Uyarma Cezası Nedir? Hangi Durumlarda Verilir?


Uyarma cezası 657 sayılı kanunun 125. Maddesinin “A” bendi uyarınca Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Memura kusurlu veya kasıtlı olduğu değil, hareket ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin bildirilmesidir. Uyarma cezası 657 sayılı devlet memuru kanununa göre en hafif olan cezadır.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.


Uyarma cezasında “a” maddesi torba madde sayılabilir. Görevi ile ilgili olarak bir memura kayıtsız kaldığı veya düzensiz davrandığı için uyarma cezası verilebilir. Amir atlamak diye tabir edilen husus için ise “d” maddesi uyarınca ceza verilebilir. Bir memur hiyerarşik olarak amirine müracaat etmeden daha üst makamlara müracaatta bulunursa bu madde uyarınca uyarma cezası verilebilir. Özetleyecek olunursa uyarma cezasında bir kayıtsızlık ve düzensizlik hali bulunur. Bir kişiye uyarma cezası verilebilmesi için yukarıdaki filleri tam anlamıyla işlemiş olmasına gerek yoktur, 657 sayılı kanuna göre “…Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir…”hükmü uyarınca benzer fiilerde bulunanlara da uyarma cezası verilebilir. Özetle Memura benzeri hal ve tutumlarına devam etmemesi ve daha dikkatli olması gerektiği konusunda yazılı olarak bildirilmek üzere uyarma cezası verilebilir.

Uyarma cezasında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmalıdır ve eylemin gerçekleşmesinden itibaren 2 yıl sonrasında uyarma cezası verilemez zamanaşımına uğrar. Uyarma memurun cezasını yazılı savunması alındıktan sonra disiplin amiri tarafından verilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın