Ya Hay

RAST İLAHİ-Veladet Bahrinden önce okunur.

Gül yüzünü rüyamızda
Görelim ya RASULALLAH
Gül bahçene dünyamızda
Girelim ya RASULALLAH

Sensin gönüller sultanı
Getiren yüce Kur”anı
Uğruna tendeki canı
Verelim ya RASULALLAH

Aşkınla yaşarır gözler
Hasretinle yanar özler
Mübarek ravzana yüzler
Sürelim ya RASULALLAH

Veda edip masivaya
Yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat-i Mustafa” ya
Erelim ya RASULALLAH

 Uşşak ilahi-Miraç Bahrinden önce okunur.

Divan dururum ruku ederim secde eylerim
Birsin Allahım, Aman Allahım

Medet ya Rabbel alemin
Fakri halin halıkın bilmezmi hiç

Aleme ihsan eden Allah sana vermezmi hiç
Rabbına ağlar isen Gözyaşını silmezmi hiç

Yaradan sensin, Yaşatan sensin hem Rezzak sensin
Birsin Allahım, Aman Allahım.

Miraç’tan önce Segah ilahi de okunabilir

 Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim

Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim

Evladını yarden geçerek, ravzana geldim
Ahlâkını meth etmeden Kur’an diye sevdim

Kurbanın olam Şahuresul, kovma kapından
İnarına müştâk olacak yezdan diye sevdim

Mahşerde Nebiler diler senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim

Ey Allah’ım beni senden ayırma:

 Ey Allah’ım beni senden ayırma,

Beni senin cemalinden ayırma.

Seni sevmek benim dinim imanım,
İlahi, din-ü imandan ayırma.

Şeyhim güldür ben onun arrısıyem 
İlahi arıyı gülden ayırma 

Balığın canı sularda gizlidir 
İlahi balığı sudan ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm,
İlahi, bülbülü gülden ayırma.

Eşrefoğlu senin kemter kulundur,
İlahi kulunu senden ayırma.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın