Polisin izindeyken rapor alması, Polis izin adresi dışında bir yerden rapor alınması durumu, Polis Kaç Gün Rapor Alabilir? Polis İl Dışı Rapor

06.04.2022
Polisin izindeyken rapor alması, Polis izin adresi dışında bir yerden rapor alınması durumu, Polis Kaç Gün Rapor Alabilir? Polis İl Dışı Rapor

Memurların izindeyken rapor alması, izin adresi dışında bir yerden rapor alınması durumu, Memur Kaç Gün Rapor Alabilir?

Devlet memuru en çok ne kadar rapor alabilir? Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Yani aile hekimi tek seferde en fazla 10 gün olmak üzere toplamda en fazla 20 gün rapor verebiliyor. Bir işçi iş yeri hekimi ve aile hekimi dışındaki doktorlara muayene olması halinde ise, yine aile hekiminde olduğu gibi tek hekim, tek seferde en fazla 10 gün rapor verebiliyor.

Yirmi günü aşan istirahat raporlarını ancak sağlık kurulları verebilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi tedavi tarihinden başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde sağlık kurulu raporu ile bu süre uzatılır.

Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.

Her insanın hastalanması olağan bir şeydir, Devlet memurları da hastalandıkları zaman Doktorlar rapor verirler ve o rapor süresince memur çalışmaz. Yönetmeliğe göre, sağlık raporu alan memurun raporunu kurumuna bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

Öncelikle Memurlarda Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona vermesi halinde; ilgilinin yıllık izninden geri kalan kısmını, izin vermeye yetkili amirinden yeniden izin almaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanması mümkün bulunmaktadır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te de yer verilir, yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilir.

Memurlara hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usül ve esaslar 657 sayılı Kanunun 105. maddesine istinaden Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık izinleri ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7. maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında, “(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.

Yönetmeliğin “Yıllık izinde hastalık raporu alınması” başlıklı 8. maddesinde ise, “(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

(4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.” denilmektedir.

Memurun sahip olduğu kanuni izin hakları 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olup yıllık izin hakkı da bu kapsamda bulunmaktadır. Yönetmelik hükümlerine göre memuriyet mahalli dışından alınacak hastalık raporlarına dayalı olarak hastalık izni verilebilmesi için raporun kanuni izin süresi içinde alınmış olması, geçici görevle başka bir yerde bulunan personel için geçici görevle bulunduğu yerden alınması veya başka bir sağlık hizmeti sunucusuna sevk halinde sevkedildiği yerden alınmış olması yahutta acil durumlarda sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu gereklilikleri karşılamayan raporlar usule aykırı rapor kapsamında değerlendirilecek ve hastalık izni verilmeyecektir.

You cannot copy content of this page