İdare Mahkemelerine Nasıl Dava Açılır? Başvuru Nasıl Yapılır?

20.07.2021

Öncelikle bilinmesi gereken en temel kural İdare mahkemesine başvuru olay gerçekleştikten sonra 60 gün içerisinde yapılması ve en sonra görev yapılan ilin idare mahkemesine başvuru yapılmasıdır.



İdare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde görev yapan mahkemelerdir. Türkiye’ deki idare mahkemeleri, idari yargı düzeni içindeki Danıştay, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin görevi dışında kalan davalara bakmakla görevlidir.




İdari eylem ve işlemlerden dolayı menfaati ihlal edilen kişilerin idare organlarına karşı iptal ve tam yargı davası açtıkları mahkemelerdir. Bu mahkemelerde görülen davaların bir kısmı; Memurların atama, disiplin cezası, terfi, yükselme gibi özlük haklarına ilişkin davalar, Belediyelerin imar planlarının iptali için açılmış olan davalar, Emeklilik sandığı işlemlerine karşı açılan davalar, İdare organlarının işlem ve eylemleri nedeniyle hakları ihlal edilen kişiler tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davaları, Öğrencilerin not ve sınıf geçme işlemleri ile ilgili davalardır.




– İdari dava hangi mahkemede açılır?


İdari davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi veya Vergi Mahkemesi’nde açılabilir.  



– İdare Mahkemesi ile ilgili idari dava nerede açılır?


Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılabilir.  



-İdare Mahkemesi’ne dava nasıl açılır?


İdari davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. İdare Mahkemesi’ n de açılan, idari davalarda hazırlanan dilekçelerde bulunması gereken hususlar 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’n da yer almaktadır. Dava dilekçeniz de bulunması gerekenler; Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, açık adresiniz. Karşı tarafın adı, adresi. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde yazılmak kaydıyla, davanızın konusu, davayı açma nedeniniz, talebiniz, yasal dayanaklarınız, delilleriniz. Dava konusu işlemin tarafınıza yazılı bildirim tarihi. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlardır.




İdare Mahkemesine Dava açma süreleri?


İdare tarafından size yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben vergi mahkemelerinde 30, idare mahkemelerinde veya Danıştay da 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir. Bu süreler dışında özel kanunlarda düzenlenen dava açma süreleri de vardır.



 




– İdare Mahkemesi’ndeki davada ilgili işlem kendiliğinden durur mu?


İdare mahkemesine dava açtığınızda idarenin o işlemi kendiliğinden durmaz. Bu işlemin durdurulmasını mahkemeden ayrıca talep etmeniz gerekir. Mahkeme idarenin o işleminin hukuka açıkça aykırı olduğunu ve telafi edilmesi imkansız zararlar doğuracağını tespit ederse bu sonuçların doğmasını önleyecek bir tedbir olarak yürütmenin durdurulması yoluna gider.





Yürütmenin durdurulması davası nedir?


Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin durdurulması kararı ile adli yargıdaki ihtiyati tedbir kararı arasında bir takım ortak özellikler taşısalar da idari yargıya has özellikler taşımaktadırlar. 2577 Sayılı Yasanın 27. Maddesinde düzenlenmiştir. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.




 

İdare Mahkemesi’nin verdiği kararları karşı temyiz yolu nasıl gerçekleşir?


Danıştay idari dava daireleri ile idare mahkemelerin kararlarına karşı Danıştay’da temyiz yoluna gidilebilir. Mahkemelerin kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz dilekçelerinin karşı tarafa tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde karşı taraf temyiz dilekçesine karşı cevap verme haklı saklıdır.  



You cannot copy content of this page