İdare Mahkemesinin Kararına Uyulmaması, Yaptırımları Nelerdir ?

İdare mahkemeleri, idare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde görev yapan mahkemelerdir. Bu mahkemeler Kara Avrupası hukuk düzenini kabul etmiş Avrupa devletlerinde bulunur ve genel mahkemelerden ayrıdır. Türkiye’deki idare mahkemeleri, idari yargı düzeni içindeki Danıştay, vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin görevi dışında kalan davalara bakmakla görevlidir. İdari eylem ve işlemlerden dolayı menfaati ihlal edilen kişilerin idare organlarına karşı iptal ve tam yargı davası açtıkları mahkemelerdir.(Kaynak wikipedia)

İdare Mahkemesinin Kararına Uymamak, Yaptırımları Nelerdir ?

İdari yargı kararları kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yerine getirilmelidir. Bu hüküm anayasa ile koruma altına alınmış olup anaysa md.138 uyarınca ‘’Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremezler ve bunların yerine getirilmesini geciktiremezler.’’ Bu maddeden anlaşılacağı üzere belirtilen süre içerisinde mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde idarenin bu kararı yerine getirme noktasında takdir yetkisi olmayıp getirmek zorundadır.

İdari yargı kararları idari yargılama usulü kanunu madde 28/3 uyarınca ‘’Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.’’ ve ilgili maddenin devamında ki maddeleri uyarınca md 28/4 uyarınca ayrıca ‘’Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası anca ilgili idare aleyhine açılabilir.’’ hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Fakat uygulama da bazı idareler idari yargı organlarınca verilen bu kararları yerine getirmekten çekinebiliyorlar. Bu 30 günlük süre içerisinde kararı yerine getirmeyen idare aleyhine kişi lehine ise maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaktadır.

Kişi bu kararın yerine getirilmemesi sebebiyle uğramış olduğu ve yoksun kaldığı tüm zararları ayrıca bedeni ve ruhani yıpranmasının karşılığı olarak da manevi tazminat isteminde kararı veren mahkemede açacağı maddi ve manevi tazminat davasıyla bu istemlerini öne sürebilir.bu kararı yerine getirmeyen yönetici hakkında ceza kanunu md 257 uyarınca ‘’görevi kötüye kullanma’’ başlığından düzenlenen hükümler uyarınca bu yönetici hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir. Bu hususlara dikkat eden idare karara süresi içinde itiraz etmemiş ise mutlaka kararı uygular.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın