Polisin Çalışma Süresi, 12-12 Çalışma, Hafta Mezunu

Emniyet Teşkilatı Kanunu Madde 61 – Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden
başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.

DEVLET MEMURLARI KANUNU
Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12/1 md.; Aynen kabul 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Madde 1 son parağrafı Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.

POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Çalışma saatleri
MADDE 22- (1) Polis merkezinde görevli personelin çalışma saatleri; uluslararası
standartlar, insan haklarının korunması, personel sağlığı ve motivasyonu ile iş verimliliği
itibariyle aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:


a) Polis merkezi amiri ve yardımcısı, Devlet memurları çalışma zamanlarına uygun
olarak, günde 8 saat görev yapar. 8 saatlik görev süresi, istisnai olarak 08:00-21:00 saatleri
arasında olacak şekilde kesintisiz olarak düzenlenebilir. Polis merkezi amiri ve yardımcısı, resmî
tatil olmasına rağmen genel güvenlik bakımından risk taşıyan zamanlarda, görev süresi günlük
mesai saatleri dışında olmak ve günde 8 saatlik süreyi aşmamak kaydıyla görevlendirilebilir.
Hafta sonları ve Devlet memurlarının izinli olduğu diğer günlerde görev yapılması halinde,
bunun yerine hafta içi izin kullanılır.

b) Grup amirliğinde görevli personel, gece, gündüz ve akşam vardiyası olmak üzere
dönen üçlü vardiya sistemine ve 8/24 çalışma düzenine göre dört grup halinde çalışır. Bir grup,
dört haftalık zaman periyodunda yedi günden fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz.


c) Büro hizmetlerinde görevli personel, Devlet memurlarının çalıştığı zamanlarda, günde 8
saat görev yapar.


(2) Grup amirliği personeline, üç vardiya dört grup halinde görev yapılması halinde
ayrıca hafta izni verilmez.
(3) Çalışma saatlerinin düzenli olarak bilgisayar kaydı tutulur.


Çalışma saatlerinde istisnai haller
MADDE 23-(l) Ülkede ve ilde genel emniyet ve asayişi etkileyen olağanüstü
durumlarda, büyükşehirler dahil illerde valinin, büyükşehirdekiler hariç ilçelerde kaymakamın
onayıyla ve geçici süreyle; 12/36, 12/24 veya zorunlu olması halinde 12/12 esasına göre çalışma
sistemi uygulanabilir. Bu şekildeki çalışma sistemi bir yıl içinde 60 günü ve kesintisiz olarak da 10
günü geçemez.


(2) Büro hizmetlerinde çalışan personel, olağanüstü veya hizmetin gerektirdiği
durumlarda polis merkezi amirinin yazılı veya sözlü emriyle mesai saatlerinin dışında kısa süreli
görevlendirilebilir. Bu durum görev listesinde belirtilir. Bu personelin kesilen izinleri, mümkün
olduğu takdirde aynı hafta içerisinde, aksi halde bir sonraki hafta içerisinde kullandırılır.


(3) Olağanüstü durumlar dışında, grup amirliğinde çalışan personelin çalışma saatleri
artırılamaz. Ancak grupların değişim saati, görev gereklerine uygun olarak, polis merkezi
amirince öne alınabilir veya sonraya bırakılabilir. Bu süre hiçbir zaman, personelin tabi olduğu
görev süresinin dörtte birini aşamaz. Bu durumlarda istirahat süresi 12 saatten az olamaz.


(4) Bu maddenin uygulanmasında olağanüstü durum terimi;
a) Mevcut polis kuvvetleriyle bastırılması ya da önlenmesi mümkün olmayan ya da
mümkün görülmeyen önemli olayların vuku bulması,
b) Göreve ara verilmesi halinde, devam etmekte olan bir araştırma veya soruşturma
faaliyetinin kesintiye uğrayacak ve böylece önemli bir zarar doğacak olması,
c) Kurs, izin, eğitim, sağlık gibi sebeplerle, görevli personel sayısının, yürütülen
hizmetleri aksatacak şekilde azalmış olması,


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın