Kurusıkı (Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar)

2019 yılında yapılan değişikle ilgili güncel yönetmeliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2019 tarihli Resmi Gazetede Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında yayınlanan yeni yönetmelikle 2 Mayıs 2008 tarihli 26864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

2019 yılı sonunda yayınlanan bu yeni yönetmelik ile Kuru sıkı tabancaların parça parça detaylarına yer verilmiş, namlu ile gövdenin bütün/ayrılamayacak şekilde olacağı, seri numarası yazılacağı belirtilmiş, üretici için üretim esasları ve güncel normlarda sınıflandırmalar ve şartlar getirilmiştir.

Kuru sıkı tabanca satın almak isteyene yetki belgesi (E-devlet üzerinden alınabilecek ve 6 ay geçerli olacak) ile satın alma şartı getirilmiş, kolluk görevlisine silah devir işleminde onay hanesi açılmış, daha önce a5 formatında verilen bildirim belgesi yerine bildirim kartı ile Kurusıkı tabancaya da bir nevi silah ruhsatına benzer kimlik getirilmiştir.

Bakınız bu yönetmelikte Mevcut olan 18 yaşından küçüklere, 6136 dan hüküm giyenlere yada diğer suçlardan, 1 yıldan fazla hüküm giydi ise, satılamayacağı ve taşımanın yasak olduğu gibi hususlar devam etmektedir.

Satışta Aranacak Belgeler

Madde 9 – (Değişik birinci fıkra:RG-22/4/2009-27208) Fabrika ve İmalathanelerde yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan (bayilerden) satıcılık belgesi, alıcıdan yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.

Satıcılar (Bayiler) bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen (Değişik ibare:RG-22/4/2009-27208) yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren (Örnek 2) deki listeleri, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekilde mahallin en büyük mülki amirliğine vermek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Belge ve Ruhsat İşlemleri

Madde 10 – (Değişik:RG-22/4/2009-27208)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

a) Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran valilerce verilir. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat eder.

1- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,

3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

4- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

5- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

6- İki adet fotoğraf.

Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, 3 yıl süreli  (Örnek 7)  deki satıcılık (bayilik) belgesi verilir.

b) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi: 2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde valiler, ilçelerde kaymakamlarca verilir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin şekli  (Örnek 3)’te gösterilmiştir.

İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin; 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,

4- İki adet fotoğraf,

ekleyecekleri dilekçeleri ile yerleşim yerinin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına başvurmaları halinde yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş olması kaydıyla, verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yıl süreli yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.

Ruhsatnamenin yenilenmesi için 5 yıllık yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödendiğine ilişkin belge ile birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde  yer alan belgeler istenir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak veya aldığı ruhsatnameyi yeniletmek isteyen kişi, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı bentleri hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip ise veya Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca silah taşıma yetkisi verilen ve bu yetkiye dayanarak silah taşımasına müsaade edilmiş kişilerden ise yahut aynı maddenin (5) numaralı bendine göre Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelik uyarınca valilerden silah taşıma vesikası almış bulunuyor ise, yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilmesinde veya yenilenmesinde kendisinden birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan belgeler istenmez.

5 yıllık ruhsatname harcının ödendiğini kanıtlayan harç tahsil makbuzunun ibrazı halinde kendisine yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir veya mevcut ruhsatnamesi yenilenir.

Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli kişilerle en az iki yıl süreli ikamet tezkeresi alan yabancılara karşılıklılık ilkesi gözetilmek suretiyle Dışişleri Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine valilerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir.

18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerin adına belgelendirilmiş ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici veya idarecilerin sorumluluğu altında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle, atış poligonlarında veya sportif faaliyetlerin yapıldığı alanlarda taşıyıp kullanabilir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (kalibre) ve seri numaralarını belgelerine işletmek zorundadır.

1 geri izleme / bildirim

  1. Kurusıkı (Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar) - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın