6222 sayılı kanun uygulama yönetmeliği pdf

28.10.2023

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun , 14.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ” müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhların da şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu ve bunun gibi olaylarda yönetmelik şu şekildedir.

İlgili kanunda spor seyircilerini yakından ilgilendiren yasak fiiller ve yaptırımlar düzenlenmiştir. Spor alanlarına yasaklı madde sokma ve müsabaka düzeninin bozulması, hakaret içeren tezahürat, spor alanlarına usulsüz giriş, yasak alanlara girme, spor alanlarında taşkınlık yapma ve tesislere zarar verme fiillerinin varlığı halinde spor seyircileri belli yaptırımlarla karşılaşacaktır.

Spor alanlarına yasaklı madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması hakkında, kanunun 12. maddesinde önce spor alanlarına sokulması yasak maddeler açıklanmış akabinde ise 13. maddede ihlaller ve yaptırımlar düzenlenmiştir. Buna göre,

A.Spor alanlarına sokulması yasak maddeler

MADDE 12 – (1) Spor alanlarına;

a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların,

b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili spor federasyonlarının belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin, sokulması yasaktır.

(2) Müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, mülki amirin yazılı emrine istinaden, spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilir ve arayabilir.

(3) Spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş güzergâhında, taraftarların üzeri ve eşyası 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun önleme aramasına ilişkin hükümlerine göre aranabilir.

(4) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun adli aramaya ilişkin hükümleri saklıdır.

(5) Genel kolluk görevlileri ve belediye zabıtası birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanı çevresinde seyyar olarak satan, satışa arz eden, dağıtan veya dağıtmak için bulunduran kişileri bu alandan uzaklaştırmakla yükümlüdür.

B. Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması

MADDE 13 – (1) Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları spor alanlarına sokan kişi hakkında, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

(2) Esasen bulundurulması suç oluşturmamakla beraber 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanlarına sokan kişi, bir yıla kadar(1) hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, altı aydan iki yıla kadar(1) hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar(1) hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) Spor alanına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, adli para cezasıyla cezalandırılır.

(6) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine aykırı olarak spor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, adli para cezası ile cezalandırılır.

Kanun maddesinde de belirtildiği üzere, bulundurulması esasen suç oluşturan silahları spor alanlarına sokan kişi hakkında, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre cezaya hükmolunacaktır. Bunun dışındaki ihlallerde ise 6222 Sayılı kanunun 13. Maddesi devreye girecektir. Kanunda, yasak olan alet ve maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi hakkında daha ağır bir yaptırım öngörülmüştür.

Konuyla ilgili Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin emsal niteliğindeki kararında, stada meşale sokarken polis memurları tarafından bu cismin yakalanması olayında, teşebbüs hükümlerinin uygulanması gerektiği vurgulanarak bu konuya açıklık getirilmiştir. Buna göre, “..Uyuşmazlık konusu bakımından, spor alanlarına yasak madde sokulması suçuna teşebbüs değerlendirildiğinde; fail, bu alet veya maddeleri polis kontrol noktasında üzerinin aranması nedeniyle spor alanlarına sokamamışsa ve her hâlükârda spor alanı çevresinde kolluk görevlileri tarafından yakalanmışsa, bu takdirde teşebbüs söz konusu olur. Çünkü bu halde icra hareketlerinin, failin elinde olmayan engel nedenler yüzünden tamamlanamadığı kabul edilmelidir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde ise; sanığın suç tarihinde müsabaka öncesi spor alanı çevresi sayılan Adana 5 Ocak Stadyumunun kuzey kale arkası bilet gişesi civarında elinde 6222 sayılı Kanun’un 12/1-b maddesi kapsamına giren meşale ile polis memurları tarafından yakalanması karşısında, sanığın aşamalardaki arkadaşları ile maç izlemek için stadyuma geldiğini ve stadyuma gireceği sırada polis memurlarının yanında getirdiği meşaleyi bulduğuna ilişkin savunması, suçun işlendiği yer, zaman ve sanığın müsabakanın bileti ile yakalanması nedenleriyle isnat olunan suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilerek, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA..” karar verilmiştir. (Yargıtay 19.Ceza Dairesi 20.04.2016 tarih 2015/13639 E. 2016/16037 K. sayılı kararı )

Suça teşebbüs

TCK Madde 35- “(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.”

Özetlemek gerekirse, 6222 sayılı kanunun 13. Madde hükümleri spor seyircileri bakımından oldukça önem arz etmektedir. Esasen bulundurulması suç oluşturacak silahlar dışında ilgili kanun hükümleri devreye girecektir. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin değerlendirmesi kapsamında ise yasak olan alet ve maddeleri spor müsabakalarına sokmaya çalışırken aramada yakalanan kişiler hakkında; icra hareketlerinin, failin elinde olmayan engel nedenler yüzünden tamamlanamadığı kabul edilecek ve teşebbüs hükümleri uygulanacaktır.

You cannot copy content of this page