Polis İdari Soruşturma Aşamaları ve Tebliğ

Polislere olan konu 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan ve süreçte disiplin kurallarına aykırı hareket eden personele memur disiplin soruşturması açılabilir. Belirli bir komite tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler kontrol edildikten sonra yukarıda belirtilen kişilere 657 disiplin cezası kapsamında yaptırım uygulanabilmektedir. Yani bilindiği üzere poliste 657ye tabi bir devlet memurudur.

Temel olarak Disiplin soruşturmasının çeşitli aşamaları ve süreci aşağıdaki gibidir.

Soruşturmanın başlatılması

Soruşturmacının görevlendirilmesi ve inceleme

Rapor düzenlenmesi ve cezanın belirlenmesi

Memura savunma hakkı tanınması

Cezanın uygulanması

Disiplin soruşturmalarında en önemli kriter prosedürlere uygunluktur. Bu sürece katılan tüm birimler, ilgili yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uymalıdır. Kuralların ihlal edilmesi halinde, görevli soruşturma sırasında mahkemeye başvurabilir. İdare mahkemeleri bu itirazlarfn başvuru merciidir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:

DMK Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra,  atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

(Değişik fıkralar: 12/5/1982 – 2670/32 md):Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün  içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Tebliğ konusu ile ilgili olarak DMK da şu şekilde geçer Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Rutin soruşturmalarda ise verilen ceza en kısa sürede personele tebliğ edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın