Komiserlik Sınavı Karışık Test -2

21.09.2021
Komiserlik Sınavı Karışık Test -21. T.C. Anayasası’na göre suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır?

A) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
B) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
C) Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
D)Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilebilir.

2. T.C. Anayasası’na göre toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde taraflar aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
C) Kamu Denetçiliği Kurumu
D) Anayasa Mahkemesi

3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve  devlet” dendeğildir?

A) Ailenin korunması ve çocuk hakları
B) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti

4. T.C.Anayasası’na göre idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay
B)Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Uyuşmazlık Mahkemesi

5.

I. Şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açılabilir.

II. Bütün temel hak ve hürriyetler dâhil, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı her konuda kanun hükmünde kararname çıkarılabilir.

III. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yetki kanununa ihtiyaç duymadan kanun hükmünde kararname çıkarabilir.Anayasal çerçevede olağanüstü dönemlerde yapılan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II

6- İnsan öldürme suçunun “kan gütme saikiyle işlenmiş olması” hali ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yargıtay’a göre bu hal bakımından tasarlamanın bulunması şart değildir.
Failin devam eden kan davasının tarafı olması gerekir.
Failin münhasıran intikam saiki ile hareket etmiş olması yeterli değildir.
Söz konusu saikin varlığı halinde fail nitelikli insan öldürmeden sorumlu olacaktır.
Kan gütmenin ne anlama geldiği Ceza Kanununda belirtilmemiştir.

7- İnsan öldürme suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İnsan öldürme kararının bir şarta bağlanmış olması halinde tasarlamayı kabul etmek gerekir.
İnsan öldürme suçunda eş ilişkisi medeni nikâha göre belirlenir.
İnsan öldürme suçunun eziyet çektirerek işlenmiş olduğunu kabul edilmesi için ölümün eziyetten ileri gelmesi gerekir.
İnsan öldürme suçunun “gebe olduğu bilinen kadına karşı” işlenmiş olması nitelikli haldir.
İnsan öldürme suçunun “bir suçu işleyememekten dolayı duyulan infialle” işlenmiş olması nitelikli haldir.

8- Karşılıklı yaralama hali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

İlk hareketi yapan cezalandırılır.
İlk hareketi yapan suçun cezası cezalandırılırken ile ikinci hareketi yapanın cezası indirilir.
Her iki hareketi yapana da ceza verilmez.
Her suçlu kendi fiilinden dolayı cezalandırılır.
Her iki hareketi yapana da ceza artırılarak verilir.

9- Aşağıdakilerden hangisi tehdit suçunun hukuki konusudur?

Vücut bütünlüğü
İrade özgürlüğü
Hayat hakkı
Bir şeyi zorla yaptırma
Genel kast

10- Ceza Kanunu, cebir suçunun cezasını hangi suçun cezasına göre belirlemiştir?

Kasten insan öldürme suçu
İşkence suçu
Eziyet suçu
Hürriyetten yoksun bırakma suçu
Kasten yaralama suçu

CEVAP ANAHTARI: 1 D 2 B 3 C 4 B 5 B 6 B 7C 8 D 9B 10E

You cannot copy content of this page