Polislerin Çalışma ve Emeklilik Durumu, Yaş Haddi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigorta Kanunu’nun 40. maddesinin 2. fıkrasının 14. bendinde “Polis” ifadesi, yeni kanunda “Polis Memuru, Baş Polis Memuru, Kıdemli Baş Polis Memuru’’ olarak değiştirildi. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinin ‘ç’ fıkrasının “İI Emniyet Mensupları” başlığı bölümünün 4 numaralı sırasında bulunan ve “Polis” ifadesiyle tanımlananlar için daha önce 52 olan emeklilik yaş haddi değiştirilerek, yeni ifadesiyle “Polis Memuru, Baş Polis Memuru ve Kıdemli Baş Polis Memuru” olarak tanımlananlar için emeklilik yaş haddi 55’e yükseltildi. Yani bu durumda 30 Nisan 2008 den sonra göreve başlayan polislerin emeklilik yaşı 55 oldu.

Polislerde fiili hizmet müddet zammı ola­rak ifa­de edi­len ve pra­tik­te yıpranma payı ola­rak bi­li­nen uy­gu­la­ma­dır. Buna göre po­lis­ler, ça­lış­tık­la­rı her yıl için 3 ay ila­ve hiz­met sü­re­si ka­za­nır­lar. Böy­le­ce ör­ne­ğin 20 yıl ça­lı­şan bir po­lis me­mu­ru, 5 yıl da yıp­ran­ma payı ka­za­na­rak, top­lam­da 25 yıl hiz­me­ti var­mış gibi de­ğer­len­di­ri­lir.

5510 SKM

Fiilî hizmet süresi zammı
MADDE 40- (Değişik: 17/4/2008-5754/25 md.)


Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma
sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir.

Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14)
numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/42 md.)
Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları
dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim,
kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.


Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi
zammı uygulanır.

14) Emniyet ve polis mesleğinde, (3) Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen Milli İstihbarat Teşkilâtında süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları. (3)

Eklenecek gün sayısı 90’ır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın