Polis amirlerinin rütbe terfiler nasıl olur ?

6385 SAYILI EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Polis amirlerinin rütbe terfii

MADDE 8- (1) Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır.

Bekleme süreleri

MADDE 9- (1)Polis amirlerinin rütbe ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

 RÜTBELERMESLEKDERECELERİ EN AZ BEKLEME SÜRELERİ
Komiser Yardımcısı94
Komiser84
Başkomiser73
Emniyet Amiri63
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü52
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü42
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü32(1)
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü22
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü1Yaş Haddi
Sınıf Üstü Emniyet MüdürüDerece üstüYaş Haddi

___________________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu tabloda yer alan “RÜTBELER: İkinci Sınıf Emniyet Müdürü”, “MESLEK DERECELERİ: 3” satırının “EN AZ BEKLEME SÜRELERİ” kısmında yer alan “1” ibaresi “2” şeklinde değiştirilmiştir.

6389

Rütbe terfiinde değerlendirilecek süreler

MADDE 10- (1) Polis amirlerinin rütbe terfiinde; rütbeler içinde yapılan yurtdışı misyon koruma görevi, yurtdışı eğitim, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfiinde değerlendirilmez.

(2) Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır. Ancak, ilk derece amirlik eğitimi sınavına başvurmak için polis memuru rütbesinde fiilen en az iki yıl çalışmış olmak ve iki yıl iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak şarttır.

Rütbe terfiinde değerlendirilmeyecek süreler

MADDE 11- (1)  Polis amirlerinin rütbe terfiinde;

a) Aylıksız izinde geçen süreler,

b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezalarının süresi,

ç) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,

d) Emeklilik ve çekilme halinde geçen süre ile kurumlar arası nakil halinde kurum dışında çalışılan süre,

e) İyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı dışında alınan her performans değerlendirme puanı için bir yıllık süre,

f) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı süreleri,

g) Bir üst rütbeye terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı aranan üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunan personelden halen ikinci bölge hizmetini ifa etmekte olanların, geçici görev veya başka bir şekilde birinci bölgede görevlendirilmeleri halinde, birinci bölgede geçirdiği dört aydan fazla süreler,

ğ) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda üç yılı aşan süreler,

değerlendirilmez.

Kurul gündemine alınma şartları

MADDE 12- (1) Polis amirlerinin üst rütbeye terfiinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için;

a) Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması,

b) Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması, 

c) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/5 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,

ç) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/5 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması,

6390

d) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/5 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede geçici görevli olmamak kaydıyla halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması,

şarttır.        

(2) 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girenler için birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şart aranmaz.

Kıdem sırasının tespiti

MADDE 13- (1) Kıdem sırasının tespitinde;

 a)  Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,

 b) Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,

c) Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan,

polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

Kıdem sırasının duyurulması

MADDE 14- (1)Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl için bir defaya mahsus olmak üzere belirlenerek Mart ayında duyurulur.(1)

Rütbe terfi zamanı

MADDE 15- (1) Polis amirlerinin rütbe terfileri, her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması halinde terfiler toplantının yapıldığı ay sonunda yapılır.

(2) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, en az bekleme süresini tamamlamaları halinde terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın