Aracıma Çarpıp Kaçtılar Ne Yapmam Gerekiyor? Trafik kazası mala zarar verme olur mu ? Park Halindeki Araca Çarpma

Park Halindeki Araca Çarpma

Park halindeki bir araca çarpma durumunda hem kendi zararınızın hem de karşı tarafın zararının ödenebilmesi için sigorta şirketiyle iletişime geçmeniz gerekir. Bu bilgilendirmeyi ilk anda sözlü olarak iletişim kurarak yapabilirsiniz. Kazadan dolayı oluşan hasarın karşılanması için ise kaza tespit tutanağının eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Kazanın yeri, saati, görgü tanıklarının ifadeleri, kaza krokisi, plaka ve sürücü bilgilerinin yer aldığı bu belge sigorta şirketleri tarafından incelenir. Karşılıklı olarak anlaşarak hazırlanan bu belge iki nüsha olarak hazırlanır ve sürücülerin görüşleri el yazısıyla yer alır. Her iki sürücünün de imzası bulunmayan belge geçersiz sayılır.

Kaza her an herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ancak art niyetli sürücülerin sorumsuzlukları yüzünden bu kazalar insanların başına dert açabiliyor. Büyük şehirlerde çokça görülen park halindeki araca çarpma durumunda sürücünün çarptığı aracın sahibi ile iletişime geçmesi ve klasik süreci işletmesi beklenir. Herhangi bir şekilde iletişime geçme çabası göstermemiş ve kaçmışsa, yapılması gereken her şey maalesef aracı zarar gören kişiye kalıyor. İlk olarak park halindeki arabanıza çarpıp kaçan aracın plakasını öğrenmeniz gerekir. Mahalle sakinlerine olayı görüp görmedikleri sorulmalı ve plakaya ulaşılmalıdır. Hiç kimse plakayı görmemişse güvenlik kameraları ve mobeseler kontrol edilmelidir. Özellikle bireysel kullanıma mahsus olan güvenlik kameralarının çekim süreleri sınırlı olduğundan elinizi çabuk tutmanız gerekir. Tüm bunları yaparken polisi olay yerine çağırmayı da unutmamalısınız. Aracın sahibi olan kişi belli olmadığı için tutulamayan tutanak polis tarafından tutulmalıdır. Polisin tuttuğu tutanak ve çektiğiniz fotoğraflar ile sigortacınızı bilgilendirmelisiniz.

Çoğu araç sahibinin yakındığı konulardan biri aracıma çarpıp kaçtılar ne yapmam gerekiyor konusudur. Park halinde duran aracınıza çarpıp kaçtıklarında yapmanız gereken 2 şey vardır.


• Eğer aracınıza çarpıp kaçan kişiyi biliyorsanız aracın plakasını, modelini ve rengini en yakın polis ya da jandarmaya bildirmeniz gerekir. Zabıt tutulduktan sonra en geç beş gün içinde bağlı bulunduğunuz sigorta şirketine hasar bildiriminde bulunmalısınız.


• Yapılan şikayetlerde herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konusu değilse genellikle soruşturma açılmaz. Yine de aracınızın hasar gördüğü bölgede herhangi bir kamera kaydı varsa bunları muhakkak temin ederek delil olarak sunmanız da yarar vardır.


• Eğer çarpıp kaçan kişiler tespit edilemiyorsa kasko şirketi zararı ödeyecek ya da güvence hesabından zararların karşılanması talep edilir. Ancak zorunlu trafik sigortası bu zararları karşılamaz.


• Aracınızı hareket ettirmeden önce muhakkak fotoğrafını çekerek görgü tespit tutanağı düzenleterek hem emniyete hem de sigorta şirketine ulaştırmanız gerekir. Görgü tespit tutanağını tutturamadığınız zamanda bile muhakkak sigorta şirketine en kısa zamanda bunu bildirin. Geç ihbar ederseniz tazminatınızı alamayabilirsiniz.

https://polis365.com/2021/03/20/karayollari-trafik-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanun/

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 152 – Bir trafik kazasına karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif yaralı olanlar;

a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak,

b) Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda, sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,

c) İstendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildirmek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgiler ile tarih ve sayılarını vermek,

ç) Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallinden ayrılma hali hariç, olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak,

d) Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araçlar, taşınabilen veya taşınamayan mallar ile mülklere zarar veren sürücüler;

1) Aracın, malın veya mülkün ilgilisini bulmak,

2) Bulunamadığı takdirde araçların ve zarar verilen diğer şeylerin görünebilen ve uygun yerlerine yazılı bilgi bırakmak,

3) En kısa sürede yetkililere haber vermek,

zorundadırlar.

Sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalarda;

a) Kazaya karışan sürücülerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve aralarında kazayı kendi düzenleyecekleri tutanakla tespit etmek noktasında anlaşırlarsa “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı” düzenleyip birlikte imza altına alarak olay yerinden ayrılabilirler.

b) Taraflarının anlaşma sağladığı durumlarda, yeni bir trafik kazasına sebebiyet vermemek ve trafik akışını engellememek için mümkün olduğu takdirde olay yerinin fotoğrafları çekilerek kazaya karışan araçlar taşıt yolu dışına çıkarılır ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı burada düzenlenir.

c) Bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın sigortaları tarafından veya kendilerince doğrudan karşılanacağını kabul etmiş sayılırlar ve sonradan yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesini isteyemezler.

ç) Aşağıdaki durumlarda Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir:

1) Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı kaza ise),

2) Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması,

3) Araçlardan herhangi birinin ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,

4) Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması,

5) Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum veya kuruluşuna ait olması,

6) Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyaya zarar verilmiş olması.”

Mala zarar verme suçu kasten işlenen bir suçtur, Türk ceza kanununda Mala Zarar Verme Suçu Temel madde 151 de Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Şeklinde geçer. Trafik kazası taksirle meydana geleceğinden bu suç kapsamında değerlendirilmemektedir.

Trafik Kazalarına İlişkin İşlemler

MADDE 156 – (Değişik:RG-21/3/2012-28240)

Trafik kazaları ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

a) Trafik kazası tespit tutanağının düzenlenmesi

1) Örneğine uygun olarak; kaza yerinin durumu, iz ve deliller, kazaya karışan sürücüler, varsa ölü veya yaralılar, hasar veya zarar, gün ve saat ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek üzere düzenlenir ve olay yerinin durumu bir krokide gösterilir. Tutanağa kazazedelerin olay yerindeki ölüm veya yaralanma durumu işlenir.

Trafik Kazası Tespit Tutanağı; soruşturma evrakına eklenmek, dosyasında saklanmak ve sayısına göre taraflara verilmek üzere yeter sayıda düzenlenir.

Trafik kazası tespit tutanağının düzenlenmesi ile tutanakta yer alan bilgilerin bir veri tabanında toplanmasına ve bu bilgilerin ilgili taraflarla paylaşımına ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

2) Trafik kazası tespit tutanağı düzenlemeye 154 üncü maddenin (a) bendi gereğince trafik zabıtası ve genel zabıtanın görevli personeli yetkilidir.

Tutanaklar en az iki görevli tarafından düzenlenir. Hafif yaralanmalı veya hasarlı kazalarda tek görevli tarafından rapor şeklinde de düzenlenebilir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların karıştığı trafik kazalarında bir askeri temsilcinin bulundurulması mecburidir.

3) Tutanak düzenleyenler, tutanakta taraflar için kusur oranı belirtmeksizin sadece kazanın oluşumunda kimin hangi trafik kuralını ihlal ettiğini belirtirler.

4) Karayolu üzerinde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanıp, olay yerindeki iz ve delillerin tespit ve değerlendirilmesi sonucunda trafik kazası olduğu anlaşılan durumlarda; kazaya karışan taraf veya unsurlardan birinin, birkaçının ya da tamamının olay yerinden ayrılmış olması halinde de trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir.

5) Önceden meydana gelmiş veya olay yerinden kaldırılmış araçların karıştığı ve yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalar için trafik zabıtası ve genel kollukça hasar tespitine dair kazaya karışanlara verilmek üzere tutanak veya rapor düzenlenmez. Bu durumlarda hasar tespitleri ilgililerin sigortalarına veya yetkili mahkemelere başvurmaları suretiyle yapılır.

Ancak;

Can, mal ve trafik güvenliğini etkileyen veya yolun trafiğe kapandığı maddi hasarlı trafik kazalarında, kazaya karışanların kazanın oluşuna göre iz ve delilleri işaretleyerek, mümkün olduğu takdirde olay yerinin fotoğraflarını çekerek araçlarını en yakın ve uygun yerlere çekmeleri,

Karayolu üzerinde birden fazla sayıda aracın karıştığı sadece maddi hasarla sonuçlanan ve tarafların bu Yönetmelik çerçevesinde Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı düzenlemediği trafik kazalarında; taraflara ait araçlardan en az birinin olay yerinde bulunması ve olay yerindeki iz ve delillerden kazanın oluşumu ile o yerde meydana geldiğine kanaat getirilmesi,

hallerinde görevlilerce trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir.

b) Kaza istatistikleri

Kazaların nedenlerini tespit etmek ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinde kullanılmak üzere, trafik kazası tespit tutanaklarındaki bilgilerden yararlanılarak, kazaya el koyan birimlerce örneğine uygun istatistik formu düzenlenir.

Düzenlenen istatistik formları, her ilde şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüklerinde toplanarak, il genelinde değerlendirmesi yapıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın