1774 Sayılı Kimlik Bildirmeme Kanunu İdari Para Cezaları

19.02.2021
1774 Sayılı Kimlik Bildirmeme Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Yılı Kimlik Bildirmeme Cezası. 1774 Sayılı Kimlik Bildirmeme Kanunu. … Kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere 308 ile 336 TL arası ceza uygulanır.Madde 1 – Bu Kanunda Sayılan, Özel Veya Resmi, Her Türlü Konaklama, Dinlenme Bakım Ve Tedavi Tesisleri Ve İşyerleri İle Konutlarda Geçici Veya Sürekli Olarak Kalanlar, Oturanlar, Çalışanlar Ve Ayrılanlar İle Araç Kiralayan Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Kimliklerinin Tespiti Ve Bildirilmesi Bu Kanunun Hükümlerine Göre Yapılır. (1)

          Askeri Konaklama, Dinlenme Ve Kamp Tesisleri İle Ordu Evleri Bu Kanunun Kapsamı Dışındadır.

          Madde 2 – Otel, Motel, Han, Pansiyon, Bekar Odaları, Günübirlik Kiralanan Evler, Kamp, Kamping, Tatil Köyü Ve Benzeri Her Türlü, Özel Veya Resmi Konaklama Yerleri İle Özel Sağlık Müesseseleri, Dinlenme Ve Huzur Evleri, Dini Ve Hayır Kurumlarının Sosyal Tesislerinin Sorumlu İşleticileri, Bu Yerlerde Ücretli Veya Ücretsiz, Gündüz Veya Gece, Yatacak Yer Gösterdikleri Yerli Veya Yabancı Herkesin Kimlik Ve Geliş- Ayrılış Kayıtlarını, Örneğine Ve Usulüne Uygun Şekilde Günü Gününe Tutmak, Genel Kolluk Örgütlerinin Her An İncelemelerine Hazır Bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, Talebi Halinde Vermek Zorundadırlar. (2)

          Madde 3 – İkinci Maddede Sayılan Tesislerin Sorumlu İşleticilerinin Kimlikleri, Tesis Açılmadan Evvel Müessesenin Sahibi Veya Kanuni Temsilcisi Tarafından Örneğine Uygun Şekilde, En Yakın Kolluk Örgütüne Bildirilir.

          Sorumlu İşleticinin Değişmesi Halinde Keyfiyetin 24 Saat İçinde Ve Yukarıdaki Fıkrada Gösterilen Şekilde Bildirilmesi Zorunludur.

          İşleticiler, Kendilerine Bu Konuda Verilen Görev Ve Yükümlülükleri, Kendi Sorumlulukları Altında Yöneticilerine Devredebilirler.

          Bu Durumda İşletici Ve Yönetici Müştereken Sorumlu Olurlar.

          Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislerin Amir Ve Müdürleri İşletici Gibi Sorumludurlar.

          Madde 4 – İkinci Maddedeki Tesislerin Sorumlu İşleticileri, Müesseselerinde Sürekli Veya Geçici Olarak Çalıştırdıkları Kimseleri Ve Bunların Ayrılışlarını, Örneğine Uygun Kimlik Bildirme Belgesi Doldurarak, 24 Saat İçinde Bağlı Oldukları En Yakın Kolluk Örgütüne Bildirirler.

          Kolluk Örgütüne Bildirilerek Çalıştırılanlara, Sorumlu İşletici Tarafından Doldurulup Onaylanan, Örneğine Uygun Bir Kimlik Kartı Verilir.

––––––––––––––––––

(1)  27/3/2015 Tarihli Ve 6638 Sayılı Kanunun 18 İnci Maddesiyle, Bu Fıkrada Yer Alan  “Ayrılanların” İbaresi “Ayrılanlar İle Araç Kiralayan Gerçek Ve Tüzel Kişilerin” Şeklinde Değiştirilmiştir.

(2) 31/10/2016 Tarihli Ve 678 Sayılı KHK’nin 2 Nci Maddesiyle, Bu Maddenin Birinci Fıkrasına “Bekar Odaları,” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Günübirlik Kiralanan Evler,” İbaresi Eklenmiş, Daha Sonra Bu Hüküm 1/2/2018 Tarihli Ve 7071 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesiyle Aynen Kabul Edilerek Kanunlaşmıştır.

          Kolluk Görevlilerince Her İstenildiğinde Bu Kimlik Kartının Gösterilmesi Zorunludur.

          Madde 5 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 Md.)

          Madde 6 – Şehir, Kasaba Ve Köy Sınırları İçindeki;

          A) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 Md.)

          B) Bu Kanunun İkinci Maddesinde Sayılanlar Dışında Kalan Her Çeşit Ticaret Ve Sanat Amacı Güden İş Yerlerinde Çalışanlar Ve Buralarda Her Türlü Barındırmalar İçin İş Yerlerinin Sorumlu İşleticisi;

          C) Öğrenci Yurtları Ve Benzeri Yerlerde Çalışanlar İle Bu Yerlerde Kalmakta Olan Öğrenciler İçin O Yerin Sorumlu İşleticisi;

          (Ek İbare: 25/4/2006 – 5490/72 Md.) Tarafından Örneğine Uygun Kimlik Belgesi Doldurularak Üç Gün İçinde Genel Kolluk Örgütüne Verilmesi Zorunludur.

          D) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 Md.)

          Konutun Değiştirilmesi Veya (B) Ve (C) Bentlerinde Sayılan Konut, İş Yeri Ve Yurtlarda Çalışmakta Veya Barınmakta  Olanların Ayrılmaları Halinde De, Yukarıdaki Şekil Ve Süre İçinde Bildirim Belgesi Gereklidir. (1)

          (Değişik: 29/8/1996 – 4178/8 Md.) Kimlik Bildirimleri, Mahalli Kolluk Örgütüne Verilmeden Evvel Mahalle Veya Köy Muhtarına Onaylatılır.

(Ek fıkra:25/3/2020-7226/5 md.) Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılır.

          Madde 7 – Geçici Yer Değiştirmelerde;

          A) Konutlarda 30 Günden Fazla Kalacak Misafir İçin Aile Reisi;

          B) Yaylak Ve Kışlak Gibi Yerlere Mevsimlik Olarak Göçenler İçin De Aile Reisi Tarafından, Örneğine Uygun Bildirim,

          Üç Gün İçinde Kolluk Örgütüne Verilir.

(Ek Fıkra: 28/11/2017-7061/36 Md.) Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak Sürekli İkametinin Dışında Bir Başka İlde Çalışmak Amacıyla Geçici Olarak Yer Değiştirenlerin Kimlik Bildirimleri, Bu Kişilerin Yaşadıkları Geçici Yerleşim Alanlarında Doğrudan Kolluk Kuvvetlerince Alınır Ve Bu Bildirimler Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Elektronik Ortamda Paylaşılır.

          Madde 8 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 Md.)

          Madde 9 – Bu Kanun Hükümlerine Göre Kimlik Bildirme Belgesini Yetkili İdareye Vermekle Yükümlü Tutulanlar, Kimliğini Nüfus Hüviyet Cüzdanı Ve Diğer Resmi Geçerli Belgelerle İspat Edemeyen Kimseleri Tesislerinde Barındıramaz, Konut Ve İşyerlerinde Çalıştıramaz.

          Madde 10 – Kahvehane, Oyun Salonu, Kulüp, Lokal Ve Benzeri Yerlerde Ve Bu Kanunun Kapsamına Giren Diğer Yatısız İş Yerlerinde, Özel Kanunları Müsaade Ettiği Takdirde, Ancak Sahipleri Ve Çalıştırdıkları Kimseler Yatabilir, Başkaları Kalamazlar.

          İskele, İstasyon, Hava Meydanı Terminal, Garaj, Benzin İstasyonu Ve Benzeri Kara, Deniz Ve Hava Ulaşım Merkezleri İle Fuar, Panayır, Sergi Ve Pazar Kurulması Gibi Zorunluluk Olan Zaman Ve Yerlerde, Sabahçı Kahvesi Ve Benzeri Diğer Tesislere, Bağlı Olduğu Kolluk Kuvvetinin Görüşü Alınmak Şartıyla Belediye Veya İl Özel İdaresi Tarafından Geçici Veya, Sürekli Olarak İzin Verilebilir. Buralarda Kalanlar İçin Bildirim Yapılmaz. (2)

––––––––––––

(1) 25/4/2006 Tarihli Ve 5490 Sayılı Kanunun 72 Nci Maddesiyle; Bu Fıkrada Yer Alan “Olanlar İle (D) Bendinde Belirtilen Yerlerde Kalanların” İbaresi “Olanların” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Metne İşlenmiştir.

(2) Bu Fıkrada Yer Alan “Bağlı Olduğu  Kolluk Örgütünün Ve İlgili Mahalli İdarenin Görüşü Alınarak Mahalli Ve En Büyük Mülkiye Amiri Tarafından“ İbaresi, 24/11/2004 Tarihli Ve 5259 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesiyle ” Bağlı Olduğu Kolluk Kuvvetinin Görüşü Alınmak Şartıyla Belediye Veya İl Özel İdaresi Tarafından”Olarak Değiştirilmiş Ve Metne İşlenmiştir.

          Madde 11 – Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmaz Mal Yöneticileri Ve Kapıcıları, Binalarında Bildirim Dışı Kimselerin Oturup Oturmadığını, Çalışıp Çalışmadığını, Garaj, Kömürlük, Boş Daire Gibi Bölümlere Saklanmalar, Sığınmalar, Bazı Eşya Veya Maddeleri Gizlemeler Olup Olmadığını Kontrol Etmekle Yükümlüdürler.

          Bütün Kat Sahipleri Ve Kiracıları İle Binada Çalışanlar Bu Konularda Yöneticiye Yardımcı Olmak Ve Gereken Bilgileri Vermek Zorundadırlar.

          Yönetici Ve Kapıcıların, Bu Kanuna Aykırılıkları Ve Diğer Şüpheli Gördükleri Hususları, Bağlı Oldukları Genel Kolluk Örgütüne Bildirmeleri Gereklidir.

          Madde 12 – Bu Kanunun Bildirimlerle İlgili Maddelerinin Uygulama Biçimi, Söz Konusu Kimlik Bildirme Belge, Defter Ve Kartlarının Şekli, Muhtevası, Verilişi, Alınış, Adalet, İçişleri, Turizm Ve Tanıtma Ve Devlet İstatistik Enstitüsü İşlerine Bakan Devlet Bakanlıklarınca Müştereken Hazırlanacak Bir Yönetmelikle Gösterilir.

          Madde 13 – (Mülga: 29/8/1996 – 4178/9 Md.)

          Madde 14 – Bu Kanuna Göre Verilecek Belgeler Ve Yapılacak Her Türlü Bildirimler, Her Çeşit Vergi, Resim Ve Harçtan  Muaftır. Mahkeme Kararı Olmadıkça, Yetkili Resmi Örgütler Dışında, Hiç Kimsenin Bunlardan Yararlanmasına Müsaade Edilemez.

          Madde 15 – (Değişik: 23/1/2008-5728/363 Md.) (1)

(…) (1) 3 Ve 4 Üncü Maddelerdeki Yükümlülüklerden Her Birine Aykırı Hareket Edenlere İkiyüzelli Türk Lirası İdarî Para Cezası Verilir.

          Madde 16 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 Md.)

          Madde 17 – (Değişik: 23/1/2008-5728/364 Md.)

6, 7, 9, 10 Ve 11 İnci Maddelerdeki Hükümlere Aykırı Hareket Edenlere Yirmi Türk Lirası; Kimlik Bildirme Belgesinde Gerçeğe Uymayan Bilgi Verenlere Yüz Türk Lirası İdarî Para Cezası Verilir.

          Madde 18 – (Değişik: 23/1/2008-5728/365 Md.)

Bu Kanunda Belirtilen İdarî Para Cezaları, Mahallî Mülkî Amir Tarafından Verilir.

          Madde 19 – 10/6/L930 Tarihli Ve 1704 Sayılı Otel Pansiyon, Ticarethane Vesair Umumi Müesseselerde Oturan Ve Çalışanların Hüviyet Varakası Vermeleri Mecburiyetine Dair Kanun İle Bu Kanunun Bazı Maddelerini Tadil Ve Tashih İcrasına Ve Bir Madde İlavesine Dair 14/1/1933 Tarih Ve 2099 Sayılı Kanun Yürürlükten Kaldırılmıştır.

          Ek Madde 1 – (Ek: 29/8/1996 – 4178/10 Md.)

          Bu Kanunun Uygulanması Sırasında Genel Kolluk Kuvvetlerine Ait Karakollara, İl Merkezlerinden De Sorgulanabilen Bilgisayar Terminalleri Konulur. Bunun İçin Gerekli Giderler İçişleri Bakanlığı Bütçesine Konulacak Ödenekten Karşılanır.

          (Değişik İkinci Fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 Md.; Aynen Kabul: 1/2/2018-7071/4 Md.)Bu Kanunun 2 Nci Maddesinde Sayılan Özel Veya Resmi Her Türlü Konaklama Tesisleri Tüm Kayıtlarını Bilgisayarda Günü Gününe Tutmak, Genel Kolluk Kuvvetlerinin Bilgisayar Terminallerine Bağlanarak Mevcut Bilgi, Belge Ve Kayıtları Genel Kolluk Kuvvetlerine Anlık Olarak Bildirmek Zorundadırlar.

–––––––––––––––

(1) 31/10/2016 Tarihli Ve 678 Sayılı KHK’nin 3 Üncü Maddesiyle, Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Yer Alan “2,” İbaresi Yürürlükten Kaldırılmış, Daha Sonra Bu Hüküm 1/2/2018 Tarihli Ve 7071 Sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesiyle Aynen Kabul Edilerek Kanunlaşmıştır.

(Ek Fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 Md.; Aynen Kabul: 1/2/2018-7071/4 Md.) İkinci Fıkrada Belirtilen Genel Kolluk Kuvvetlerinin Terminallerine Bağlanmayanlara Onbin Türk Lirası, Anlık Veri Göndermeyen Veya Gerçeğe Aykırı Kayıt Tutanlara Beşbin Türk Lirası İdari Para Cezası, Mülki İdare Amirlerince Verilir. Bu Fiillerin Tekrarı Halinde İşletme Ruhsatları İptal Edilir. Bu Maddeye Göre Verilen İdari Para Cezaları Tebliğinden İtibaren Bir Ay İçinde Ödenir.

(Ek Fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 Md.; Aynen Kabul: 1/2/2018-7071/4 Md.) Bu Kanunun 2 Nci Maddesinde Sayılan Özel Veya Resmi Her Türlü Konaklama Tesisleri, İkinci Fıkrada Belirtilen Genel Kolluk Kuvvetlerinin Terminallerine Bağlanmak İçin Gerekli İşlemleri Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren İki Ay İçinde Tamamlar.

(Ek Fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 Md.; Aynen Kabul: 1/2/2018-7071/4 Md.) Bu Maddenin Uygulanması İle Görevi Gereği Bu Verileri Kullanan Kamu Personelinin Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar İçişleri Bakanlığı Tarafından Belirlenir.

          Ek Madde 2 – (Ek: 15/5/2008-5763/12 Md.)

Bu Kanunun 4 Üncü Ve 6 Ncı Maddeleri Gereğince Verilen Sürekli Veya Geçici Olarak Çalışanlara Ait Kimlik Bilgileri, Genel Kolluk Kuvvetlerince İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İl Müdürlükleri Veya Merkez Müdürlüklerine Bildirilir.

Ek Madde 3 – (Ek: 27/3/2015-6638/19 Md.)

Araç Kiralama Şirketlerinin Sorumlu İşleticileri Ve Yöneticileri, Kiralanan Araç Bilgileri İle Aracı Kiralayanların Kimlik Bilgileri Ve Kira Sözleşmesi Kayıtlarını Usulüne Uygun Şekilde Günü Gününe Tutmak Ve Bu Kapsamda Mevcut Bilgi, Belge Ve Kayıtları Genel Kolluk Kuvvetlerinin Her An İncelemelerine Hazır Bulundurmak Zorundadırlar. Ancak Araç Kiralayanın Kamu Kurum Veya Kuruluşu Olması Hâlinde Sadece Kamu Kurum Veya Kuruluşuyla Yapılan Sözleşme İle Araç Bilgileri Sisteme Kaydedilir.

Araç Kiralama Esnasında Gerçeğe Aykırı Kimlik Kullananlar İle Birinci Fıkra Kapsamında Elde Edilen Bilgi Ve Kayıtları, Hukuka Aykırı Olarak Kullanan, Bir Başkasına Veren, Yayan Veya Ele Geçiren Kişi, 26/9/2004 Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümlerine Göre Cezalandırılır.

Birinci Fıkrada Belirtilen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edenlere Beş Bin Türk Lirası, Gerçeğe Aykırı Kayıt Tutan Veya Bilgi Verenlere On Bin Türk Lirası İdari Para Cezası, Mülki İdare Amirlerince Verilir. Bu Kanuna Göre Verilen İdari Para Cezaları Tebliğinden İtibaren 1 Ay İçinde Ödenir. İşlenen Bir Suçun Gizlenmesi Amacıyla Bilgilerin Yok Edilmesi Hâlinde İşletme Ruhsatı İptal Edilir. Bu Fıkraya Göre İdari Yaptırımların Uygulanması Ceza Soruşturması Ve Kovuşturması Yapılmasına Engel Değildir.

Bu Maddenin Uygulanması İle Görevi Gereği Bu Verileri Kullanan Kamu Personelinin Denetimine İlişkin Esas Ve Usuller İçişleri Bakanlığı Tarafından Belirlenir.

          Geçici Madde 1 – Bu Kanunun Yayım Tarihi İle 12 Nci Madde Gereğince Hazırlanacak Yönetmeliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi Arasında Geçecek Süre İçinde 1704 Ve 2099 Sayılı Kanunların Uygulanmasına Devam Olunur.

          Geçici Madde 2 – Bu Kanunun Yayımı Tarihden Sonra 12 Nci Maddedeki Yönetmelik Çıkıncaya Kadar 5 İnci Madde Ve 6 Ncı Maddenin (A), (C), (D) Bentlerini Gerekli Görülen Yerlerde Uygulatmaya İçişleri Bakanı Yetkilidir.

          Geçici Madde 3 – Bu Kanunun 12 Nci Maddesinde Belirtilen Yönetmelik, Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Altı Ay İçinde Çıkarılır.

Geçici Madde 4 – (Ek: 27/3/2015-6638/20 Md.)

Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Altı Ay İçinde Araç Kiralama Şirketleri Tüm Kayıtlarını Bilgisayarda Tutmak Ve Bilgisayar Terminallerini Genel Kolluk Kuvvetlerinin Ek 1 İnci Maddeye Göre Kurulan Bilgisayar Terminallerine Bağlamak Zorundadırlar. Bu Şartı Yerine Getirmeyen İşletmelere Mülki İdare Amirlerince On Bin Türk Lirası İdari Para Cezası Verilir. Bu Fiilin Tekrarı Hâlinde İşletme Ruhsatları İptal Edilir.

          Madde 20 – Bu Kanunun 6 Ve 7 Nci Maddeleri, 6 Ncı Maddenin (B) Bendi Hariç, 12 Nci Maddeye Dayanılarak Çıkarılacak Yönetmeliğin Yürürlük Tarihinde, Diğer Maddeleri Bu Kanunun Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

          Madde 21 – Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

You cannot copy content of this page