Memur Harcırah Hesaplama 2022, İl dışı tayin yolluk hesaplama 2022, Polis Tayin harcırahı nasıl hesaplanır? Harcırah Ödemeleri Ne Kadar 2022?

10.05.2022

Memur Harcırah Hesaplama 2022, İl dışı tayin yolluk hesaplama 2022, Polis Tayin harcırahı nasıl hesaplanır? Harcırah Ödemeleri Ne Kadar 2022?

Memur Harcırah Hesaplama 2022, İl dışı tayin yolluk hesaplama 2022, Tayin harcırahı nasıl hesaplanır? Harcırah Ödemeleri Ne Kadar 2022?

Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

Yolluk hesaplamalarında yevmiye memurun hem kendisi hem de eş-çocukları için hesaplanır. Memurun yevmiye ücreti 20 ile çarpılırken eş ve ya çocuklardan her biri için 10 ile çarpılır. Yani memur kendi yevmiyesini 20, çocukları ve eşleri için yevmiyelerini 10 ile çarpacak.

Yurtiçinde; – Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. – Gündelik verilecek 180 günün de; – İlk 90 günü için tam, takipeden 90 günü için 2/3 oranında ödenir.

2022 yılında memurlara yapılacak harcırah ödemesi ne kadar artacak? – Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 63 TL, – Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62 TL. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 80 TL esas alınır.

Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

4-Yer Değiştirme Masrafı

  1. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
  2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
  3. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

2022 yılında memurlara yapılacak harcırah ödemesi ne kadar artacak?

2022 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 100 TL,

-Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 92 TL,

– Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 80 TL,

– Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 75 TL,

– Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 71 TL

– Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 63 TL,

– Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62 TL.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 80 TL esas alınır. Bu yıl yapılan artış % 29,764 oranındadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınmaktadır.

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır.

Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar ne kadar artacak?

6245 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci bentlerinde yer alan personelden;

Kadro derecesi 1-4 olanlar 23,5 TL,

Kadro derecesi 5-15 olanlar 22,7 TL.

Bu tazminattan yararlananlardan; memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Yine bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ödenir.

Aylık maktu fazla çalışma ücreti 888 TL’ye yükselecek

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

10.000’e kadar olanlar için 361 Türk Lirası’nı,

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 386 Türk Lirası’nı,

50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 427 Türk Lirası’nı,

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirası’nı,

250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 575 Türk Lirası’nı,

1.000.001’den fazla olanlar için 667 Türk Lirası’nı,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 667 Türk Lirası’nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 888 Türk Lirası’nı geçemez.

Terör eylemlerinin olduğu illerde çalışanlara 185 TL ilave ücret

375 sayılı KHK’de belirtilen memurlar ve diğer kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilmektedir.

Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 28’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 185 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Cumhurbaşkanı bu tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.

2022 yılı bütçesinde tayın bedeline ilişkin neler yer alıyor?

Tayın bedeliyle ilgili olarak 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifinde şu ifadelere yer verilmiştir: “2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez.” Bu göstergeler 2021 yılındakilerle aynıdır.

Öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği ile ilgili neler yer alıyor?

2022 yılında ödenecek hazırlık ödeneği toplu sözleşme ile 1.325 TL olarak belirlenmişti. Bu ödemeyle ilgili olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde; “657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Harcırah hesabında esas tutulacak yol:
Madde 6 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/3 md.)
Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt
araçları üzerinden verilir.
Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt
işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.
Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt
ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.
Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka
bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü
merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri
durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına
bağlıdır.
(Ek: 14/1/1988 – KHK-311/12. md.) Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle
seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat
katılması hallerinde mümkündür.
Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar:
Madde 7 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/4 md.)
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 – 4 ncü derecelerdeki kadrolarında
bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin
30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların
harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.
Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.
Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı:
Madde 8 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/5 md.)
Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek
yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar
olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.
Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4
ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

You cannot copy content of this page