Komiserlik Sınavı Karışık Test -4

22.09.2021
Komiserlik Sınavı Karışık Test -41 8’nci meslek derecesinden 5’nci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası vermeye yetkilidir?

A) İl Polis Disiplin Kurulu
B) Eğitim ve Öğretim Polis Disiplin Kurulu
C) EGM Merkez Disiplin Kurulu
D) EGM Yüksek Disiplin Kurulu

2 7068 sayılı kanuna göre iki günden fazla üç güne kadar göreve gelmek suçunun disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 ile 10 güne kadar aylıktan kesme
B) 11 ile 15 güne kadar aylıktan kesme
C) 4 ay kısa süreli durdurma
D) 6 ay kısa süreli durdurma

3 Vali emrindeki güvenlik kuvvetlerinin yeterli olmadığı kanısına varırsa eğer, il de düzenlenecek olan toplantılardan bir kısmını kaç günü aşmamak üzere bir kez erteleyebilir?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 15

4 6284 sayılı kanuna göre gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdaki hakim tarafından verilecek önleyici tedbirlerden hangisi kolluk amirince verilebilir?

A) Korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi
B) Şiddet mağduruna aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması
C) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi
D) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi

5 Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekilemez?

A) Sanığın nişanlısı
B) Şüphelinin kayın hısımlığından üstsoyu
C) Sanığın üvey evladı
D) Sanığın üçüncü derece dahil kayın hışmı6.
I- İstanbul Harp Akademisi
II- Manastır Askerî İdadisi
III- Selanik Askerî Rüştiyesi
IV- İstanbul Harp Okulu

Mustafa Kemal’in okuduğu yukarıdaki okulların kronolojik sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A ) III – II – IV – I
B) III – II – I – IV
C) II – IV – I – III
D) II – III – IV – I

7.
• Ülkedeki eğitim ikiliği son buldu.
• Bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı.
• Devlet, eğitim işlerinin tek sorumlusu oldu.
• Yabancı okullar Millî Eğitimin denetimine alındı.

Verilen gelişmeleri sağlayan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabotaj Kanunu
B) Medeni Kanun
C ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu

8. Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerdendir?

A) Mısır
B ) Türkiye
C) Ürdün
D) Libya

9. Türkiye, hangi yıl Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur?

A) 1925
B) 1929
C) 1930
D ) 1932

10. Boğazlarda Türk hâkimiyeti aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?

A) Balkan Antantı
B) Sadabat Paktı
C) Lozan Antlaşması
D ) Montrö Sözleşmesi11. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerindendir?

A) Eğitim, öğrenim hakkı ve ödevi
B) Kıyılardan yararlanma hakkı
C) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
D) Çalışma ve sözleşme hakkı
E) Sendika kurma hakkı

12. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan başkanlık sisteminin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Başkan, yasama organının görevine son verebilir.
B) Bir kişi aynı anda hem yasamada hem de yürütmede görev alamaz.
C) Yürütme yetkisinin tek sahibi başkandır.
D) Yasama organı, başkanın görevine son veremez.
E) Başkan, Kongre’de kabul edilen kanunları veto edebilir.

13. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştir?

A) Meclis kararı ile genel seçimler erkene alınabilir.
B) 1961 Anayasası döneminde yasama organı çiŌ meclisten oluşturulmuştur.
C) Nüfus artişına göre üye sayısı değişmemektedir.
D) Cumhurbaşkanı, belirli şartlar altinda seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
E) 5 yılda bir yapılan genel seçimlerle oluşur.

14. Uyguladıkları politikalar, aldıkları kararlar ve her türlü işlem ve eylemlerinden dolayı Bakanlar Kurulunun veya bakanların görevlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi taraķndan son verilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Cezai sorumluluk
B) Hukuki sorumluluk
C) Yasama muafiyeti
D) Siyasi sorumluluk
E) Parlamenter bağışıklık

15. Konut hakkı aşağıdaki hak kategorilerinden hangisinde yer alır?

A) Aktif statü hakları
B) Siyasi haklar ve ödevler
C) Çekirdek haklar
D) Kişinin hakları ve ödevleri
E) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler

16. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesince denetlenemez?

A) Kanunlar
B) Kanun hükmünde kararnameler
C) Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması kararları
D) Milletlerarası antlaşmalar
E) TBMM İçtüzüğü

17. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dört yılda bir yapılan genel seçimlerle oluşur.
B) Üye sayısı seçmen sayısına göre değişmektedir.
C) 1982 Anayasası’nda ikili bir meclis yapısı öngörülmüştür.
D) Savaş nedeniyle genel seçimler süresiz olarak ertelenebilir.
E) Hiçbir şarta bağlı olmaksızın ara seçim kararı verebilir.

18. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’ndaki 2001 yılı değişikliklerinden biri değildir?

A) Anayasa’nın 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle, bütün haklar için geçerli olan genel sınırlama nedenleri kaldırılmıştir.
B) Düşüncelerin açıklanmasında ve basın faaliyetlerinde, kanunla yasaklanmış herhangi bir dilin kullanılamayacağı şeklindeki anayasal sınırlama kaldırılmıştir.
C) Savaş, yakın savaş durumu ve terör suçları dışında idam cezası kaldırılmıştir.
D) Gözalti süreleri, toplu işlenen suçlarda en çok 15 günden en çok 24 saate indirilmiştir.
E) Millî Güvenlik Kurulunun sivil üyelerinin sayısı artirılmış, kararlarının Bakanlar Kurulu için tavsiye niteliğinde olduğu vurgusu güçlendirilmiştir.

19. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organının işlemlerinden biri değildir?

A) Tüzük
B) Yönetmelik
C) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi
D) Kanun
E) Genelge

20. Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisi kanuna eşit hukuki güçtedir?

A) Olağan kanun hükmünde kararname
B) Plan
C) Tarife
D) İlke kararı
E) Genel emir

21. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarından biri değildir?

A) Kırk yaşını doldurmuş olmak
B) Türk vatandaşı olmak
C) Türkiye’de ikamet ediyor olmak
D) Yükseköğrenim yapmış olmak
E) Kısıtlı olmamak

22. Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Hâkimlik ve savcılık sınavı yapmak
B) Hâkimleri mesleğe kabul etmek
C) Savcılara geçici yetki vermek
D) Hâkimlere disiplin cezası vermek
E) Savcıları görevden uzaklaştirmak

23. Laiklik ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Laik bir sistemde, devletin resmî bir dini bulunabilir.
B) Laik bir sistemde hukuk, dinî etkilerden tamamen soyutlanabilir.
C) Laiklik ilkesi, devletin bütün dinlerin mensuplarına eşit davranmasını gerektirir.
D) Laik devlete, devletin dine bağlılığı kabul edilebilir.
E) Laik devlete devlet kurumları, dinî fonksiyonları ifa edebilir.

24. Üyeleri ve milletvekillerinin, parlamento çalışmalarında kendi görüşleri doğrultusunda değil, partilerinin belirlediği doğrultuda hareket etmek durumunda oldukları parti çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadro partileri
B) Serbest partiler
C) Disiplinli partiler
D) Kitle partileri
E) Otoriter partiler

25. İnsan hakları-devlet ilişkisinde, temel hak ve özgürlüklerin güvencesini oluşturmak bakımından devletin pozisyonuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştir?

A) Evrensel standartlarda oluşan hak ve özgürlüklerin tanınması, demokratik bir hukuk devletinin ayırt edici özelliğidir.
B) Negatif statü hakları, nitelikleri gereği somut olarak sosyal devlet anlayışı ile bir paralellik arz eder.
C) Devlet, temel hak ve özgürlüklere ya hiç müdahale edemez ya da ancak sınırları net olarak belirlenmiş bir meşru müdahalede bulunabilir.
D) Devletin temel görevi ve buna bağlı olarak da meşruluğu, insan haklarını etkin güvenlik ve yargı düzeni gibi mekanizmalarla korumayı gerektirir.
E) Devlet, insan olmaktan kaynaklanan hakların varlığını kabul edip etmeme değil, onları tanıma ya da tanımama şeklinde bir tavır belirlemektedir.

CEVAP ANAHTARI

1D 2B 3C 4B 5D 6A 7C 8B 9D 10D 11C 12A 13E 14D 15E 16D 17A 18D 19D 20A 21C 22A 23C 24C 25B

You cannot copy content of this page