Tabanca ve Av Tüfeği Rushat İşlemleri

6136 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

 • Bulundurma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)
 • Taşıma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)
 • Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir)
 • Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Süre sınırlaması yoktur)
 • Yivli Av Tüfeği Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

2521 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5 yıl geçerlidir)
 • Satıcılık (Av Bayiilik) Belgesi (1-3 yıl geçerlidir)

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip engel hali bulunmayanlara gerekli harç ve vergileri ödemeleri kaydıyla mesken veya işyerinde olmak üzere Bulundurma Ruhsatı verilir.

 1. Taşıma ruhsatlarını (bu ruhsatlar için istenecek diğer belgeler) kimler alabilir?
 2. Hayatı harici tehlikede olduğu gerekçesiyle verilen taşıma ruhsatları:

        İl Valileri;

 1. Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara (Can güvenliğinin harici ve ciddi tehlikede olduğunu kanıtlayan belge istenecektir.),
 2. Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların ve TSK mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına (Şehitlik belgesi istenir.),
 3. Bakanlığın muvafakati alınmak şartıyla, 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Daîr Kanun ile değişik 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara (İllerde Vali veya Vali Yardımcısının Başkanlığında İl J.K., İl Em.Md., Garnizon Komutanı veya temsilcisi ve Milli İstihbarat temsilcisinden oluşan komisyonca hayatlarının koruma altına alındığına dair karar istenir.),

Talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu Valiler tarafından takdir edilir.

                            Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.

 1. Taşıma ruhsatı verilecek meslek mensupları:

        Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının 91/1779 Sayılı Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde Silah Taşıma Ruhsatı verebilir;

     (a)   Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk vatandaşlarına (Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecektir.),

    (b)     Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarına (Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazı ve basın kartı fotokopisi istenecektir.),

      (c)     Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine (Kuyumcu ve sarrafların, esnaf ve sanatkarlar odası ile kuyumcu odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.),

      (d)   14.08.1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine (Av malzemesi ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin satıldığı ve bayiliği olduğuna dair belge istenecektir.),

     (e)     Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine (Banka müdürlerinin kendi kurumlarından görevli olduklarını belirleyen belge istenecektir.),

      (f)   Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara (Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi istenecektir.),

       (g)     Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına (Şirketin yıllık satış tutarını (cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı, kar-zarar cetveli ve bilanço, ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin noter tasdikle imza sirküleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı istenecektir.),

       (h)     Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskûn yerlerde uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine (Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile arazi sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

       (ı)      Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeni ile yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine (Ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile hayvan sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

      (i)      Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, şirket söz konusu ise Ticaret Sicili Gazetesi ile kimlerin ruhsat istediğine dair yetkili kurul kararı istenecektir.),

     (j)      Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna daîr vergi dairesi yazısı istenecektir.),

     (k)     Akaryakıt istasyonları sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve iş başında taşımak şartıyla), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna daîr vergi dairesi yazısı ve SGK. primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı ile iş sahibinin yazılı müracaatı istenecektir.),

      (l)      Sigortalı olarak en az elli işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.), (İş sahiplerinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı ve sigorta sicil numarasını gösterir kart fotokopisi, bekçi, mutemet ve veznedarlar için iş sahiplerinden istenen belgeler yanında işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

      (m)    Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere (Poligon sahibinden işletme fotokopisi, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

    (n)     25.04.1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun 8’inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), (Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazı ve bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenecektir.),

     (o)     Meskûn yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere (Müracaat eden ve ruhsatı yeniletenlerden ziraat odalarından veya İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten yazı ve ürünün satışı karşılığı müstahsil makbuzu istenecektir.),

        (ö)     09.05.1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun Hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşıyabilirler), (İş sahibinin yazılı müracaatı, depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

     (p)     Daha önce Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan Subay, Astsubay veya Uzman Jandarma Çavuşlara ( Kamu görevinde bulunmuş asıl statüsünü kazanmış, kendi isteği ile bu görevinden ayrılanlara kurum tarafından kendi istekleri ile ayrıldıklarına dair belge istenecektir.),

       (r)      Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye), (Döviz bürosu sahiplerinin hazine ve Dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni aldığına dair belge istenecektir.),

       (s)      Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlere (Avukatlardan bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, noterlerden ise noterlik belgesi fotokopisi istenecektir.),

      (ş)      Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayii odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine (Bağlı bulundukları birlik, federasyon ve konfederasyon başkan ve genel sekreteri imzalı belge ile oda yönetim kuruluna seçildiğine daîr seçim tutanağı fotokopisi istenecektir.),

      (t)      Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalli muhtarlığı yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine daîr İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.),

     (u)     Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç en az bir dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine daîr İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.).

c.       Talep etmeleri halinde Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri kimlerdir?

                   (1)     Özel kanunlara göre silah taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri;

        Kanunun 7’nci maddesi birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri hükümlerine göre Valilerce silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek kamu görevlileri; aşağıda görevleri yazılı olan kamu görevlilerinden sadece görev belgesi istenir, haklarında tahkikat yapılmaz.

Özel Kanunlara göre her zaman ve her yerde silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin zati silahlarına istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. Bu kişilerden taşıma ruhsatı harcı alınmaz.(a)    Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,(b)   Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,(c)    Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara,(ç)     Özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip olanla (d)     Emniyet hizmetleri sınıfı personel,(e)     MİT mensupları,(f)      Gümrük muhafaza memurları,(g)     Orman muhafaza memurları           (h)     Güvenlik korucuları(ı)      Çarşı mahalle bekçileri

      (2)     Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

 1. Köy ve Mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya alacakları zati silahları için) (2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.)
 2. Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467’nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (Bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.). 

        (3)     Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

 1. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkartmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
 2. Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 3. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapımı, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 4. (d)     TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın