Polis Merkezi Amirliği (PMA),Polis Merkezi Amiri, Grup Amiri Nedir ?

Polis merkezi Amirliği İl ve ilçelerde polis sorumluluk alanında, genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak, polislik hizmetlerini yürütmek ve bu hizmetlere yönelik başvuru noktası olarak görev yapmak üzere, belirli coğrafi alanlardan ve nüfus büyüklüğünden sorumlu olacak şekilde polis merkezi kurulur. Polis merkezi, görev yaptığı yerde genel güvenlik hizmetlerini yürüten ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre teşkil edilen, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı temel hizmet birimidir.

Polis merkezinin görevleri

Polis merkezi, sorumluluk alanında;
a) Yaya ve motorize önleyici devriye hizmetlerini yürütmek,
b) Meydana gelen her türlü suç ve kabahat il tehlike oluşturan diğer olaylara müdahale etmek, gerekli adli ve idari işlemleri yapmak,
c) Halkın can ve mal güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşüren durumlarda gerekli koruyucu ve düzenleyici görevleri yerine getirmek,
ç) Yapılan müracaatları kabul ederek, görev alanına giren konularda gerekli işlemleri yapmak, diğer birim ve kurumların görev alanlarına giren konularda da ilgili birim ya da kuruma yönlendirmek,
d) Umuma açık yerlerin denetimini yapmak,
e) Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
f) Kayıp veya aranan şahısların bulunmasını veya yakalanmasını sağlamak,
g) Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında verilen görevleri yerine getirmek,
ğ) Adli makamlardan gelen evrakın gereğini yerine getirmek,
h) Tebligat Kanunu kapsamında, usulüne uygun olarak gelen ve polisçe yapılması gereken tebligat işlemlerini yürütmek,
ı) İdari makamların, kanunla öngörülen güvenliğin sağlanmasına ve tahkikatların yapılmasına yönelik taleplerini yerine getirmek,
i) Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri ve istatistikleri tutmak veya bu amaçla hazırlanan bilgi sistemlerini kullanmak,
j) İlgili mevzuat kapsamında arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,
k) Polis merkezi bina ve araçlarının güvenliğini sağlamak,
1) Polis merkezinin genel tertip ve düzeninin sağlanmasına ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde trafik hizmetlerini yürütmek; diğer yerlerde trafik kazalarıyla ilgili olarak kanunla verilen işlemleri yapmak,
n) Mevzuat gereği ilgili makamlarca yürütülen mühürleme, açma, kapatma gibi görevler sırasında, mülkî amir tarafından istenecek hususları yerine getirmek,

o) Mevzuatla ve sıralı amirlerce verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.


Araştırılması, soruşturulması, yerine getirilmesi, takibi ve tebliği ilgili
mevzuatla diğer polis birimlerine verilmiş olan iş ve görevler, polis merkezlerine yaptırılamaz. Suçun önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili kolluk hizmetini yürütecek görevli ve yetkili polis birimlerinin kuruluşunun bulunmadığı dış ilçelerde bu hizmetler polis merkezince yürütülür.

Polis merkezi sorumluluk alanı içerisinde; gerekli görülmesi halinde, il/ilçe emniyet müdürünün/amirinin onayı ile, bu Yönetmelikle polis merkezine verilen görevlerin ifasına yönelik olarak irtibatı sağlamak üzere irtibat noktaları oluşturulabilir. İrtibat noktalarının dışında koruma amaçlı polis noktaları polis merkezine bağlı olamaz; bu hizmetler görevli diğer
birimlerin uhdesinde yürütülür. Koruma birimi kuruluşu bulunmayan yerlerde, bu noktalarda ilçe emniyet müdürünün/amirinin onayıyla polis merkezi personeli görevlendirilebilir


Polis merkezi amirinin görev ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Polis merkezi amiri;
a) Polis merkezini temsil ve idare etmek,
b) Polis merkezi hizmetlerinin belirlenen standartlara ve esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
c) İlgili mevzuat çerçevesinde personelin istihdamını ve eğitimini sağlamak, denetlemek, disiplin ve düzeni temin etmek,
ç) Hizmetlerin kalitesini artırmak, bu amaçla üst makamlara önerilerde bulunmak,
d) İlgili mevzuat çerçevesinde, mesaî saatlerinde birim amiri olarak imza atmak,
e) Personeli genel güvenlik hizmetleri ve diğer konularda düzenli olarak bilgilendirmek,
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emir ve talimatları yerine getirmek,
g) Polis merkezinin imkanlarını dikkate alarak, gerektiğinde görevlerin farklı bürolarca yürütülmesini sağlamak, ile görevlidir.
(2) Polis merkezi amiri, mıntıkasında polis merkezi görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
(3) Polis merkezi amiri, personelince yürütülen hizmetleri takip etmek ve denetlemekle yükümlüdür.


Polis merkezi amir yardımcısının görevleri
MADDE 13- (1) Polis merkezi amir yardımcısı;
a) Polis merkezi amirinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak, hizmetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamak,
b) Polis merkezi amirinin bulunmadığı zamanlarda, polis merkezi amirinin görevlerini yerine getirmek,
c) Bağlı birimlerin hizmetlerinin mevzuata uygun, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
ç) Bağlı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
d) Polis merkezi amirliğinde disiplin ve düzeni temin etmek,
e) Bağlı birimlerin tertip ve düzenini sağlamak,
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emir ve talimatları yerine getirmek, ile görevlidir.
(2) Birden fazla polis merkezi amiri yardımcısının bulunması halinde polis merkezi amiri tarafından görev taksimi yapılır.

Grup/büro amirinin görevleri
MADDE 14- (1) Grup/büro amiri;
a)Grup/büro amirliği hizmetlerinin mevzuata, standartlara ve esaslara uygun, etkin, verimli ve kaliteli bîr şekilde yürütülmesini sağlamak,
b)Hizmetlerin geliştirilmesini ve kalitesini artırmak, bu amaçla amirlerine önerilerde bulunmak,
c)Personeli amirlerin emirleri ve görevler konusunda düzenli olarak bilgilendirmek,
ç)Personelin sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri geliştirerek amirlerine sunmak,
d)Grup/büro amirliğinde disiplin ve düzeni temin etmek,
e) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emir ve talimatları yerine getirmek, ile görevlidir.


Grup Amirliğinin görevleri
MADDE 15- (1) Grup Amirliği;
a)Yaya ve motorize önleyici devriye hizmetlerini yürütmek,
b)Meydana gelen her türlü suç ve kabahat ile tehlike oluşturan diğer olaylara müdahale etmek ve gerekli adli ve idari işlemleri yapmak,
c)Halkın can ve mal güvenliğini ve genel sağlığı tehlikeye düşüren durumlarda gerekli koruyucu ve düzenleyici görevleri yerine getirmek,
ç)Yapılan müracaatlardan görev alanına giren konularda gerekli işlemleri yapmak, diğer birim ve kurumların görev alanlarına giren konularda da ilgili birim ya da kuruma yönlendirmek,
d) Aile içi şiddet olaylarına ilişkin polis merkezince yürütülmesi gereken adli ve idari işlemleri yapmak,
e) Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde trafik hizmetlerini yürütmek; diğer yerlerde yaralamalı trafik kazaları ve olay yeri terk maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili gerekli işlemleri yapmak,
f) Umuma açık yerlerin denetimini yapmak,
g) Polis merkezinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevleri yerine getirmek,
ğ) Telsiz muhaberesini takip etmek,
h) Grup amirliğinin genel tertip ve düzenini sağlamak,
ı) Gözaltı biriminin tertip ve düzenini sağlamak, gözaltı işlemlerim yürütmek,
i) Polis merkezi danışma ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,
j) Hizmetlerin toplum destekli polislik anlayışıyla yürütülmesini temin etmek,
k) Meydana gelen olaylar ve gerekli diğer konularla ilgili olarak sıralı amirlerini bilgilendirmek,
l) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.


İdari Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 16- (1) İdari Büro Amirliği;
a)Gelen-giden evrakın kabul, kayıt, kontrol, havale ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,
b) Polis merkezinin personel işlemlerini yürütmek, hizmet içi eğitimlerini planlamak, Günlük görev listesini hazırlamak,
c) Polis merkezinin demirbaş eşya kayıtlarını tutmak, bunların ve hizmet binasının bakım, onarım ve taşınır mal işlemleri ile sarf malzemelerine ilişkin işlemleri yürütmek,
d) Gelen emir ve genelgeleri personele duyurmak ve tebliğ etmek,

e) İdari yazışmaları yürütmek,
f) Polis merkezinin bütçe teklifini yapmak ve bütçeye ilişkin hizmetleri takip etmek,
g) İlgili mevzuat doğrultusunda polis merkezince güvenlik soruşturmalarına ilişkin
yürütülmesi gereken işlemleri yapmak,
ğ) Umuma açık yerlerin tahkikatlarını yapmak,
h) İlgili mevzuat doğrultusunda polis merkezlerinin görevleri kapsamında askeri makamlardan gelen askerlik işlemleri ile ilgili işleri takip etmek,
ı) Polis merkezine gelen bilgi edinme başvuruları ve diğer şikâyetlerle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
i) Sorumluluk alanı rehberini hazırlamak ve güncel olarak tutmak,
j) Polis merkezinin görev alanına giren konularda istatistikleri derlemek, raporlar hazırlamak,
k) Polis merkezi brifingini hazırlamak ve güncel olarak tutmak,
I) Polis merkezinin denetlenmesine ilişkin hizmetleri takip etmek,
m) Polis merkezinin sivil savunma, yangın ve koruyucu güvenlik özel talimatlarının gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek ve bu amaçla tedbirler almak,
n) Polis merkezinin arşiv hizmetlerini yürütmek,
o) Polis merkezi sorumluluk alanında güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini sağlamaya yönelik hizmetleri yürütmek,
ö) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 17- (1) Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği;
a) Polis Merkezine gelen adli konularla ilgili şikayet dilekçeleri ve havaleli evrak hakkında soruşturma işlemlerini yürütmek,
b) Trafik birimlerinden adli işlem yapılması amacıyla gelen maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili işlemleri yapmak,
c) Grup amirliğince yürütülen ve tamamlanmamış araştırma ve soruşturma görevlerini koordine ve takip etmek,
ç) Polis merkezi sorumluluk alanında meydana gelen faili meçhul ve faili firar olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
d) Suç analizi ile ilgili bilgi sistemlerini takip etmek, polis merkezi sorumluluk alanına ilişkin periyodik bölgesel suç haritaları çıkarmak, suç analizi yapmak, suç analiz sonuçlarına göre suç soruşturmasına ve suçun önlenmesine yönelik tedbirler geliştirmek,
e) Daimi arama evrakının takibini yapmak,
f) Kayıp şahısların bulunmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
g) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.


Adlî İşlemler Büro Amirliğinin görevleri
MADDE 18- (1) Adlî İşlemler Büro Amirliği;
a) Adlî mercilerden gelen; yakalama müzekkereleri, zorla getirme müzekkereleri, hapsen tazyik evrakı, adlî kontrol ve denetimli serbestlik kararları, adlî tebligat, talimat evrakı gibi tüm
adli evrakla ilgili gerekli işlemleri yapmak,
b) Adlî makamların ailenin korunması kapsamındaki kararlarını, ilgili mevzuata uygun olarak izlemek, gerekli işlemleri yapmak,
c) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın