Komiserlik Sınavı Karışık Test -1

21.09.2021
Komiserlik Sınavı Karışık Test -11 Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin sakıncalarından biridir?

A) Merkezden yönetim, idarenin tarafsızlığını sağlayabilecek ve kamu personelini mahalli etkilerden koruyabilecek bir ilkedir.
B) Merkezden yönetim sayesinde kamu hizmetleri ülkenin her tarafına dengeli bir şekilde yaygınlaştırılabilir.
C) Merkezden yönetimde tek bir bütçe söz konusu olduğundan mali denetim kolaydır.
D) Merkezden yönetimin en önemli özelliği bürokrasi yaratmasıdır.

2.Aşağıdakilerden hangisi “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar”arasında yer alır?

A) Türkiye İstatistik Kurumu
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3. Belediyenin organları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
B) Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
C)Belediyenin yürütme organı olan belediye meclisi dört yıl için seçilen üyelerden oluşur.
D) Belediye encümeni, il belediyeleri ve nüfusu yüz binin üzerindeki belediyelerde yedi üyeden diğer belediyelerde ise beş üyeden oluşur.

4. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

T.C. Anayasası’ndaki bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisi açıklanmıştır?

A) Egemenlik
B) Cumhuriyetin nitelikleri
C) Devletin temel amaç ve görevleri
D) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

5. T.C. Anayasası’na göre başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebebine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, kanunla yetkili kılınmış mercinin konuttaki eşyaya el koyma kararı kaç saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur?

A) Yirmi dört
B) Otuz
C) Otuz altı
D) Kırk sekiz

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-D 3-C 4-B 5-A1- Zamanın değişmesine rağmen varlıklarını sürekli olarak muhafaza eden suç türlerine genel olarak ne ad verilir?

 • Zincirleme suç
 • Tabii suç
 • İlahi suç
 • İnsanlığa karşı suç
 • Nefret suçu

2- Hukuka uygunluk nedenlerinden “rıza”ya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Rıza bir kere verildikten sonra geri alınabilir.
 • Rıza gösterenin ehil olması gerekir.
 • Doğrudan devlete ait menfaatleri ihlâl eden suçlar yönünden rızanın etkisi yoktur.
 • Rıza şarta bağlanamaz.
 • Rıza gösteren buna yetkili olmalıdır.

3- X, Y’ye ateş etmiş, fakat mermi Y’nin yanında duran Z’ye isabet etmiş ve onu öldürmüştür. Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

 • Nedensellik bağında sapma söz konusudur.
 • Şahısta hata söz konusudur.
 • Hedefte sapma söz konusudur.
 • Suçta sapma söz konusudur.
 • Harekette hata söz konusudur.

4- Aşağıdakilerden hangisi kesintisiz suçlardandır?

 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak
 • İşkence
 • Güveni kötüye kullanmak
 • Rüşvet
 • Hırsızlık

5- Kural olarak, hangi ana kadar şikâyetten vazgeçilebilir?

 • Hüküm kesinleşinceye kadar
 • Dava açılıncaya kadar
 • Hüküm verilinceye kadar
 • Soruşturmanın başlamasına kadar
 • Soruşturmanın sonuna kadarCEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-C 4-A 5-A1) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır?

a) Yasama Organı
b) Yürütme Organı
c) Yargı Organı
d) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır
b) İdare, İdari Teşkilat anlamında kullanılır.
c) İdare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır.
d)İdare,yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır.

3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama organı ile İdare arasındaki ilişki Hükümet tarafından sağlanır.
b) İdare, yasama organının çıkardığı kanunları uygular.
c) İdare,Tüzük ve Yönetmelikler çıkarma yetkisine sahiptir.
d) İdare, yasama organının emir ve direktiflerine uygun olarak çalışır.

4) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İdari yargı,idarenin eylem ve işlemlerinden hak ve menfaatleri zayii olanların idareye karşı açtıkları davaları karara bağlayan Adli Yargı dışında ayrı bir yargı düzenidir
b) İcrai karar yasama organının aldığı karardır
c) İdari usuller,İdari yargı yerlerinde davaların görülmesi esnasında izlenen yargılama usulleridir
d) Re’sen icra yetkisi İdarenin Danıştay Kararlarını uygulamasıdır

5) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından değildir?

a) Yerinden yönetim kuruluşlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi
b) Mahalli halkın ihtiyaçlarının tesbitinde kolaylık
c) Yerinden yönetimde karalar daha çabuk alınır
d) Yerinen yönetim kuruluşları yeterli mali kaynakları kullanabilirlerCEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-D 4-A 5-D1 Yahudi soykırımı, aşağıdaki tarihsel gelişmelerden hangisinin bir nedeni olarak kabul edilebilir?

A) Avrupa’da faşizmin yükselişi
B) Milletler Cemiyetinin kuruluşu
C) ABD’nin pasifik üzerinde egemenlik iddiasında bulunması
D) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
E) Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması

2 1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına dair bir kural yoktur.
B) Suç ve cezalar insanlığa karşı işlenen suçlarda geriye yürütülebilir.
C) Vicdani ret hakkı tanınmıştır.
D) Süreli yayın çıkartma, önceden mali teminat yatırma şartına bağlanabilir.
E) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.

3 Halkın şikâyetleri üzerine inceleme yapabilen ancak herhangi bir karar yetkisi olmayan devlet görevlisine ne ad verilir?

A) Kamu denetçisi
B) Yargıç
C) Gözetmen
D) Devlet denetleme kurumu
E) Yüksek devlet şurası

4 Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir statü hakkıdır?

A) Konut hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Yaşama hakkı
D) Kişi dokunulmazlığı
E) Özel hayatın gizliliği

5 Kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları, aşağıdaki haklardan hangisinin sınırlamasını teşkil eder?A) Kişi dokunulmazlığı
B) Vücut bütünlüğü
C) Kişi hürriyeti ve güvenliği
D) Özel hayatın korunması
E) Seyahat özgürlüğüCEVAP ANAHTARI: 1-D 2-E 3-A 4-A 5-C1. I. Trafik ışıklarına
II. Trafik işaret levhaları,cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara
III. Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak,zorunluluk veya yükümlülüklere
IV. Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre karayollarından faydalananların uymak zorunda oldukları yukarıdaki trafik işaretlerinin öncelik sıralaması hangisinde  erilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) II – I – IV – III
C) III – II – IV – I
D) IV – I – II – III

2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişi, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde üç veya üçten fazla ihlalde bulunur ise sürücü belgeleri her seferinde kaçar yıl süreyle geri alınır?A) Beşer
B) Dörder
C) Üçer
D) İkişer

3. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere ne kadar süreden fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez?A) Üç ay
B) Altı ay
C) Dokuz ay
D) Bir yıl

4. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre vatandaşların silah satın alması ve silah bulundurma ruhsatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bulundurma ruhsatı mesken ya da iş yerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilir.
B) Silah ruhsatı almasında mani hâli bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir.
C)Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden başka bir yere nakli için mahallinin il/ilçe emniyet müdürlüğünün vereceği nakil belgesi gereklidir.
D) Silah nakil belgesi atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergâh haricinde silah, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz.

5.
– Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlamak
– Psikolojik,mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek
– 6284 sayılıAilenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre yukarıdaki koruyucu tedbir kararları hangisi tarafından verilebilir?

A) Mahkeme
B)Mülki Amir
C) Kolluk Amiri
D) Aile ve Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüCEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-D 4-C 5-B1. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda müttefik-lerine yardım etmek amacıyla sınırları dışında bazı cephelerde savaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biridir?

A ) Romanya
B) Çanakkale
C) Irak
D) Kafkasya

2. 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D ) Yunanistan

3.
• Erzurum Kongresi’nin kararları tamamen kabul edilmekle beraber bazı değişiklikler yapıldı.
• Anadolu ve Trakya’daki cemiyetler tek çatı altında toplandı.
• Amerikan mandası, kesin olarak reddedildi.

Verilen gelişmeler aşağıdakilerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?

A ) Sivas Kongresi’nde
B) Balıkesir Kongresi’nde
C) Alaşehir Kongresi’nde
D) Amasya Görüşmeleri’nde

4. Kurtuluş Savaşı’nın, Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet İnönü
B ) Kâzım Karabekir
C) Ali Fuat Cebesoy
D) Fevzi Çakmak

5. Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisi, aşağıdaki savaşların hangisinden önceverilmiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C ) Sakarya
D) Büyük TarruzCEVAP ANAHTARI: 1-A 2-D 3-A 4-B 5-CYou cannot copy content of this page