Polis vatandaşın veya kimliğinin fotoğrafını çekebilir mi?

Gelişen teknoloji ile artık herkesin elinde bulunan telefonlarla video çekmek, fotoğraf çekmek kolaylaştı. Giriş olarak şunu söyleyelim polis kendine karşı gerçekleşen bir olay ile ilgili veya başkasına karşı meydana gelen herhangi bir olay ile ilgili, bir eyleme karşı araç içi kamera ve kask üstü kameranın yanı sıra cep telefonuyla da görüntü alabilme hakkına sahiptirler, Çünkü orada bir pasif direnç var ve polis memurları bununla ilgili tutanaklarında bu olayı görüntüyle ispat etmekte serbestler, bu husus önemli bir ayrıntıdır.

Tabiki “Vatandaşın görüntüsü basınla paylaşılamaz”

Tutanakta yazacakları şeyleri görüntülerle ispat edebilirler ancak polisin bu görüntüleri basınla paylaşması, kamuya açık yerlerde yayınlaması yasak. Çünkü bu kez vatandaşın masumiyet karinesi zedelenmiş oluyor.Kaldı ki görüntülerin yayınlanması özel hayatın ihlali anlamına da geliyor. Polisler bu görüntüleri kendileri basınla paylaştıysa ilgili memurlar da ceza alabilir.

Vatandaşın kimliğinin fotoğrafin çekilmesi yani özel bildilerinin kaydedilmesi için ise aşağıdaki yazıyı detaylı okuyunuz.

İstisnalar

MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

_________________

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 119 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “diğer kamu görevlileri kurumlarının muvafakati” ibaresinden sonra gelmek üzere “, hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati” ibaresi eklenmiştir.

12315

b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

(2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın