Vücuttan Kan, idrar veya başka örnek alınması

Bu konu Türkiye hukuk sisteminde CMK Madde 75 de düzenlenen bie husustur.

Cmk 75 1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

(2) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir.

(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir.

(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır.

(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.

(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir.

(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır.

Örneğin Trafik güvenliğini tehlikeye sokma olayında Kişiye ilgili idari yaptırımın uygulanması ve ehliyetine el koyulup para cezasının kesilmesi neticesinde bu kişinin alkollü araç kullanıp kullanmadığının anlaşılması ve gerekirse ilgili idari ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi için kişiye tıbbi müdahalede bulunulacağı da madde metninde belirtilmiştir.

‘’ Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır. ‘’

Kişinin tabi tutulduğu ölçüme itiraz etmesi halinde de ilgiliden kan örneği alınacağı belirtilmiştir. Normun lafzında ‘’götürülerek’’ denildiğinden, itiraz için yaptırılacak teste de kolluk eşliğinde gidilmesi yahut kollukça yollandığını belirten bir belgenin mevcut olmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Lakin burada kişiye zorla tıbbi müdahalede bulunulmaması, kişinin müdahaleyi kabul etmemesi halinde itiraz hakkından vazgeçtiği yönünde bir yorum yapılması daha doğru olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın