Komiserlik Sınavı Karışık Test -3

22.09.2021
Komiserlik Sınavı Karışık Test -31 Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında Birleşmiş Milletlerin sözleşme temelli denetim organlarından biri değildir?

A) Irk ayrımcılığının kaldırılması komitesi
B) Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması komitesi
C) İşkenceye karşı komite
D) Ekonomik gelişme komitesi
E) Çocuk hakları komitesi

2.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinin önündeki engellerden biri değildir?

A) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kontrolsüz kullanılması
B) İnsan hakları konusunda farkındalığın artması
C) Hızlı toplumsal değişimlerin yaşanması
D) Terör eylemlerinin artması

3. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletlerarası Çalışma Konferansı Bildirisi
B) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
D) Virginia Haklar Bildirgesi

4. Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Padişah, yetkilerini kısıtlayacağı sözünü vermiştir.
B) Bu belge ile “Meclis-i Umumi” kurulmuştur.
C) 3 Kasım 1856 tarihinde hazırlanmıştır.
D) III. Selim döneminin ürünüdür.

5. -1 Toplumsal sorunların altında yatan nedenleri sorgular.
-2 Toplumdaki rolünün bilincinde olsa da harekete geçmekte çekimser davranır.
Yukarıda özellikleri verilen vatandaş tipi hangisidir?

A) Duyarsız vatandaş
B) Duyarlı vatandaş
C) Pasif vatandaş
D) Aktif vatandaş6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır; “Hukuk Devletinin Egemen Olabilmesi için”

a) Temel hak ve hürriyetlerin güvenlik altına alınması gerekir
b) İdarenin yargısal denetime tabi olması gerekir
c) Demokratik bir rejimin bulunması gerekir
d) Yasama ve yürütmenin bir elde toplanması gerekir

7) Laik devlet için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gerektiğinde devlet dine müdahale edebilir
b) Devlet hiçbir şekilde din kuruluşlarına yardım edemez
c) Dini inanç ve ibadet Devlet denetimi altında yapılır
d) Din ve Devlet işleri birbirinden ayrılmıştır,din devlet işlerine, devlette din işlerine karışmaz

8) Aşağıdakilerden Hukuk Devletinin gereklerindendir?

a) Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi
b) İdarede yetki devrinde bulunulması
c) Mahalli İdare teşkilatlarının kurulmuş olması
d) İdarenin Tüzük ve Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olması

9) Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesinin özelliği değildir?

a) Kullanılan yetki,merkezi iderenin tanıdığı bir yetkidir
b) Verilen yetkiyi kullanan görevli merkezi idarenin bir memurudur
c) Yürütülen hizmet merkezi bir hizmettir
d) Sorumluluk yetkiyi verene aittir10) Hükümet aşağıdaki hallerin hangisinin gerçekleşmesiyle kurulmuş olur?

a) Başbakanın Bakanları seçmesiyle
b) Cumhurbaşkanının bakanları atamasıyla
c) Meclisten güven oyu alınmasıyla
d) Hükümetin göreve fiilen başlamasıyla

11) Hükümetin uyum içerisinde çalışabilmesi için Başbakana aşağıdaki yetkilerden hangisi tanınmıştır?

a) Başbakan,Bakanların hiyerarşik amiri seviyesine yükseltilmiştir
b) Başbakan,Bakanların görevlerine Anayasa ve Kanunlarla uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici tedbirleri almak yetkisine sahip kılınmıştır
c) Başbakan, Bakanların görevlerine son verebilme yetkisine sahiptir
d) Başbakan, sürtüşme çıkaran Bakanın bakanlığınıda üstlenme yetkisine sahip kılınmıştır

12) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Milli Güvenlik Kurulu Anayasal bir kuruluştur
b) MGK, Devletin iç ve dış güvenliği konusunda gerekli her türlü tedbiri tesbit eder
c) Milil Güvenlik Kurulu kararları tavsiye niteliğinidedir
d) Milli Güvenlik Kurulu kararları bağlayıcıdır

13) Danıştay aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaz?

a) Başbakanlıkça gönderilen Kanun Tasarıları hakkında görüş bildirmek
b ) Tüzük taslaklarını incelemek
c) Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş belirtmek
d) Dava açılması halinde istimlak edilen gayri menkullerin bedelini yükseltmek

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sayıştay,Başbakanlığa bağlı bir denetim organıdır
b) Sayıştay, hem idari hemde yargı görevleri olan bir kuruluştur
c) Sayıştay,sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar
d) Sayıştay, denetimlerini TBMM adına yapar15) Vali, aşağıdakilerden hangisini denetlemez?

a) İlçe,Bucak ve Köyleri
b) Adli ve Askeri Teşkilatı
c) Devlet Daire ve Müesseselerini
d) Özel İdare ve Belediyeleri

16) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birimi değildir?

a) Belediye
b) Özel İdare
c) Köy
d) Bucak

17) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi İdarenin Taşra teşkilatı değildir?

a) İl
b) İlçe
c) Bucak
d) Köy

18) Aşağıdakilerden hangisi İdari İşlemin iptaline sebep teşkil etmez?

a) Yetki yönünden hukuka aykırılık
b) Şekil yönünden hukuka aykırılık
c) Sebep yönünden hukuka aykırılık
d) İdari sözleşmeye aykırılık

19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vali,İl Özel idarenin başı ve yürütme organıdır
b) Vali,İl İdaresinin başı, İlde Devletin Hükümetin ve ayrı ayrı her Bakanlığın temsilcisidir
c) Vali, Kaymakamlık gibi bir meslek memurluğudur
d) Vali,İl Özel İdarenin İta Amiridir

20) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Mahalli idareler birer kamu tüzel kişisidir
b) Merkezi İdarenin mahalli idareler üzerinde “İdari Vesayet” yetkisi vardır
c) Mahalli İdareler özerk kuruluşlardır
d) Mahalli idarelerin kendilerinde ait bir bütçeleri yoktur

CEVAP ANAHTARI

1D 2B 3C 4A 5B 6D 7D 8A 9D 10B 11B 12D 13D 14A 15B 16D 17D 18D 19C 20D

You cannot copy content of this page