Polis Atama Genelgesi Yayımlandı 2022

05.02.2022
Polis Atama Genelgesi Yayımlandı 20222022 yılı için beklenen genelge yayınlanmıştır.

1. Bölgeden 2. Bölgeye, 2. Bölgeden 1. Bölgeye ve 2. Bölgeden 2. Bölgeye şeklinde yapılacak olan atamalar için personel ön tercihlerini kısa süre içerisinde yapabilecek.

Ayıca Gönüllü şark işlemleri de açılmış olup Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van gibi illere gönüllü şarka gidilebilecek.

Personelin Atanamayacağı Yerler (3)


Madde 7 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa
kayıtlı olduğu yer esas alınır.


b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere
atanmış olanlar, merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.


c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel
Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.


d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.


1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri
yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi,
babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.
2) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.


3) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü
sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre
özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.


4) Emniyet Teşkilatında görevli iken, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları.

Atama Tercih Formlarının Gönderilmesi (2)


Madde 17 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak genel atamaya tabi olan personelin atama tercih
formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe
gönderilir. Genel Müdürlük atama tercih formundaki taleple bağlı değildir.


Zamandışı ve mazeret atamalarına esas belgeler bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Zamandışı atama kapsamındaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.


Mazeret Atamaları


Madde 18 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.


a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.
b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile
ilgili şartların ortaya çıkması.


c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.
d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

Zamandışı Atama


Madde 19 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Aynı il içerisindeki farklı birimler arasında, birimlerin kendi içinde veya aşağıdaki yazılı hallerde genel atama zamanına bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.


a) Emniyet ve asayişe ilişkin sebepler.
b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği veya kaldırılması.
c) Personelin gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu.
d) Personelin eşinin veya çocuğunun vefatı.
e) 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması.
f) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle hizmet yaptığı bölgede evi
yıkılan personelin kendi isteği üzerine.
g) Mevzuat değişikliği.
h) Personelin can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkânını kaybettiğinin en üst birim amirince tespit edilmesi.
Atama ve Yer Değiştirme Emrinin Tebliği


Madde 20 – Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. (Ek cümle: 16/2/2016-2016/8539 K.) Ancak, genel atama döneminde atanan personel için ilişik kesme tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar.

Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar


Madde 27 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)
İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden
kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15
Ekim’den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren,
o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.
1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin
atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.


Hizmet Sürelerinin Hesaplanması (1)
Madde 28 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler,
o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı
%100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır.


Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil
müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.Daha fazla için aşağıdaki yönetmeliği inceleyiniz.

You cannot copy content of this page